Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka języka francuskiego - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM2Z-SJF-W-O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Stylistyka języka francuskiego - warsztaty
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie biegłości C1.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach, omawianie prac i wyników w nauce + konsultacje (osobiste i mailowe): 60 godzin - 2 ECTS

- praca własna (przygotowanie do zajęć i egzaminu): średnio 60 godzin=2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku francuskim /wybranym drugim języku romańskim


K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem francuskim / wybranym drugim językiem romańskim


K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze francuskojęzycznego obszaru kulturowego obejmującą kluczowe zagadnienia


K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury francuskiej i frankofońskiej (np. media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze


K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ z wybranego drugiego języka romańskiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) i odpowiednio wyższe z języka francuskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Ćwiczenia ze stylistyki języka francuskiego mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania różnych efektów stylistycznych w mowie i w piśmie.

Pełny opis:

1. Rozpoznawanie dominanty stylistycznej różnych typów tekstów oraz przekształcanie i tworzenie tekstów o konkretnym nacechowaniu stylistycznym według podziału: vocabulaire précis, vocabulaire adéquat, vocabulaire varié.

2. Wzbogacenie słownictwa i utrwalenie struktur gramatyczno-leksykalnych.

3. Utrwalenie znajomości francuskich wyrażeń idiomatycznych i zwrotów frazeologicznych.

4. Uwrażliwienie na rozbieżności słowotwórcze i znaczeniowe (tzw. faux amis).

Literatura:

Jean Kokelberg, Les techniques du style. Vocabulaire, figures de rhetorique, syntaxe, rythme, Nathan, Paris 1993

Bernet Ch., Rzeau P., On va le dire comme ça. Dictionnaire des expressions quotidiennes,Balland- Le Livre de Poche, Paris 2009

M. Braud: Les difficultés du français. Dictionnaire (Podręczny słownik trudności języka francuskiego), Kraków, C&D, 1993.

Difficultés du français, Les Indispensables Larousse, Paris 2009

Materiały z prasy społeczno-kulturalnej i Internetu

Słowniki dostępne w Internecie

Strony internetowe: np. https://context.reverso.net

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego na koniec semestru (min. 60 proc. pozytywnych odpowiedzi). Test obejmuje materiał z całego semestru + rozszerzoną część leksykalną.

Dozwolone dwie nieobecności.

Ocena końcowa może być podwyższona na wyjątkowo aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem) na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.