Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 3 Realizm rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS2Z-LR-RR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 3 Realizm rosyjski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza o literaturze z zakresu szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 34 godziny

- udział w konwersatorium: 30 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 4 godziny


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/studentki: 56 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 16 godzin


Łącznie: 90 godz. (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/kama zaawansowaną wiedzę o rozwoju realizmu w literaturze rosyjskiej XIX wieku (okresy, tendencje, twórczość wybranych pisarzy, poszczególne dzieła literackie, gatunki) (K_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka umie umiejscowić poznawane utwory literackie dziewiętnastowiecznych realistów rosyjskich w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11)

U2: Student/ka umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów realistów rosyjskich XIX wieku oraz dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U12, K_U13).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych (K_K01).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, projekcja filmu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z twórczością wybranych przedstawicieli realizmu społecznego, filozoficzno-religijnego i egzystencjalnego w literaturze rosyjskiej XIX wieku.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi wymiarami spuścizny wybranych realistów rosyjskich XIX wieku. Zajęcia polegają przede wszystkim na analizie wybranych dzieł literackich w kontekście myśli filozoficznej, religijnej oraz europejskiej tradycji kulturowej. Zagadnienia realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i rosyjskim.

Literatura:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Lektury obowiązkowe

I. Turgieniew – Rudin (Рудин), Ojcowie i dzieci (Отцы и дети)

F. Dostojewski – Biedni ludzie (Бедные люди), Zbrodnia i kara (Преступление и наказание), Bracia Karamazow (Братья Карамазовы)

L. Tołstoj – Trzy śmierci (Три смерти), Anna Karenina (Анна Каренина), Śmierć Iwana Iljicza (Смерть Ивана Ильича)

A. Czechow –Śmierć urzędnika (Смерть чиновника), Kameleon (Хамелеон), Kapral Priszybiejew (Унтер Пришибеев), Człowiek w futerale (Человек в футляре), Sala nr 6 (Палата номер 6)

Lektury uzupełniające (trzy do wyboru, po jednej z każdej kategorii)

Powieść (jedna do wyboru)

I. Turgieniew – Szlacheckie gniazdo (Дворянское гнездо), W przededniu (Накануне)

I. Gonczarow – Obłomow (Обломов)

M. Sałtykow-Szczedrin – Państwo Gołowlewowie (Господа Головлёвы)

F. Dostojewski –Wspomnienia z domu umarłych (Записки из Мёртвого дома), Idiota (Идиот), Biesy (Бесы)

L. Tołstoj – Wojna i pokój (Война и мир), Zmartwychwstanie (Воскресение)

Małe i średnie formy prozatorskie (jeden utwór do wyboru)

M. Leskow – Powiatowa lady Macbeth (Леди Макбет Мценского уезда), Wędrowiec urzeczony (Очарованный странник), Napiętnowany anioł (Запечатлённый ангел)

F. Dostojewski – Sobowtór (Двойник), Potulna (Кроткая)

L. Tołstoj – Szczęście rodzinne (Семейное счастье), Ojciec Sergiusz (Отец Сергий), Sonata Kreutzerowska (Крейцерова соната)

A. Czechow – Wańka (Ванька), Spać się chce (Спать хочется), Czarny mnich (Чёрный монах), Student (Студент)

W. Garszyn – Cztery dni (Четыре дня), Czerwony kwiat (Красный цветок), Artyści (Художники)

Utwory dramaturgiczne (jeden do wyboru)

A. Ostrowski – Burza (Гроза), Las (Лес)

L. Tołstoj – Żywy trup (Живой труп)

A. Czechow – Mewa (Чайка), Trzy siostry (Три сестры), Wujaszek Wania (Дядя Ваня), Wiśniowy sad (Вишнёвый сад)

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Podręczniki

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Literatura uzupełniająca:

Opracowania ogólne

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Orłowski J., Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992.

Śliwowska W., Mikołaj I i jego czasy (1825-1855), Warszawa 1965.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Aleksander Ostrowski

Aleksander Ostrowski a problemy rozwoju dramatu rosyjskiego, red. R. Śliwowski, Warszawa 1991.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Iwan Turgieniew

Петров C. М., И. С. Тургенев. Творческий путь, Москва 1961.

Szczukin W., Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, Kraków 2006.

Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warszawa 1988.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i ruch literacki w Rosji w latach 1834-1855, Wrocław 1968.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i szkoła naturalna, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 163-199.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Twórczość Iwana Turgieniewa a problemy literatury wczoraj i dziś. W kręgu twórczości Jakuba Kołasa i Janki Kupały, red. A. Bartoszewicz, A. Semczuk, T. Szyszko, Warszawa 1990.

Trochimiak J., Iwan Turgieniew, Lublin 1985.

Zacharkin A., Problematyka szczęścia i obowiązku w twórczości Iwana Turgieniewa, „Slavia Orientalis” 1969, nr 3, s. 243-253.

Iwan Gonczarow

Galon-Kurkowa K., Rosjanin na rendez-vous (Obłomow Iwana Gonczarowa), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Wrocław 1997, s. 71-79.

Kowalczyk W., Choroba Ilji Iljicza w powieści Iwana Gonczarowa „Obłomow”, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2005, s.165-177.

Suchanek L., [wstęp do:] I. Gonczarow, Obłomow, przeł. N. Drucka, Wrocław 1990.

Michał Sałtykow-Szczedrin

Szyszko T., Sałtykow-Szczedrin w piśmiennictwie polskim lat 1872-1914, Wrocław 1965.

Mikołaj Leskow

Kapała L., Opowiadania i powieści satyryczne Mikołaja Leskowa, Wrocław 1986.

Listwan F., Sztuka pisarska Mikołaja Leskowa, Kraków 1988.

Listwan F., Pisarstwo Mikołaja Leskowa wobec kultury staroruskiej, „Slavia Orientalis” 1989, nr 3-4, s. 385-392.

Trojanowska B., "Odchodząca" Ruś i Rosja w twórczości Mikołaja Leskowa, Bydgoszcz 2008.

Fiodor Dostojewski

Opracowania ogólne na temat twórczości Fiodora Dostojewskiego

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska,

Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Гус М., Идеи и образы Достоевского, Москва 1971.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Лосский Н., Достоевский и его христианское миропонимание, New York 1953.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Наседкин Н., Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и творчестве писателя, Москва 2002.

Наседкин Н., Достоевский. Энциклопедия, Москва 2003.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Poźniak T., Dostojewski i Wschód. Szkic z pogranicza kultur, Wrocław 1992.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Пушкарева В. С., Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века, Белгорад 1998.

Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Stempczyńska B., Dostojewski a malarstwo, Katowice 1980.

Szczukin W., Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1984, t. XXI, s. 107-119.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Walicki A., Pisarze prorocy. Fiodor Dostojewski, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 452-474.

Biedni ludzie

Ветловская В., Роман Достоевского „Бедные люди”, Ленинград 1988.

Przybylski R., W romantycznej "kaplicy miłości", [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 33-46.

Sobowtór

Przybylski R. , Obłąkany kancelista, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 46-59.

Zbrodnia i kara

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Marcinkiewicz C., „Przeklęte problemy” F. Dostojewskiego i jego wizja XXI wieku (Na podstawie „Zbrodni i kary”), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Pedagogika” 2002, z. 11, s. 197-201.

Przybylski R., Dostojewski i nowożytne idee, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 177-215.

Idiota

Bezwiński A., O bohaterze „Idioty” F. Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, nr 2, s. 23-34.

Mikiciuk E., „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego, Gdańsk 2003.

Biesy

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Janion M., Przybylski R., Sprawa Stawrogina, Warszawa 1996.

Urbankowski B., Walka z szatanem, [w:] idem, Absurd - ironia - czyn, Warszawa 1981, s. 155-191.

Bracia Karamazow

Bierdiajew M., Wielki Inkwizytor. Bogoczłowiek i człowiek-bóg, [w:] idem, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 104–118.

Kułakowska D., Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Wrocław 1987.

Mikiciuk E., Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009.

Nowakowska-Ozdoba J., Starzec jako uosobienie mądrości życiowej

i autorytet moralny (obraz Zosimy w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego), „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 679–688.

Lew Tołstoj

Храпченко М. Б., Лев Толстой как художник, Москва 1971.

Kułakowska D., Fenomen tołstoizmu, „Człowiek i Światopogląd” 1978, nr 12, s. 42-55.

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Romaniuk R., Dramat religijny Tołstoja, Warszawa 2004.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1963.

