Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM2Z-SPJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów językoznawczych i tradycyjnych metod opisu semantycznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS poprzez:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem w ramach zajęć oraz konsultacji - 45 godzin = 1,5 ECTS

2. Lekturę fachowej literatury i wykonanie zadań domowych stosownie do przerabianego materiału - 30 godzin = 1 ECTS

3. Przygotowanie do pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej - 45 godzin = 1,5 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 : ma zaawansowaną wiedzę o języku francuskim

K_W06 : ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W08 : ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językoznawczych warunkujących rozwój francuskojęzycznego obszaru kulturowego

K_W09 : ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze romańskiego obszaru językowegoEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 : potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka francuskiego

K_U06 : potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii romańskiej

K_U10 : umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U13 : umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych tekstów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 : docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

Metody dydaktyczne:

Poszukujące, podające.Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą semantyki, w tym szczególnie semantyki kognitywnej i językoznawstwa kulturowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zajmować się będą metaforą konceptualną w ujęciu G. Lakoffa i M. Johnsona. Będą mieli szansę pogłębić swoją wiedzę na temat językoznawstwa kulturowego i językoznawstwa kognitywnego.

Literatura:

Literatura spośród:

BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

BARTMIŃSKI J., O pojęciu językowego obrazu świata w: Językowe podstawy obrazu świata, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 11-21.

CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

Evans V, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas, 2010.

KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

KRZESZOWSKI T. P., Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka”, 1994, s. 29-51.

LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

TAYLOR, J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, Kraków: Universitas, 2001.

TAYLOR, J. R., Gramatyka kognitywna,, Kraków: Universitas, 2007.

WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć.

3. Pisemna praca zaliczeniowa lub odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Grażyna Vetulani
Prowadzący grup: Grażyna Vetulani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z „Seminarium przedmiotowego z zakresu językoznawstwa” jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat języka oraz jego powiązań z innymi pokrewnymi językoznawstwu dziedzinami.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają założenia językoznawstwa kulturowego i językoznawstwa kognitywnego oraz przekładu nieliterackiego.

Literatura:

Literatura spośród:

BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

BARTMIŃSKI J., O pojęciu językowego obrazu świata w: Językowe podstawy obrazu świata, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 11-21.

CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

Evans V, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas, 2010.

KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

KRZESZOWSKI T. P., Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka”, 1994, s. 29-51.

LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

TAYLOR, J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, Kraków: Universitas, 2001.

TAYLOR, J. R., Gramatyka kognitywna,, Kraków: Universitas, 2007.

WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z „Seminarium przedmiotowego z zakresu językoznawstwa” jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat języka oraz jego powiązań z innymi pokrewnymi językoznawstwu dziedzinami.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają założenia językoznawstwa kulturowego i językoznawstwa kognitywnego oraz przekładu nieliterackiego.

Literatura:

Literatura spośród:

BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

BARTMIŃSKI J., O pojęciu językowego obrazu świata w: Językowe podstawy obrazu świata, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 11-21.

CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

Evans V, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas, 2010.

KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

KRZESZOWSKI T. P., Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka”, 1994, s. 29-51.

LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

TAYLOR, J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, Kraków: Universitas, 2001.

TAYLOR, J. R., Gramatyka kognitywna,, Kraków: Universitas, 2007.

WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z „Seminarium przedmiotowego z zakresu językoznawstwa” jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat języka oraz jego powiązań z innymi pokrewnymi językoznawstwu dziedzinami.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają założenia językoznawstwa kulturowego i językoznawstwa kognitywnego.

Literatura:

Literatura spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

BARTMIŃSKI J., Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2009.

BARTMIŃSKI J., O pojęciu językowego obrazu świata w: Językowe podstawy obrazu świata, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 11-21.

CHISS J.L., FILLIOLET J., MAINGUENEAU D., Introduction à la linguistique française, tome II: Syntaxe, communication, poétique, Hachette, 2001.

CHRUSZCZEWSKI P. P., Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Wrocław 2011.

Evans V, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas, 2010.

KARDELA H. (red.), Podstawy gramatyki kognitywnej, 1994.

KRZESZOWSKI T. P., Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka”, 1994, s. 29-51.

LAKOFF G., JOHNSON M., Metafory w naszym życiu, przekł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

LANGACKER R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.

TABAKOWSKA E., (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

TABAKOWSKA E., 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków.

TAYLOR, J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, Kraków: Universitas, 2001.

TAYLOR, J. R., Gramatyka kognitywna,, Kraków: Universitas, 2007.

WIERZBICKA A., 1967, O języku dla wszystkich, Warszawa.

WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.