Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1LS3Z-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim s1
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość kultury, historii i literatury rosyjskiej XX/XXI wieku oraz znajomość terminologii językoznawczej.


Link do zajęć online w systemie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d20de75c7b54b98b5b9dcaa4bf0e841%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a717eab-6b63-4ce8-9b4f-3bfd0270442c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium licencjackie trwa dwa semestry, w związku z czym przewiduje się następujący nakład pracy studenta/studentki:


- I semestr (10 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=250 godzin, w tym: godziny realizowane z promotorem (udział w seminarium) - 30 godzin; praca indywidualna studenta/studentki - 220 godzin (konsultacje i praca z promotorem - 60 godzin; samodzielne przygotowanie studenta/studentki, tj. zebranie bibliografii, zaznajomienie się z literaturą przedmiotu, opracowanie koncepcji pracy, napisanie konspektu i jednego z rozdziałów pracy - 160 godzin).


- II semestr (12 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=300 godzin, w tym: godziny realizowane z promotorem (udział w seminarium) - 30 godzin; praca indywidualna studenta/studentki: 280 godzin (konsultacje i praca z promotorem - 100 godzin; przygotowanie pracy, tj. napisanie pozostałych jej części i dopracowanie pod względem merytorycznym i formalnym - 180 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

ma podstawową wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji (np. językoznawstwa lub literaturoznawstwa (K_W06, K_W07);
Efekty uczenia się - umiejętności:

nabywa umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji zdobytych z różnych źródeł, potrafi dokonać ich krytycznej oceny (K_U01);

czyta swobodnie i ze zrozumieniem teksty źródłowe w języku rosyjskim (K_U02);

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii i pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06, K_U07);

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08);

umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U12);

posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14);

potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U13), -posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15);

posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16);

potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U17);

rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

umie wyznaczyć sobie zadania i określić wśród nich priorytety, mając świadomość swoich umiejętności i wiedzy oraz zdając sobie sprawę z konieczności ich pogłębiania (K_K01, K_K03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

potrafi współpracować z innymi osobami w celu zdobycia lub wymiany informacji (K_K02)


Metody dydaktyczne:

referat, dyskusja,pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta/studentkę pracy licencjackiej (dyplomowej).

Pełny opis:

Nauka obejmuje m.in.:

- wybór zakresu pracy i ustalenie tematu szczegółowego

- poszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, tj: przeprowadzanie kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, oraz szukanie materiałów w Internecie

- sporządzenie bibliografii i opracowanie zebranego materiału

- przygotowanie konspektu pracy

- napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi prac dyplomowych

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu pracy. Temat pracy może być sformułowany samodzielnie lub wspólnie z promotorem, musi być zatwierdzony przez promotora.

WYKAZ LITERATURY Z ZAKRESU TECHNIKI PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM

Zaleca się, aby podstawą uzyskania zaliczenia semestru zimowego było ustalenie tematu pracy, opracowanie jej konspektu i ukończenie jednego z rozdziałów pracy, zaś podstawą zaliczenia semestru letniego - ukończenie pracy dyplomowej, umożliwiające dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego.

Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora i związana jest z sytuacją określonego studenta/studentki (np. kwestia stypendiów, itp.), specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

PRACA DYPLOMOWA/LICENCJACKA

Praca powinna zostać napisana w tym języku, którego kultury temat dotyczy, bądź w języku polskim, w tym wypadku jednak musi zawierać obszerne streszczenie w danym języku kierunkowym. Decyzja należy do opiekuna pracy.

W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o pół stopnia na protokole z egzaminu dyplomowego wpisywana jest ocena wyższa. Jeśli oceny różnią się bardziej, należy wyciągnąć średnią ocen.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą trzy osoby: promotor, recenzent oraz przewodniczący. Komisji przewodniczy Dziekan lub Prodziekan, albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W wypadku promotora i recenzenta w stopniu doktora przewodniczącym komisji musi być samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a jego zakres określa temat pracy: student powinien orientować się w problematyce teoretycznej związanej z tematem pracy, znać szerszy kontekst zagadnienia, którego praca dotyczy. Na egzaminie dyplomowym promotor i recenzent zadają po jednym pytaniu.

