Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wiedza o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS1Z-WOJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o języku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (15 godz.):

- udział w konwersatoriach – 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (35 godz.)

- przygotowanie do konwersatoriów – 10 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 10 godz.

- lektura tekstów – 10 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 godz.

Łącznie: 50 godz. (2 pkt. ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

K_W11: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych

w aspekcie porównawczym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów polsko-rosyjskich


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne:

- ćwiczenia przedmiotowe,

- metoda przewodniego tekstu;

metody problemowe:

- wykład konwersatoryjny.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Wiedza o języku jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami językoznawczymi.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami nauki o języku. Językoznawstwo jako nauka. Przegląd dyscyplin językoznawczych. Uporządkowanie oraz znaczne rozszerzenie wiadomości nabytych w ramach lekcji języka polskiego, dotyczących istoty języka, jego cech i funkcji oraz struktury systemu językowego. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław -Warszawa-Kraków 2003.

2. A. Szulc, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

1. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

2. Lachur C., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

3. Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999 (rozdziały: I i IV).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

kolokwium zaliczeniowego (K_W11).

prezentacji (K_U01, K_K01) .

Wymagany próg zaliczeniowy: na ocenę dostateczną - 60%, 70% - dostateczny plus, 75% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a69MpoVm0NZOYI6LVICWq8KhzXa3HsPW0nIQJ_VVOyZI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b658b1cc-abde-4dbb-b73b-d23331c92d7d&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku. Przedmiot i dziedziny badań językoznawstwa. Rodzaje klasyfikacji języków.

2. Język jako system znaków. Budowa znaku językowego. Główne kierunki badań. Paradygmaty w językoznawstwie: młodogramatyzm, strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

3. Budowa aparatu artykulacyjnego. Typy głosek. Fonologia i jej podstawowe terminy. Rodzaje transkrypcji: fonetyczna, fonologiczna, słowiańska, międzynarodowa.

4. Podstawowe terminy z zakresu morfologii. Fleksja i słowotwórstwo (rodzaje morfemów)

5. Struktura predykatowo-argumentowa.

6. Leksykologia i leksykografia. Socjolingwistyka i pragmatyka. Pojęcie idiolektu i socjolektu oraz ich zastosowanie w językoznawstwie. Typy socjolektów. Kontakty językowe i dwujęzyczność.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

8. Podsumowanie i zaliczenia.

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a69MpoVm0NZOYI6LVICWq8KhzXa3HsPW0nIQJ_VVOyZI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b658b1cc-abde-4dbb-b73b-d23331c92d7d&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku. Przedmiot i dziedziny badań językoznawstwa. Rodzaje klasyfikacji języków.

2. Język jako system znaków. Budowa znaku językowego. Główne kierunki badań. Paradygmaty w językoznawstwie: młodogramatyzm, strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

3. Budowa aparatu artykulacyjnego. Typy głosek. Fonologia i jej podstawowe terminy. Rodzaje transkrypcji: fonetyczna, fonologiczna, słowiańska, międzynarodowa.

4. Podstawowe terminy z zakresu morfologii. Fleksja i słowotwórstwo (rodzaje morfemów)

5. Struktura predykatowo-argumentowa.

6. Leksykologia i leksykografia. Socjolingwistyka i pragmatyka. Pojęcie idiolektu i socjolektu oraz ich zastosowanie w językoznawstwie. Typy socjolektów. Kontakty językowe i dwujęzyczność.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

8. Podsumowanie i zaliczenia.

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku. Przedmiot i dziedziny badań językoznawstwa. Rodzaje klasyfikacji języków.

2. Język jako system znaków. Budowa znaku językowego. Główne kierunki badań. Paradygmaty w językoznawstwie: młodogramatyzm, strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

3. Budowa aparatu artykulacyjnego. Typy głosek. Fonologia i jej podstawowe terminy. Rodzaje transkrypcji: fonetyczna, fonologiczna, słowiańska, międzynarodowa.

4. Podstawowe terminy z zakresu morfologii. Fleksja i słowotwórstwo (rodzaje morfemów)

5. Struktura predykatowo-argumentowa.

6. Leksykologia i leksykografia. Socjolingwistyka i pragmatyka. Pojęcie idiolektu i socjolektu oraz ich zastosowanie w językoznawstwie. Typy socjolektów. Kontakty językowe i dwujęzyczność.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

8. Podsumowanie i zaliczenia.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)