Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1LS3Z-PNJR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: rosyjski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 балла по системе ECTS, зачёт с оценкой

Участие в занятиях - 60 часов

Подготовка к занятиям, контрольным и зачёту - 35 часов

Консультации и работа с преподавателем - 5 часов

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student zna gramatykę, słownictwo i sposób zapisu właściwy dla języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02). Student orientuje się w podstawowych kwestiach społecznych i kulturowych obszaru rosyjskojęzycznego (K_W08). Zna podstawowe zasady z zakresu teorii przekładu (K_W10) oraz ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu (po 6 semestrze) student ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka rosyjskiego (K_U18), w tym potrafi rozpoznać różne odmiany języka rosyjskiego (K_U21). Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku rosyjskim (K_U02) i tłumaczyć je z języka rosyjskiego na język polski (K_U03) oraz z języka polskiego na język rosyjski (K_U04). Rozumie dłuższe wypowiedzi oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (K_U19). Student posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych (K_U14) i wystąpień ustnych (K_U15) w języku rosyjskim. Potrafi porozumiewać się z użyciem różnych kanałów komunikacji (K_U05), samodzielnie wyszukiwać, przetwarzać i oceniać informacje uzyskane z różnych źródeł (K_U01, K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student jest przygotowany do sprawnego poruszania się w rosyjskojęzycznym obszarze kulturowym (K_K08, K_K06). Student ma świadomość poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności (K_K01), potrafi samodzielnie je rozwijać oraz pracować w grupie (K_K02).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Предмет 'практическое обучение русскому языку' нацелен на овладение языком на уровне B2/B2+ по Common European Framework of Reference (после 6 семестра).

Praktyczna nauka języka rosyjskiego zakłada docelowe opanowanie przez studenta języka rosyjskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Предмет 'практическое обучение русскому языку' состоит из следующий типов занятий:

ЛЕКСИКА - занятия нацелены на развитие навыков свободного и активного общения, а также применения русского языка в его письменной форме, с учётом тем, предусмотренных программой.

ГРАММАТИКА+ОРФОГРАФИЯ - овладение правилами грамматики и орфографии; умение корректного применения правил в речевой деятельности.

PNJR składa się z następujących typów zajęć:

LEKSYKA – celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności swobodnego i aktywnego posługiwania się językiem rosyjskim podczas formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej z uwzględnieniem słownictwa tematycznego wynikającego z programu.

GRAMATYKA+ORTOGRAFIA – przedmiot zakłada praktyczne opanowanie zasad gramatyki i ortografii. Celem ćwiczeń jest także wyrobienie umiejętności pozwalających na poprawne budowanie wypowiedzeń i spójnych tekstów.

Literatura:

Materiały są udostępniane przez prowadzącego.

LEKSYKA:

1. Баско Н.В., Общаемся на русском, Москва 2016.

2. Wrzesińska A, От А до Я, Warszawa 2015.

3. Лексическим минимум по русскому языку как иностранному. II сертификационный уровень, Санкт-Петербург 2017.

4. Аутентичные материалы из Интернета, прессы и других источников, а также адаптированные для работы на занятиях (в том числе аудио- и видеоматериалы).

5. Авторские материалы.

GRAMATYKA:

1. Bogusławski A., Karolak S., Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1970, Wiedza Powszechna.

2. Gołubiewa A.‚ Kowalska N.‚ Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego‚ część 1 i 2‚ Warszawa 1999‚ Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Karolak S., Krukowska M., Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1984, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

4. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Kraków 2008, Wydawnictwo Rea. Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003, Poltext.

5. Лекант П. А. (ред), Современный русский язык, Москва 2007, Дрофа.

ORTOGRAFIA:

1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н., Русский язык. Орфография и пунктуация, Москва 2002.

2. Греков В.Ф., Крюков С.Е., Чешко Л.А., Пособие для занятий по русскому языку, Москва 1975

3. Розенталь Д. Э., Русский язык, Москва 1970.

4. Розенталь Д.Э., Сборник упражнений по русскому языку, Москва 1989.

5. Хлебникова А. В., Плотникова Е. Ф., Сборник тестов для закрепления навыков правописания, Москва 1976.

6. Чешко Л.А., Русский язык, Москва 1981.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na ostatnich zajęciach w semestrze na podstawie:

- obecności i aktywności na zajęciach,

- bieżącego przygotowania do zajęć,

- ocen z prac kontrolnych, zadań domowych oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski, Anna Graszek-Tańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Anna Graszek-Tańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Anna Graszek-Tańska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Anna Graszek-Tańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania i testowania, przede wszystkim za pośrednictwem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Uwagi:

Leksyka (dr A. Graszek-Tańska)

MS Teams: https://bit.ly/34lgEBq

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1239

Gramatyka z ortografią (prof. J. Brzykcy)

MS Teams: https://bit.ly/3l6FR9A

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1672

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.