Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 1 Literatura Dawnej Rusi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS1Z-LR-LDR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 1 Literatura Dawnej Rusi
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza o literaturze z zakresu szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 35 godzin

- udział w konwersatorium: 30 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 5 godzinCzas poświęcony na pracę indywidualną studenta/studentki: 65 godzin

- przygotowanie do konwersatorium: 50 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 15 godzin


Łącznie: 100 godz. (4 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/kama zaawansowaną wiedzę o literaturze staroruskiej obejmującą jej periodyzację, genologię, twórczość wybranych autorów, reprezentatywne dzieła (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka potrafi umiejscowić poznawane utwory staroruskie w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11)

U2:Student/ka umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów z okresu dawnej Rusi, dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U12, K_U13)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych (K_K01)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- prezentacja multimedialnaMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami procesu historycznoliterackiego od wieku XI do końca wieku XVII w kontekście myśli filozoficznej, religijnej oraz europejskiej tradycji literackiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie związków dawnego piśmiennictwa ruskiego z cywilizacją bizantyjsko-grecką oraz zachodnią. Na zajęciach analizowane i interpretowane są najwybitniejsze utwory literackie XI-XVII w.

Wprowadzane są również elementy folkloru rosyjskiego.

Literatura:

Literatura podmiotu

Powieść minionych lat (fragmenty)

Pouczenie Włodzimierza Monomacha

Słowo o wyprawie Igora

Atanazy Nikitin – Wędrówka za trzy morza

Opowieść o Piotrze i Fiewronii z Muromia

Opowieść o Julianii Osorjinej

Żywot protopopa Awwakuma

Opowieść o pijaku

Opowieść o Niedoli-Złym Losie

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Wójcicka U., Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi, Bydgoszcz 2010.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1994.

Literatura uzupełniająca:

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z folkloru i literatury staroruskiej, Warszawa 1978.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. I, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, wybrał, przełożył i opracował R. Łużny, Kraków 1995.

Suchanek L., Literatura i kultura staroruska, Wrocław–Kraków 1980.

Wójcicka U., Из истории русской культуры. Истоки христианской традиции, Bydgoszcz 2005.

Tłumaczenia literatury staroruskiej na język polski:

Kroniki staroruskie, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987.

Nikitin A., Wędrówka za trzy morza, przeł. H. Willman-Grabowska, opracowali W. Jakubowski i H. Willman-Grabowska, Wrocław 1952.

Opowieść o Julianii Osorjinej, [w:] Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi, red. R. Łużny, Warszawa 1988, s. 151-161.

Opowieść o Niedoli-Złym Losie, [w:] Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu, s. 161-176 lub [w:] Pieśń o niebieskiej księdze. Antologia rosyjskiej ludowej pieśni religijnej, red. R. Łużny, Warszawa 1990, s. 292-307.

Opowieść o pijaku, [w:] Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu, s. 211-212.

Opowieść o Piotrze i Fiewronii z Muromia, [w:] Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu, s. 123-134 lub Opowieść o Piotrze i Feuronii Muromskich, [w:] Królowa pocałunków. Opowiadania o miłości, wyboru dokonał R. Śliwowski, przeł. I. Bajkowska i inni, Warszawa 1975, s. 5-18.

Pouczenie Włodzimierza Monomacha, [w:] Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, wybrał, przełożył i opracował R. Łużny, Kraków 1995, s. 81-90; [w:] Kroniki staroruskie, s.154-169; [w:] Powieść minionych lat, przełożył i opracował F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 179-197.

Powieść lat minionych, opracował F. Sielicki, Wrocław 1968.

Powieść minionych lat, przełożył i opracował F. Sielicki, Wrocław 1999.

Słowo o wyprawie Igora, przeł. J. Tuwim, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył M. Jakóbiec, Wrocław 1957.

Słowo o wyprawie Igora, przeł. J. Tuwim, wstępem opatrzył D. Lichaczow, Warszawa 1985.

Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, przełożył oraz wstępem i komentarzem opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1972.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)