Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM2Z-SJF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Stylistyka języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie biegłości B2+/C1.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach, omawianie prac i wyników w nauce: 60 godzin - 2 ECTS

- konsultacje (osobiste i mailowe): średnio 3 godziny - 0,1 ECTS

3. Praca własna (przygotowanie do sprawdzianów i do zajęć): srednio 57 godzin=1,9 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po semestrze nauki student:

W 1 - ma ugruntowaną wiedzę na temat figur stylistycznych (konstrukcji i tropów) w języku francuskim i polskim

W 2 - zna gramatykę obydwu języków w stopniu pozwalającym na osiągnięcie zamierzonego efektu stylistycznego w mowie i piśmie

W 3 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa w ujęciu kontrastywnym (polsko-francuskim)


Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_W03

K_W09

K_W13
Efekty uczenia się - umiejętności:

Po semestrze nauki student:

U 1 - potrafi rozpoznać dominantę stylistyczną tekstu mówionego i pisanego w języku polskim i francuskim

U 2 - potrafi tworzyć figury stylistyczne w obydwu językach i korzysta z ćwiczonych struktur w tworzeniu i tłumaczeniu krótkich tekstów (z języka polskiego na francuski i odwrotnie)

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_U03

K_U04

K_U16

K_U17

K_U18

K_U20

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po semestrze nauki student:

K 1 - potrafi pracować w grupie,

K 2 - identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (np. tłumacza)

K 3 - dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w polskojęzycznym i francuskojęzycznym obszarze kulturowym

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_K04

K_K07

K_K08

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Ćwiczenia ze stylistyki języków francuskiego (i polskiego) mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozpoznawania i stosowania różnych efektów stylistycznych w obydwu językach w mowie i w piśmie.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci ćwiczą rozpoznawanie dominanty stylistycznej różnych typów tekstów. Proponowane są ćwiczenia polegające na tworzeniu tekstów o konkretnym nacechowaniu stylistycznym w językach francuskim i polskim. Studenci tłumaczą fragmenty tekstów z zachowaniem zadanych reguł i proponowanych figur retorycznych (z języka francuskiego na polski i odwrotnie).

Literatura:

Podstawowy podręcznik:

Jean Kokelberg, Les techniques du style. Vocabulaire, figures de rhetorique, syntaxe, rythme, Nathan, Paris 1993

Pozostałe pozycje bibliograficzne i zakres opanowania materiału sygnalizowane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości literatury przedmiotu i przygotowaniu do zajęć (weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych).

2. Analiza stylistyczna tekstu (ustna lub pisemna)

3. Test ze znajomości figur stylistycznych, słownictwa i struktur poznanych na zajęciach (60 % punktów).

4. Przekład fragmentu tekstu z zachowaniem dominanty stylistycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pour un vocabulaire précis : tendre et parvenir à la précision lexicale – 2 modules

Pour un vocabulaire adéquat : comment accéder au langage soigné – 2 modules

Pour un vocabulaire varié : substitutions, reformulations – 2 moduły

Jouer sur plusieurs registres – 2 modules

Utiliser des connecteurs logiques, marqueurs de relation, organisateurs textuels – 2 modules

Pièges et faux amis en français et en polonais – 2 modules

Exercices divers d`entrainement - 1 module

Epreuve sur table – 1 module

Literatura:

LECTURES OBLIGATOIRES:

Arénilla-Béros A., Améliorez votre style, Hatier, Paris 1993

Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993

Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, Paris 1995

Difficultés grammaticales, Larousse, Bordas, Paris 1995

Joyeux M., Les figures de style : 100 exercices avec corrigés, Hatier, Paris 1995 (wybór).

Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2004.

Wilczyńska W., B. Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995

Vocabulaire français : trouver et choisir le mot juste 550 exercices pour enrichir son vocabulaire et améliorer son style, Bruxelles,Duculot 2003 (wybór)

Wybrane publikacje z francuskiej prasy społeczno-kulturalnej („Le Nouvel Observateur”, „L`Express”, „Le Point”, „Paris Match”)

LECTURES COMPLEMENTAIRES:

Bossé-Andrieu J., Exercices pratiques de style, Presses de l'Université du Québec, 1990

Pędzich B., Słowniki PWN : ćwiczenia z kluczem : frazeologia i znaczenia wyrazów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Redakcja językowa tekstu : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna: hasła problemowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pour un vocabulaire précis : tendre et parvenir à la précision lexicale – 2 modules

Pour un vocabulaire adéquat : comment accéder au langage soigné – 2 modules

Pour un vocabulaire varié : substitutions, reformulations – 2 moduły

Jouer sur plusieurs registres – 2 modules

Utiliser des connecteurs logiques, marqueurs de relation, organisateurs textuels – 2 modules

Pièges et faux amis en français et en polonais – 2 modules

Exercices divers d`entrainement - 1 module

Epreuve sur table – 1 module

Literatura:

LECTURES OBLIGATOIRES:

Arénilla-Béros A., Améliorez votre style, Hatier, Paris 1993

Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993

Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, Paris 1995

Difficultés grammaticales, Larousse, Bordas, Paris 1995

Joyeux M., Les figures de style : 100 exercices avec corrigés, Hatier, Paris 1995 (wybór).

Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2004.

Wilczyńska W., B. Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995

Vocabulaire français : trouver et choisir le mot juste 550 exercices pour enrichir son vocabulaire et améliorer son style, Bruxelles,Duculot 2003 (wybór)

Wybrane publikacje z francuskiej prasy społeczno-kulturalnej („Le Nouvel Observateur”, „L`Express”, „Le Point”, „Paris Match”)

LECTURES COMPLEMENTAIRES:

Bossé-Andrieu J., Exercices pratiques de style, Presses de l'Université du Québec, 1990

Pędzich B., Słowniki PWN : ćwiczenia z kluczem : frazeologia i znaczenia wyrazów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Redakcja językowa tekstu : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna: hasła problemowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pour un vocabulaire précis : tendre et parvenir à la précision lexicale – 2 modules

Pour un vocabulaire adéquat : comment accéder au langage soigné – 2 modules

Pour un vocabulaire varié : substitutions, reformulations – 2 moduły

Jouer sur plusieurs registres – 2 modules

Utiliser des connecteurs logiques, marqueurs de relation, organisateurs textuels – 2 modules

Pièges et faux amis en français et en polonais – 2 modules

Exercices divers d`entrainement - 1 module

Epreuve sur table – 1 module

Literatura:

LECTURES OBLIGATOIRES:

Arénilla-Béros A., Améliorez votre style, Hatier, Paris 1993

Braud M., Les difficultés du français. Dictionnaire, C&D, Kraków 1993

Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, Paris 1995

Difficultés grammaticales, Larousse, Bordas, Paris 1995

Joyeux M., Les figures de style : 100 exercices avec corrigés, Hatier, Paris 1995 (wybór).

Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2004.

Wilczyńska W., B. Rabiller B., Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995

Vocabulaire français : trouver et choisir le mot juste 550 exercices pour enrichir son vocabulaire et améliorer son style, Bruxelles,Duculot 2003 (wybór)

Wybrane publikacje z francuskiej prasy społeczno-kulturalnej („Le Nouvel Observateur”, „L`Express”, „Le Point”, „Paris Match”)

LECTURES COMPLEMENTAIRES:

Bossé-Andrieu J., Exercices pratiques de style, Presses de l'Université du Québec, 1990

Pędzich B., Słowniki PWN : ćwiczenia z kluczem : frazeologia i znaczenia wyrazów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Redakcja językowa tekstu : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna: hasła problemowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.