Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS1L-JRWUF-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego (poziom szkoły średniej) i identyfikuje podstawowe terminy gramatyczne.

2. Student przejawia aktywną postawę w procesie dydaktycznym.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot obejmuje trzy semestry nauki (letni na 1 roku oraz zimowy i letni na 2 roku, czyli II, III i IV) i w każdym z nich zakłada następujący nakład pracy Studenta:

Semestr II:


Wykład (4 punkty ECTS): godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 30, przygotowanie do wykładów (analiza materiału pod względem zrozumienia przekazywanych na wykładzie treści, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu) - 15, przygotowanie do egzaminu - 45, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10.Ćwiczenia (3 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach) - 30, przygotowanie do ćwiczeń - 20, przygotowanie do kolokwiów - 15, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10.


Semestr III:

Wykład (3 punkty ECTS): godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 15, przygotowanie do wykładów (analiza materiału pod względem zrozumienia przekazywanych na wykładzie treści, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu) - 25, przygotowanie do egzaminu - 30, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5.


Ćwiczenia (2 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach) - 30, przygotowanie do ćwiczeń - 9, przygotowanie do kolokwiów - 7, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4.


Semestr IV:

Wykład (3 punkty ECTS): godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 15, przygotowanie do wykładów (analiza materiału pod względem zrozumienia przekazywanych na wykładzie treści, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu) - 30, przygotowanie do egzaminu - 25, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5.


Ćwiczenia (2 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach) - 30, przygotowanie do ćwiczeń - 9, przygotowanie do kolokwiów - 7, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4.Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma zaawansowaną wiedzę o języku rosyjskim

K_W03: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z problematyką dotyczącą fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry) student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Pełny opis:

Przedmiot Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym w ciągu trzech semestrów nauki obejmuje:

1. Omówienie przedmiotu i zadań fonetyki i fonologii języka rosyjskiego z uwzględnieniem takich głównych pojęć jak: dźwięk, fonem, transkrypcja, transliteracja. Charakterystykę rosyjskiego systemu wokalicznego i konsonantycznego. Omówienie relacji między fonetyką a pismem. Podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

2. Podstawowe informacje o słowotwórstwie rosyjskim oraz kluczowych pojęciach tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy. Omówienie zasad analizy morfemowej i słowotwórczej wyrazu rosyjskiego.

3. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskiego rzeczownika oraz jego systemu deklinacyjnego. Kategorie morfologiczne rosyjskiego zaimka rzeczownego, jego typologia oraz porównanie potencjału morfologicznego tej części mowy z rzeczownikiem. Leksykalno-gramatyczne klasy przymiotnika i jego kategorie gramatyczne oraz system deklinacyjny. Pełną i krótką formę rosyjskiego przymiotnika - zasady ich wykorzystania w praktyce językowej (wstępne informacje). Kategorię aspektu i strony rosyjskiego czasownika. Kategorię czasu, trybu, osoby, liczby i rodzaju Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - zasady tworzenia i wykorzystania w tekście (podstawowe informacje). Charakterystykę przysłówka jako części mowy. Pomocnicze części mowy: przyimki, spójniki, partykuły i wykrzyknienia oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze - tworzenie i wykorzystanie w tekście.

4. Omówienie przedmiotu i zadań składni języka rosyjskiego. Relacje między związkiem wyrazowym i zdaniem. Charakterystykę rosyjskich związków wyrazowych. Zdanie proste: główne i drugorzędne człony zdania. Analizę syntaktyczną zdania prostego. Omówienie poszczególnych typów zdań złożonych : spójnikowe (relacje współrzędności i podrzędności) oraz bezspójnikowe. Zdania złożone wielokrotnie. Pełną analizę syntaktyczną zdania rosyjskiego.

Literatura:

Dostosowana do zajęć w poszczególnych cyklach.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. informacje o zajęciach w poszczególnych cyklach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Omówienie przedmiotu i zadań fonetyki i fonologii języka rosyjskiego z uwzględnieniem takich głównych pojęć jak: dźwięk, fonem, transkrypcja, transliteracja. Charakterystykę rosyjskiego systemu wokalicznego i konsonantycznego. Omówienie relacji między fonetyką a pismem. Podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Pełny opis:

Wstęp do fonetyki. Rozróżnienie wymowy i pisowni. Główne przypadki rozbieżności między pisownią a wymową. Założenia transkrypcji fonetycznej. Budowa aparatu głosowego.

