Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1R1Z-WOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wiedza o języku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (15 godz.):

- udział w konwersatoriach – 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.)

- przygotowanie do konwersatoriów – 10 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 10 godz.

- lektura tekstów – 15 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 godz.

Łącznie: 55 godz. (2 pkt. ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

W1: K_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

W2: K_W06 ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

W3: K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzninie filologii w stopniu zaawansowanym

W4: K_W11 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

W5: K_W13 zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

U1: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

U3: K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

U4: K_U07 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

K1: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne:

- ćwiczenia przedmiotowe,

- metoda przewodniego tekstu;

metody problemowe:

- wykład konwersatoryjny.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Wiedza o języku jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami językoznawczymi.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami nauki o języku. Językoznawstwo jako nauka. Przegląd dyscyplin językoznawczych. Uporządkowanie oraz znaczne rozszerzenie wiadomości nabytych w ramach lekcji języka polskiego, dotyczących istoty języka, jego cech i funkcji oraz struktury systemu językowego. Elementy językoznawstwa typologicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław -Warszawa-Kraków 2003.

2. A. Szulc, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

1. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

2. Lachur C., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

3. Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999 (rozdziały: I i IV).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium, kartkówki - (K_W01), (K_W03), (K_W06), (K_W07), (K_U06).

aktywność na zajęciach - (K_W01), (K_W07), (K_U01), (K_U15), (K_K01).

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. aktywności na zajęciach, świadczącej o znajomości literatury przedmiotu i bieżącym przygotowaniu do zajęć;

2. zaliczenia kartkówek;

3. zaliczenia dwóch kolokwiów.

Przy zaliczeniu kontrolnych prac pisemnych wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 70% - dostateczny plus, 75% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek, Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski, Dominika Wysoczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

1. Przedmiot i dziedziny badań językoznawstwa, jego typy i interdyscyplinarność. Rodzaje klasyfikacji języków.

2. Język jako system znaków. Budowa znaku językowego.

3. Główne kierunki badań. Paradygmaty w językoznawstwie: młodogramatyzm, strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

4. Budowa aparatu artykulacyjnego i fali głosowej. Fonetyka akustyczna. Typy głosek. Fonetyka nadawcy i odbiorcy. Fonetyka segmentalna i suprasegmentalna. Cechy i jednostki prozodyczne, izochronizm.

5. Fonologia i jej podstawowe terminy. Zasady budowy systemu fonologicznego. Rodzaje transkrypcji: fonetyczna, fonologiczna, słowiańska, międzynarodowa.

6. Kolokwium: podstawowe informacje nt. językoznawstwa + fonetyka i fonologia. Podstawowe terminy z zakresu morfologii.

7. Fleksja i słowotwórstwo (rodzaje morfemów). Różne rozumienie wyrazów.

8. Składnia, drzewko zależności.

9. Struktura predykatowo-argumentowa. Kategorie semantyczne i gramatyczne i perspektywa funkcjonalna.

10. Leksykologia i leksykografia.

11. Socjolingwistyka i pragmatyka. Pojęcie idiolektu i socjolektu oraz ich zastosowanie w językoznawstwie. Typy socjolektów. Język jednostki i grupy

12. Język codzienny a wariant literacki. Warianty regionalne. Dialekty. Style i rejestry oraz ich funkcje społeczne. Zmiany w języku i ich przyczyny społeczne.

13. Ekolingwistyka. Kontakty językowe i dwujęzyczność.

14. Kolokwium końcowe.

15. Podsumowanie i zaliczenia.

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Magdalena Grupa-Dolińska
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

1. Przedmiot i dziedziny badań językoznawstwa, jego typy i interdyscyplinarność. Rodzaje klasyfikacji języków.

2. Język jako system znaków. Budowa znaku językowego.

3. Główne kierunki badań. Paradygmaty w językoznawstwie: młodogramatyzm, strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

4. Budowa aparatu artykulacyjnego i fali głosowej. Fonetyka akustyczna. Typy głosek. Fonetyka nadawcy i odbiorcy. Fonetyka segmentalna i suprasegmentalna. Cechy i jednostki prozodyczne, izochronizm.

5. Fonologia i jej podstawowe terminy. Zasady budowy systemu fonologicznego. Rodzaje transkrypcji: fonetyczna, fonologiczna, słowiańska, międzynarodowa.

6. Kolokwium: podstawowe informacje nt. językoznawstwa + fonetyka i fonologia. Podstawowe terminy z zakresu morfologii.

7. Fleksja i słowotwórstwo (rodzaje morfemów). Różne rozumienie wyrazów.

8. Składnia, drzewko zależności.

9. Struktura predykatowo-argumentowa. Kategorie semantyczne i gramatyczne i perspektywa funkcjonalna.

10. Leksykologia i leksykografia.

11. Socjolingwistyka i pragmatyka. Pojęcie idiolektu i socjolektu oraz ich zastosowanie w językoznawstwie. Typy socjolektów. Język jednostki i grupy

12. Język codzienny a wariant literacki. Warianty regionalne. Dialekty. Style i rejestry oraz ich funkcje społeczne. Zmiany w języku i ich przyczyny społeczne.

13. Ekolingwistyka. Kontakty językowe i dwujęzyczność.

14. Kolokwium końcowe.

15. Podsumowanie i zaliczenia.

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.