Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna języka czeskiego i polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1LS2Z-GKJCiP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna języka czeskiego i polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii językoznawczej oraz znajomość języka czeskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w konwersatorium – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- analiza materiałów zajęciowych - 18

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 12

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- ma podstawową wiedzę o rozwoju i funkcjonowaniu języka czeskiego (K_W01),

- zna główne zasady rządzące funkcjonowaniem gramatyki języka czeskiego, poszerzaniem zasobu leksykalnego oraz sposobu zapisu w stopniu pozwalającym na poszerzanie swojej wiedzy w zakresie studiów filologicznych (K_W02),

- ma podstawową wiedzę o terminologii językoznawczej (K_W03, K_W07, K_W11) oraz orientuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania języka czeskiego w aspekcie porównawczym (K_W13).


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku czeskim (K_U02),

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla lingwistyki (K_U06),

- potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i/lub czeskim z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o terminologii i zasadach funkcjonowania języka czeskiego, korzystając w tym celu z różnych źródeł (K_U15),

- zyskuje umiejętność rozumienia wypowiedzi na tematy związane z językiem czeskim, jego funkcjonowaniem, zasadami tworzenia leksyki, regułami wymowy itd. (K_U19),


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- nabywa kompetencji oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju i obserwacji dynamicznych zmian w zakresie języka czeskiego (K_K01),

- ma świadomość dziedzictwa języka czeskiego (K_K05), ale dostrzega liczne zmiany w jego funkcjonowaniu,

- zyskuje świadomość konieczności rzetelnego i sumiennego wykonywania wyznaczonych mu zadań oraz dotrzymania terminu ich realizacji.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- pokaz, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, giełda pomysłów, metoda ćwiczeniowaMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie podobieństw, różnic oraz ekwiwalencji między językiem polskim a czeskim na poziomie fonetyki, słowotwórstwa, morfologii i składni. Ważnym zagadnieniem podejmowanym w ramach zajęć jest problem interferencji językowej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poszukiwanie podobieństw i różnic lub ekwiwalencji jako główny cel analizy konfrontatywnej. Wykorzystanie wyników analizy konfrontatywnej (leksykologia, przekład).

2. Problem interferencji językowej i błędy interferencyjne

w języku czeskim i polskim.

3. Bohemizmy w języku polskim i polonizmy w języku czeskim.

4. „Fałszywi przyjaciele tłumacza”.

5. Multiwerbizacja i uniwerbizacja w języku czeskim i polskim.

6. Czeska i polska frazeologia.

7. Poszukiwania w zakresie ekwiwalencji między wybranymi jednostkami leksykalnymi (również wielowyrazowymi) czeskimi a polskimi.

8. Korpus językowy INTERCORP i problemy ekwiwalencji przekładowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pianka W., Tokarz E., Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, Katowice 2000.

Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, Warszawa 1997.

Lotko E., Polština a čeština z hlediska typologického, Olomouc 1981.

Lotko E., Zrádná slova v polštině a češtině, Olomouc 1987.

Lotko E., Synchronní konfrontace češtiny a polštiny, Olomouc 1997.

Mietła J., Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim, Toruń 1998.

Orłoś T. Z., Studia bohemistyczne, cz. II, Kraków 1992.

Orłoś T. Z., Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa, Kraków 2004.

Orłoś T. Z., Studia z frazeologii czeskiej i polskiej, Kraków 2005.

Orłoś T. Z. (red.), Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych, Kraków 2006.

Pravdová M., Svobodová I. (eds.), Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014.

Siatkowski S., Strukturalne i uzualno-stylistyczne właściwości odpowiedników międzyjęzykowych, „Slavia Orientalis”, 1978, nr 3.

Szczepańska E., Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim, Kraków 1994.

Wróbel H., Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

Orłoś T., Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych. Tisíc let česko-polských jazykových vztahů, Kraków 1993.

Mrhačová, E., Balowski, M. Česko-polský frazeologický slovník, Ostrava, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe, które weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W11, K_W13, K_U02, K_U06, K_K01.

Kryteria oceniania:

Podsumowujące kolokwium zaliczeniowe. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, dostateczny plus - 66 % , dobry - 72 %, dobry plus - 78 %, bardzo dobry – 85%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.