Szostakowska K., Lew Tołstoj wobec kary śmierci (uwagi do problemu), „AUNC. Studia Slavica XII. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Toruń 2008, z. 384, s. 43-51.

Walicki A., Pisarze prorocy. Lew Tołstoj, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 474-503.

Wieczorek A., Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku, Opole 1980.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja, red. A. Semczuk, Warszawa 1979.

Żdanow W., Dzieje tworzenia „Anny Kareniny”, Warszawa 1976.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Катаев В. Б., Проза Чехова, Москва 1979.

Jędrzejkiewicz A., Opowiadania Antoniego Czechowa. Studia nad porozumiewaniem się ludzi, Warszawa 2000.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Ksenicz A., Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, Zielona Góra 2007.

Przybylski R., Wtajemniczenie w los (szkic o dramatach Czechowa), Warszawa 1985.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Wsiewołod Garszyn

Główko O., Znaczenie nowelistyki Wsiewołoda Garszyna w literaturze rosyjskiej II połowy XIX wieku, "Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej" 1980, t. 2, s. 71-95.

Główko O., Narracja w noweli W. Garszyna "Cztery dni", "Slavia Orientalis" 1973, nr 3, s. 315-321.

Żejmo B., Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Lektury obowiązkowe

I. Turgieniew – Rudin (Рудин), Ojcowie i dzieci (Отцы и дети)

F. Dostojewski – Biedni ludzie (Бедные люди), Zbrodnia i kara (Преступление и наказание), Bracia Karamazow (Братья Карамазовы)

L. Tołstoj – Trzy śmierci (Три смерти), Anna Karenina (Анна Каренина), Śmierć Iwana Iljicza (Смерть Ивана Ильича)

A. Czechow –Śmierć urzędnika (Смерть чиновника), Kameleon (Хамелеон), Kapral Priszybiejew (Унтер Пришибеев), Człowiek w futerale (Человек в футляре), Sala nr 6 (Палата номер 6)

W. Garszyn – Czerwony kwiat (Красный цветок)

Lektury uzupełniające (trzy do wyboru, po jednej z każdej kategorii)

Powieść (jedna do wyboru)

I. Turgieniew – Szlacheckie gniazdo (Дворянское гнездо), W przededniu (Накануне)

I. Gonczarow – Obłomow (Обломов)

M. Sałtykow-Szczedrin – Państwo Gołowlewowie (Господа Головлёвы)

F. Dostojewski –Wspomnienia z domu umarłych (Записки из Мёртвого дома), Idiota (Идиот), Biesy (Бесы)

L. Tołstoj – Wojna i pokój (Война и мир), Zmartwychwstanie (Воскресение)

Małe i średnie formy prozatorskie (jeden utwór do wyboru)

M. Leskow – Powiatowa lady Macbeth (Леди Макбет Мценского уезда), Wędrowiec urzeczony (Очарованный странник), Napiętnowany anioł (Запечатлённый ангел)

F. Dostojewski – Sobowtór (Двойник), Potulna (Кроткая)

L. Tołstoj – Szczęście rodzinne (Семейное счастье), Ojciec Sergiusz (Отец Сергий), Sonata Kreutzerowska (Крейцерова соната)

A. Czechow – Wańka (Ванька), Spać się chce (Спать хочется), Czarny mnich (Чёрный монах), Student (Студент)

W. Garszyn – Cztery dni (Четыре дня), Artyści (Художники)

Utwory dramaturgiczne (jeden do wyboru)

A. Ostrowski – Burza (Гроза), Las (Лес)

L. Tołstoj – Żywy trup (Живой труп)

A. Czechow – Mewa (Чайка), Trzy siostry (Три сестры), Wujaszek Wania (Дядя Ваня), Wiśniowy sad (Вишнёвый сад)

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Podręczniki

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Literatura uzupełniająca:

Opracowania ogólne

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Orłowski J., Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992.

Śliwowska W., Mikołaj I i jego czasy (1825-1855), Warszawa 1965.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Aleksander Ostrowski

Aleksander Ostrowski a problemy rozwoju dramatu rosyjskiego, red. R. Śliwowski, Warszawa 1991.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Iwan Turgieniew

Петров C. М., И. С. Тургенев. Творческий путь, Москва 1961.

Szczukin W., Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, Kraków 2006.

Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warszawa 1988.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i ruch literacki w Rosji w latach 1834-1855, Wrocław 1968.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i szkoła naturalna, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 163-199.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Twórczość Iwana Turgieniewa a problemy literatury wczoraj i dziś. W kręgu twórczości Jakuba Kołasa i Janki Kupały, red. A. Bartoszewicz, A. Semczuk, T. Szyszko, Warszawa 1990.

Trochimiak J., Iwan Turgieniew, Lublin 1985.

Zacharkin A., Problematyka szczęścia i obowiązku w twórczości Iwana Turgieniewa, „Slavia Orientalis” 1969, nr 3, s. 243-253.

Iwan Gonczarow

Galon-Kurkowa K., Rosjanin na rendez-vous (Obłomow Iwana Gonczarowa), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Wrocław 1997, s. 71-79.

Kowalczyk W., Choroba Ilji Iljicza w powieści Iwana Gonczarowa „Obłomow”, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2005, s.165-177.

Suchanek L., [wstęp do:] I. Gonczarow, Obłomow, przeł. N. Drucka, Wrocław 1990.

Michał Sałtykow-Szczedrin

Szyszko T., Sałtykow-Szczedrin w piśmiennictwie polskim lat 1872-1914, Wrocław 1965.

Mikołaj Leskow

Kapała L., Opowiadania i powieści satyryczne Mikołaja Leskowa, Wrocław 1986.

Listwan F., Sztuka pisarska Mikołaja Leskowa, Kraków 1988.

Listwan F., Pisarstwo Mikołaja Leskowa wobec kultury staroruskiej, „Slavia Orientalis” 1989, nr 3-4, s. 385-392.

Trojanowska B., "Odchodząca" Ruś i Rosja w twórczości Mikołaja Leskowa, Bydgoszcz 2008.

Fiodor Dostojewski

Opracowania ogólne na temat twórczości Fiodora Dostojewskiego

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska,

Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Гус М., Идеи и образы Достоевского, Москва 1971.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Лосский Н., Достоевский и его христианское миропонимание, New York 1953.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Наседкин Н., Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и творчестве писателя, Москва 2002.

Наседкин Н., Достоевский. Энциклопедия, Москва 2003.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Poźniak T., Dostojewski i Wschód. Szkic z pogranicza kultur, Wrocław 1992.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Пушкарева В. С., Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века, Белгорад 1998.

Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Stempczyńska B., Dostojewski a malarstwo, Katowice 1980.

Szczukin W., Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1984, t. XXI, s. 107-119.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Walicki A., Pisarze prorocy. Fiodor Dostojewski, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 452-474.

Biedni ludzie

Ветловская В., Роман Достоевского „Бедные люди”, Ленинград 1988.

Przybylski R., W romantycznej "kaplicy miłości", [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 33-46.

Sobowtór

Przybylski R. , Obłąkany kancelista, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 46-59.

Zbrodnia i kara

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Marcinkiewicz C., „Przeklęte problemy” F. Dostojewskiego i jego wizja XXI wieku (Na podstawie „Zbrodni i kary”), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Pedagogika” 2002, z. 11, s. 197-201.

Przybylski R., Dostojewski i nowożytne idee, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 177-215.

Idiota

Bezwiński A., O bohaterze „Idioty” F. Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, nr 2, s. 23-34.

Mikiciuk E., „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego, Gdańsk 2003.

Biesy

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Janion M., Przybylski R., Sprawa Stawrogina, Warszawa 1996.

Urbankowski B., Walka z szatanem, [w:] idem, Absurd - ironia - czyn, Warszawa 1981, s. 155-191.

Bracia Karamazow

Bierdiajew M., Wielki Inkwizytor. Bogoczłowiek i człowiek-bóg, [w:] idem, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 104–118.

Kułakowska D., Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Wrocław 1987.

Mikiciuk E., Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009.

Nowakowska-Ozdoba J., Starzec jako uosobienie mądrości życiowej

i autorytet moralny (obraz Zosimy w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego), „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 679–688.

Lew Tołstoj

Храпченко М. Б., Лев Толстой как художник, Москва 1971.

Kułakowska D., Fenomen tołstoizmu, „Człowiek i Światopogląd” 1978, nr 12, s. 42-55.

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Romaniuk R., Dramat religijny Tołstoja, Warszawa 2004.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1963.

Szostakowska K., Lew Tołstoj wobec kary śmierci (uwagi do problemu), „AUNC. Studia Slavica XII. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Toruń 2008, z. 384, s. 43-51.

Walicki A., Pisarze prorocy. Lew Tołstoj, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 474-503.

Wieczorek A., Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku, Opole 1980.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja, red. A. Semczuk, Warszawa 1979.

Żdanow W., Dzieje tworzenia „Anny Kareniny”, Warszawa 1976.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Катаев В. Б., Проза Чехова, Москва 1979.

Jędrzejkiewicz A., Opowiadania Antoniego Czechowa. Studia nad porozumiewaniem się ludzi, Warszawa 2000.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Ksenicz A., Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, Zielona Góra 2007.

Przybylski R., Wtajemniczenie w los (szkic o dramatach Czechowa), Warszawa 1985.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Wsiewołod Garszyn

Główko O., Znaczenie nowelistyki Wsiewołoda Garszyna w literaturze rosyjskiej II połowy XIX wieku, "Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej" 1980, t. 2, s. 71-95.

Główko O., Narracja w noweli W. Garszyna "Cztery dni", "Slavia Orientalis" 1973, nr 3, s. 315-321.

Żejmo B., Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Lektury obowiązkowe

I. Turgieniew – Rudin (Рудин), Ojcowie i dzieci (Отцы и дети)

F. Dostojewski – Biedni ludzie (Бедные люди), Sobowtór (Двойник), Zbrodnia i kara (Преступление и наказание), Bracia Karamazow (Братья Карамазовы)

L. Tołstoj – Trzy śmierci (Три смерти), Anna Karenina (Анна Каренина), Śmierć Iwana Iljicza (Смерть Ивана Ильича)

A. Czechow –Śmierć urzędnika (Смерть чиновника), Kameleon (Хамелеон), Kapral Priszybiejew (Унтер Пришибеев), Człowiek w futerale (Человек в футляре), Sala nr 6 (Палата номер 6)

W. Garszyn – Czerwony kwiat (Красный цветок)

Lektury uzupełniające (trzy do wyboru, po jednej z każdej kategorii)

Powieść (jedna do wyboru)

I. Turgieniew – Szlacheckie gniazdo (Дворянское гнездо), W przededniu (Накануне)

I. Gonczarow – Obłomow (Обломов)

M. Sałtykow-Szczedrin – Państwo Gołowlewowie (Господа Головлёвы)

F. Dostojewski –Wspomnienia z domu umarłych (Записки из Мёртвого дома), Idiota (Идиот), Biesy (Бесы)

L. Tołstoj – Wojna i pokój (Война и мир), Zmartwychwstanie (Воскресение)

Małe i średnie formy prozatorskie (jeden utwór do wyboru)

M. Leskow – Powiatowa lady Macbeth (Леди Макбет Мценского уезда), Wędrowiec urzeczony (Очарованный странник), Napiętnowany anioł (Запечатлённый ангел)

F. Dostojewski – Potulna (Кроткая)

L. Tołstoj – Szczęście rodzinne (Семейное счастье), Ojciec Sergiusz (Отец Сергий), Sonata Kreutzerowska (Крейцерова соната)

A. Czechow – Wańka (Ванька), Spać się chce (Спать хочется), Czarny mnich (Чёрный монах), Student (Студент)

W. Garszyn – Cztery dni (Четыре дня), Artyści (Художники)

Utwory dramaturgiczne (jeden do wyboru)

A. Ostrowski – Burza (Гроза), Las (Лес)

L. Tołstoj – Żywy trup (Живой труп)

A. Czechow – Mewa (Чайка), Trzy siostry (Три сестры), Wujaszek Wania (Дядя Ваня), Wiśniowy sad (Вишнёвый сад)

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Podręczniki

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Literatura uzupełniająca:

Opracowania ogólne

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Orłowski J., Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992.

Śliwowska W., Mikołaj I i jego czasy (1825-1855), Warszawa 1965.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Aleksander Ostrowski

Aleksander Ostrowski a problemy rozwoju dramatu rosyjskiego, red. R. Śliwowski, Warszawa 1991.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Iwan Turgieniew

Петров C. М., И. С. Тургенев. Творческий путь, Москва 1961.

Szczukin W., Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, Kraków 2006.

Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warszawa 1988.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i ruch literacki w Rosji w latach 1834-1855, