Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elementy lingwistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS1Z-EL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy lingwistyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii gramatycznej na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (15 godz.):

- udział w konwersatoriach – 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.)

- przygotowanie do konwersatoriów – 10 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 10 godz.

- lektura tekstów – 15 godzin

Łącznie: 50 godz. (2 pkt. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

W1: K_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

W2: K_W11 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

U1: K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne:

- ćwiczenia przedmiotowe,

- metoda przewodniego tekstu;

metody problemowe:

- wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu lingwistyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie i zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami lingwistycznymi:

1. Fonetyka a fonologia.

2. System fonologiczny współczesnego języka polskiego.

3. Akcent. System akcentuacyjny w języku polskim i rosyjskim.

4. Lingwistyka a pokrewne dyscypliny. Socjolingwistyka, psycholingwistyka i etnolingwistyka.

5. Dwujęzyczność. Zjawiska wynikające z dwujęzyczności: zapożyczenia językowe, kalki, hybrydy, wtrącenia, cytaty.

6. Klasyfikacja języków świata (zróżnicowanie genetyczne, typologiczne, socjalne, terytorialne i geograficzne).

7. Pojęcie kategorii gramatycznej (kategoria gramatyczna liczby, przypadka, klas nominalnych). Posesywność, gradualność, tryb, czas, strona. Wykładniki gramatyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grzybowski Stefan, Jaskólski Adam, Zarys fonetyki języka polskiego wraz z ćwiczeniami, Toruń 2021.

2. Lachur Czesław, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

3. Paśko-Koneczniak Dorota, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuszkowski Michał, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011.

2. Wiśniewski Marek, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

kolokwium zaliczeniowego (K_W03, K_W11).

prezentacji (K_U06, K_K01) .

Wymagany próg zaliczeniowy: na ocenę dostateczną - 60%, 70% - dostateczny plus, 75% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)