Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS1L-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria przekładu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z języka rosyjskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

- udział w zajęciach: 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

- przygotowanie do zajęć i do zaliczenia - 20 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 10 h

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Studentka/student:

K_W02 zna gramatykę, leksykę i ortografię języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie

K_W13 zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Studentka/student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Studentka/student:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K05 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w rosyjskim obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących ogólnej wiedzy o przekładzie i przekładoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące ogólnych prawidłowości i mechanizmów tłumaczenia oraz podstaw tworzenia i funkcjonowania przekładu niezależnie od tego, z którego języka bądź na który się tłumaczy, niezależnie od typu i gatunku tłumaczonego tekstu, a także rodzaju tłumaczenia (pisemne, ustne, itp.). Oznacza to, że obiektem naszego zainteresowania będą problemy stanowiące efekt uogólnienia praktyki przekładowej.

Studenci zapoznają się m.in. z definicją przekładu i jego typologią, komunikacyjnymi uwarunkowaniami tłumaczenia, pojęciami ekwiwalencji i adekwatności tłumaczeniowej, (nie)przekładalności kulturowej oraz kryteriami oceny przekładu.

Literatura:

Zob. Informacje o prowadzeniu zajęć w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o prowadzeniu zajęć w cyklu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (link do przedmiotu zostanie podany przed rozpoczęciem semestru letniego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (link do przedmiotu zostanie podany przed rozpoczęciem semestru letniego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (link do przedmiotu zostanie podany przed rozpoczęciem semestru letniego).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)