Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 5 Literatura rosyjska I poł. XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS2L-LR-PD-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 5 Literatura rosyjska I poł. XX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z rosyjskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca historii, kultury oraz sytuacji społeczno-politycznej Rosji pierwszej połowy XX w.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin.

Praca indywidualna studenta (przygotowanie do zajęć): 10 godzin.

Łącznie: 25 godzin (1 punkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/-ka:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii oraz twórczości wybranych autorów

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymiEfekty uczenia się - umiejętności:

Student/-ka:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U07 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U11 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowymEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/-ka

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest zapoznanie studentów z literaturą rosyjską pierwszej połowy XX wieku, jej uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i historycznymi, a także reprezentatywnymi dla tego okresu utworami literackimi.

Pełny opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest zapoznanie studentów z literaturą rosyjską pierwszej połowy XX wieku. Na wykładzie omawiane są zagadnienia dotyczące społeczno-politycznych i historyczno-kulturowych uwarunkowań literatury tego okresu. Natomiast na ćwiczeniach studenci poznają utwory najważniejszych pisarzy i poetów epoki: zapoznają się z ich problematyką, wymową artystyczno-ideową, miejscu, jakie zajmują one w ówczesnym procesie historycznoliterackim.

Szczegółowe informacje zob. zakładki Ćwiczenia i Wykład - Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Literatura:

Zob. Zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Zajęcia w cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)