Ocena z egzaminu dyplomowego to średnia ocen wszystkich odpowiedzi.

Przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02, K_K03.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Katarzyna Dembska, Adam Kola
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Katarzyna Dembska, Adam Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski, Anna Kościołek
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego rodzaju pracom, a także prezentacja opracowanych treści w formie referatów (wypowiedzi, sprawozdań ustnych) na seminarium.

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK

Problematyka seminarium obejmuje

1. zagadnienia kontekstów kulturowych literatury rosyjskiej, przede wszystkim XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlenia w literaturze duchowości i obrzędowości prawosławia;

2. zagadnienia rosjoznawcze (w szczególności dzieje i kultura Rosji, edukacja, duchowość prawosławna, rosyjska myśl filozoficzna).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza, Piotr Zemszał, Bożena Żejmo
Prowadzący grup: Piotr Zemszał, Bożena Żejmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej.

Link do zajęć online w systemie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d20de75c7b54b98b5b9dcaa4bf0e841%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a717eab-6b63-4ce8-9b4f-3bfd0270442c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego rodzaju pracom, a także prezentacja opracowanych treści w formie referatów (wypowiedzi, sprawozdań ustnych) na seminarium.

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy dyplomowej. Zostanie ona poddana wnikliwej analizie przez promotora, w rezultacie zaakceptowana, zmodyfikowana lub odrzucona (z uzasadnieniem)

Ogólny wykaz tematów prowadzonych przez dr. hab. Bożenę Żejmo, prof. UMK:

- rosjoznawstwo: rosyjskie mity, dyskurs postkolonialny, rosyjskie traumy, postpamięć, mentalność, kultura Rosji

- literatura XX/XXI wieku

Problematyka seminarium prowadzonego przez dr hab. Piotra Zemszała, prof. UMK obejmuje zagadnienia językoznawcze i rosjoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem następujących:

- rosyjski i sowiecki dyskurs polityczny i ideologiczny,

- wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki lingwistycznej,

- wybrane aspekty języka współczesnej prasy rosyjskiej oraz mediów elektronicznych,

- manipulacja i propaganda we współczesnym języku rosyjskim.

Mile widziane będą także inne tematy (zaproponowane przez uczestników seminarium) - również z zakresu rosjoznawstwa, mediów rosyjskich i historii Rosji.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu pracy. Temat pracy może być sformułowany samodzielnie lub wspólnie z promotorem, musi być zatwierdzony przez promotora.

WYKAZ LITERATURY Z ZAKRESU TECHNIKI PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego u dr hab. Bożeny Żejmo jest napisanie pierwszego rozdziału. Zaliczenie w formie online

W przypadku wyboru seminarium prowadzonego przez Piotra Zemszała bezwzględnym warunkiem zaliczenia semestru jest systematyczna praca nad opracowaniem dyplomowym (minimalny wymiar pozwalający na uzyskanie oceny pozytywnej to trzykrotne złożenie do oceny różnych autorskich materiałów z zakresu pracy - bibliografii, szczegółowego konspektu oraz pierwszego rozdziału pracy w ciągu całego semestru oraz co najmniej jedno wystąpienie podczas zajęć, które będzie szczegółowym zreferowaniem tematu pracy i postępów w jej realizacji).

W formie zdalnej program seminarium Piotra Zemszała będzie realizowany za pomocą platformy MS Teams zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr zimowy 2020/2021.

Instrukcja tworzenia konta Office 365 UMK z aplikacją MS Teams:

https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650

Konto należy tworzyć w oparciu o swój adres na serwerze UMK, adres ten będzie Państwa podstawowym kanałem kontaktu z prowadzącym zajęcia na MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19121a3e728a4942a3a34b0a561d20c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=703c1b29-c735-410a-ab6b-ea2110417872&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.