Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS1L-LR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 2
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w konwersatorium i w konsultacjach): 30 godzin


Godziny poświęcone na pracę indywidualną studenta (przygotowanie do konwersatorium i do kolokwium, przygotowanie pracy pisemnej) 45 godzin.


Łącznie: 75 godzin (3 punkty ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty uczenia się:

- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii oraz twórczości wybranych autorów (K_W04),

- ma zaawansowaną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa (K_W05),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty uczenia się:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07),

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11),

- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U12),

- umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13),

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty uczenia się:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studenta z literaturą rosyjską XIX wieku - ówczesnymi prądami literackimi, twórczością największych pisarzy i poetów epoki, specyfiką życia literackiego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają przede wszystkim na analizie dzieł literackich reprezentatywnych dla literatury rosyjskiej XIX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się zarówno problematykę, jak i poetykę. Każdy z utworów jest ponadto umiejscawiany w kontekście twórczości danego autora oraz w kontekście literackich prądów i szkół epoki. Omawiane są także powiązania analizowanych tekstów z ówczesną myślą polityczną i filozoficzną.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, wystawianą na podstawie testu i pracy pisemnej. Test obejmuje treści przewidziane powyższym programem zajęć. Wymagany próg procentowy na ocenę dostateczną: 60%, dostateczną plus: 68%, dobrą: 76%, dobrą plus: 84%, bardzo dobrą: 90%.

Ocena zaliczeniowa jest sumą oceny z testu i oceny z pracy pisemnej w stosunku 0,7 i 0,3. Wynikowi odpowiadają następujące oceny: 3,00-3,49 dst, 3,50-3,83 dst plus, 3,84-4,16 db, 4,17-4,50 db plus, 4,50-5,00 bdb.

Praca pisemna: temat związany z problematyką zajęć, wybrany z listy lub opracowany samodzielnie i zaakceptowany przez prowadzącego, w języku polskim/rosyjskim. Dopuszczalne są rozmaite ujęcia badawcze, np. analiza utworu literackiego, ujęcia przekrojowe itp. Przypadki plagiatu są zgłaszane władzom wydziału. Szczegółowe wymagania merytoryczne i formalne – podawane są na zajęciach organizacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do testu jest regularna obecność na ćwiczeniach. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każdą następną, nawet usprawiedliwioną, należy w ciągu miesiąca zaliczyć na konsultacjach, koniecznie przed testem zaliczeniowym.

Nieprzygotowanie studenta do zajęć jest traktowane jako nieobecność.

W przypadku zaliczenia obejmującego całość problematyki zajęć student ma prawo do trzech terminów, tzn. zaliczenia i dwóch zaliczeń poprawkowych. W razie nieobecności na kolokwium student, jeśli nie dostarczy zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu, traci jeden termin.

Test i praca pisemna studentów służy weryfikacji stopnia realizacji następujących efektów uczenia się: K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U19, K_K01.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.