Spółgłoski rosyjskie. Artykulacja i klasyfikacja spółgłosek rosyjskich w porównaniu z polskimi. Modyfikacje spółgłosek.

Samogłoski rosyjskie. Specyfika wymowy rosyjskich samogłosek akcentowanych.

Akcent rosyjski i samogłoski nieakcentowane. Reguły redukcji samogłosek nieakcentowanych. Alternacje samogłosek akcentowanych z nieakcentowanymi.

Fonotaktyka. Głoski w ciągach fonicznych. Grupy spółgłoskowe w języku rosyjskim. Dźwięczność i bezdźwięczność oraz twardość i miękkość spółgłosek w grupie, depalatalizacja spółgłosek. Inne ograniczenia łączliwości spółgłosek. Spółgłoski długie. Łączliwość spółgłosek z samogłoskami.

Grupy wokaliczne w języku rosyjskim. Specyficzne grupy głosek w języku rosyjskim.

Fonologia rosyjska. Zasady analizy fonematycznej – fonem a głoska, pojęcie cechy dystynktywnej, zasady identyfikacji fonematycznej.

Pojęcie systemu fonologicznego – opozycje i korelacje fonologiczne.

Rosyjski system fonologiczny. System cech dystynktywnych konsonantyzmu rosyjskiego. Korelacje konsonantyczne w języku rosyjskim. System wokaliczny języka rosyjskiego i jego struktura. Interpretacja fonologiczna rosyjskich samogłosek nieakcentowanych.

Grafemika. Relacje między fonetyką a pisownią. Podstawy ortografii rosyjskiej.

Literatura:

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., Cz. 1: S. Grzybowski, M. Olechnowicz, J. Wawrzyńczyk, Fonetyka. Fonologia. Pismo, Warszawa, PWN, 1986

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., cz. 2 Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo, Warszawa 1987.

S. Grzybowski, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami)/Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: UMK 2007

S. Grzybowski, A. Jaskólski, Zarys fonetyki języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami)/Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: UMK 2021

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант, Краткий справочник по современному русскому языку, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1995

Л. Л. Касаткин, Современный русский язык. Фонетика., Москва: Academia, 2006

Л. Л. Касаткин, Большой орфоэпический словарь русского языка, Москва: Аст-Пресс, 2012

Cовременный русский литературный язык, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1982

Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1997

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Omówienie przedmiotu i zadań fonetyki i fonologii języka rosyjskiego z uwzględnieniem takich głównych pojęć jak: dźwięk, fonem, transkrypcja, transliteracja. Charakterystykę rosyjskiego systemu wokalicznego i konsonantycznego. Omówienie relacji między fonetyką a pismem. Podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Pełny opis:

Wstęp do fonetyki. Rozróżnienie wymowy i pisowni. Główne przypadki rozbieżności między pisownią a wymową. Założenia transkrypcji fonetycznej. Budowa aparatu głosowego.

Spółgłoski rosyjskie. Artykulacja i klasyfikacja spółgłosek rosyjskich w porównaniu z polskimi. Modyfikacje spółgłosek.

Samogłoski rosyjskie. Specyfika wymowy rosyjskich samogłosek akcentowanych.

Akcent rosyjski i samogłoski nieakcentowane. Reguły redukcji samogłosek nieakcentowanych. Alternacje samogłosek akcentowanych z nieakcentowanymi.

Fonotaktyka. Głoski w ciągach fonicznych. Grupy spółgłoskowe w języku rosyjskim. Dźwięczność i bezdźwięczność oraz twardość i miękkość spółgłosek w grupie, depalatalizacja spółgłosek. Inne ograniczenia łączliwości spółgłosek. Spółgłoski długie. Łączliwość spółgłosek z samogłoskami.

Grupy wokaliczne w języku rosyjskim. Specyficzne grupy głosek w języku rosyjskim.

Fonologia rosyjska. Zasady analizy fonematycznej – fonem a głoska, pojęcie cechy dystynktywnej, zasady identyfikacji fonematycznej.

Pojęcie systemu fonologicznego – opozycje i korelacje fonologiczne.

Rosyjski system fonologiczny. System cech dystynktywnych konsonantyzmu rosyjskiego. Korelacje konsonantyczne w języku rosyjskim. System wokaliczny języka rosyjskiego i jego struktura. Interpretacja fonologiczna rosyjskich samogłosek nieakcentowanych.

Grafemika. Relacje między fonetyką a pisownią. Podstawy ortografii rosyjskiej.

Literatura:

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., Cz. 1: S. Grzybowski, M. Olechnowicz, J. Wawrzyńczyk, Fonetyka. Fonologia. Pismo, Warszawa, PWN, 1986

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., cz. 2 Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo, Warszawa 1987.

S. Grzybowski, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami)/Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: UMK 2007

S. Grzybowski, A. Jaskólski, Zarys fonetyki języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami)/Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: UMK 2021

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант, Краткий справочник по современному русскому языку, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1995

Л. Л. Касаткин, Современный русский язык. Фонетика., Москва: Academia, 2006

Л. Л. Касаткин, Большой орфоэпический словарь русского языка, Москва: Аст-Пресс, 2012

Cовременный русский литературный язык, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1982

Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1997

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Omówienie przedmiotu i zadań fonetyki i fonologii języka rosyjskiego z uwzględnieniem takich głównych pojęć jak: dźwięk, fonem, transkrypcja, transliteracja. Charakterystykę rosyjskiego systemu wokalicznego i konsonantycznego. Omówienie relacji między fonetyką a pismem. Podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Pełny opis:

Wstęp do fonetyki. Rozróżnienie wymowy i pisowni. Główne przypadki rozbieżności między pisownią a wymową. Założenia transkrypcji fonetycznej. Budowa aparatu głosowego.

Spółgłoski rosyjskie. Artykulacja i klasyfikacja spółgłosek rosyjskich w porównaniu z polskimi. Modyfikacje spółgłosek.

Samogłoski rosyjskie. Specyfika wymowy rosyjskich samogłosek akcentowanych.

Akcent rosyjski i samogłoski nieakcentowane. Reguły redukcji samogłosek nieakcentowanych. Alternacje samogłosek akcentowanych z nieakcentowanymi.

Fonotaktyka. Głoski w ciągach fonicznych. Grupy spółgłoskowe w języku rosyjskim. Dźwięczność i bezdźwięczność oraz twardość i miękkość spółgłosek w grupie, depalatalizacja spółgłosek. Inne ograniczenia łączliwości spółgłosek. Spółgłoski długie. Łączliwość spółgłosek z samogłoskami.

Grupy wokaliczne w języku rosyjskim. Specyficzne grupy głosek w języku rosyjskim.

Fonologia rosyjska. Zasady analizy fonematycznej – fonem a głoska, pojęcie cechy dystynktywnej, zasady identyfikacji fonematycznej.

Pojęcie systemu fonologicznego – opozycje i korelacje fonologiczne.

Rosyjski system fonologiczny. System cech dystynktywnych konsonantyzmu rosyjskiego. Korelacje konsonantyczne w języku rosyjskim. System wokaliczny języka rosyjskiego i jego struktura. Interpretacja fonologiczna rosyjskich samogłosek nieakcentowanych.

Grafemika. Relacje między fonetyką a pisownią. Podstawy ortografii rosyjskiej.

Literatura:

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., Cz. 1: S. Grzybowski, M. Olechnowicz, J. Wawrzyńczyk, Fonetyka. Fonologia. Pismo, Warszawa, PWN, 1986

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., cz. 2 Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo, Warszawa 1987.

S. Grzybowski, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami)/Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: UMK 2007

S. Grzybowski, A. Jaskólski, Zarys fonetyki języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami)/Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: UMK 2021

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант, Краткий справочник по современному русскому языку, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1995

Л. Л. Касаткин, Современный русский язык. Фонетика., Москва: Academia, 2006

Л. Л. Касаткин, Большой орфоэпический словарь русского языка, Москва: Аст-Пресс, 2012

Cовременный русский литературный язык, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1982

Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1997

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)