Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1LS2L-GHJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: Początki piśmiennictwa Słowian lub Język staro-cerkiewno-słowiański oraz Gramatyka funkcjonalna języka czeskiego.Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 34

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 28

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 8

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student: dysponuje podstawowymi wiadomościami z zakresu historii kształtowania się czeskiego systemu fonetycznego i fleksyjno-składniowego (K_W01, K_W02); zna podstawową terminologię i metodologię badań językoznawstwa diachronicznego (K_W03, K_W07); posiada wiedzę na temat historycznych uwarunkowań powstania i rozwoju pisma i piśmiennictwa czeskiego (K_W08); zna charakterystyczne cechy gwarowe czeskiego obszaru językowego (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01); rozumie treści opracowań w języku czeskim, dotyczących omawianych na zajęciach zagadnień (K_U02)]; rozpoznaje różne historyczne formy gramatyczne oraz ortografię języka czeskiego i na ich postawie umieszcza analizowane teksty w odpowiednim czasie (K_U12); przygotowuje pisemne i ustne prezentacje/referaty na zadany temat (K_U14, K_U15); potrafi rozpoznać dialekty języka czeskiego (K_U21).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01); docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Czech oraz ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Konwersacja z elementami wykładu/pokazu multimedialnego; czytanie i analiza wyselekcjonowanych form/fragmentów tekstu, pochodzących z zabytków z różnych okresów rozwoju języka czeskiego pod kątem odzwierciedlonych w nich zmian historycznojęzykowych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach konwersatoriów z Gramatyki historycznej języka czeskiego (II r. lingwistyki stosowanej: język rosyjski z językiem czeskim; studia dzienne 1. st.; 30 godz.) jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy teoretycznej na temat zmian historycznych na płaszczyźnie: grafii, fonetyki i fonologii, fleksji i składni oraz słownictwa w okresie najstarszym (od początków piśmiennictwa czeskiego) i nowszym (do XXI w.), zapoznanie studentów ze specyficznymi cechami gwarowymi czeskiego obszaru językowego, a także ze społeczno-politycznymi i religijnymi uwarunkowaniami powstania i rozwoju piśmiennictwa czeskiego; ponadto nabycie przez studentów umiejętności dokonywania praktycznych analiz tekstów, reprezentujących różne okresy w rozwoju języka czeskiego, pod kątem odzwierciedlonych w nich przemian historycznojęzykowych; przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną po semestrze 4.

Pełny opis:

Wprowadzenie do gramatyki historycznej języka czeskiego; przedmiot i zadania gramatyki historycznej; metodologia badań historycznojęzykowych; genetyczna i typologiczna klasyfikacja języka czeskiego; język czeski wśród języków zachodniosłowiańskich – cechy wspólne zachodniosłowiańskie; specyficzne cechy czeskie; ważniejsze postacie zajmujące się badaniami języka czeskiego.

Piśmiennictwo dawnych Czech; społeczno-polityczne i religijne początki piśmiennictwa; najstarsze i późniejsze zabytki języka czeskiego; czeskie „wtręty” w zabytkach łacińskich; pierwsze czeskie teksty ciągłe; teksty cerkiewnosłowiańskie redakcji czeskiej, nowe piśmiennictwo czeskie.

Ewolucja systemu fonetycznego i fonologicznego – wokalizm i konsonantyzm; zmiany historyczne w zakresie: jerów, samogłosek nosowych, jat’, sonantów, grup przestawkowych; przegłosy samogłosek; zmiany akcentowo-iloczasowe; jakościowe przekształcenia samogłosek długich; zmiany w zakresie spółgłosek: g ≥ h, ŕ ≥ ř, rozwój l i ĺ, dyspalatalizacja spółgłosek wargowych i przedniojęzykowych; rozwój połączeń šč, žǯ, št’, žd’; wybrane dialektyczne cechy fonetyczne.

Ewolucja systemu fleksyjno-składniowego; przegląd głównych zmian w zakresie fleksji imiennej (rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika); przegląd głównych zmian w zakresie fleksji werbalnej (czasu teraźniejszego; trybu oznajmującego, rozkazującego, warunkowego; czasów przeszłych i przyszłych; bezosobowych form czasownika); przykłady przekształceń w zakresie składni; wybrane dialektyczne cechy morfologiczne i składniowe.

Rozwój czeskiej ortografii – graficzno-ortograficzna specyfika zabytków piśmiennictwa czeskiego na przestrzeni wieków.

Rozwój czeskiego słownictwa – zapożyczenia różnych okresów, z uwzględnieniem kontaktów leksykalnych czesko-polskich/polsko-czeskich.

Literatura:

podstawowa:

Cuřín F., Vývoj spisovného jazyka českého, Praga 1979.

Fidlerová A. A., Dittmann R., Martínek F., Voleková K., Dějiny češtiny.pdf, 2013.

Historická mluvnice česká, díl I–III, Praha 1956–1967.

Komárek M., Dějiny českého jazyka, Brno 2012.

Kosek P., Historická mluvnice češtiny, I, Brno 2014.

Kosek P., Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář, Brno 2014.

Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J., Historická mluvnice češtiny, Praha 1986.

Lehr-Spławiński T., Zarys gramatyki historycznej języka czeskiego, Łódź–Kraków 1957.

Lehr-Spławiński T., Kuraszkiewicz W., Sławski F., Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich, Warszawa 1954.

Lehr-Spławiński T., Stieber T., Gramatyka historyczna języka czeskiego, I, Warszawa 1954.

Marešová H., Základy historické mluvnice češtiny s texty k rozboru, Olomouc 2008.

uzupełniająca:

Matla M., Czechy. Seria: Początki Państw, Poznań 2014.

Orłoś T. Z., Czeskie odrodzenie narodowe i językowe, Kraków 2000.

Siatkowska E., Rodzina języków zachodniosłowiańskich, Warszawa 1996.

Siatkowscy E. i J., Wybór tekstów staroczeskich, Warszawa 1988.

Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni. VI – XX wiek, Warszawa 2005.

Szczepańska E., Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecná čeština, Kraków 2004.

http://vokabular.ujc.cas.cz/default.aspx

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Na końcową oceną składa się ocenianie ciągłe – aktywność na zajęciach, przygotowanie się do zajęć oraz ocena z dwóch kolokwiów. Kolokwia – wymagany próg na ocenę: dostateczną – 60%, dostateczną plus – 68 % , dobrą – 75 %, dobrą plus – 80 %, bardzo dobrą – 90%.

Kolokwium zaliczeniowe weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W13, K_U12, K_U21, K_K01.

Ocenianie ciągłe: K_U01, K_U02, K_U14, K_U15, K_K05.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek, Arleta Szulc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arleta Szulc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arleta Szulc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie" (niezależne od cyklu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.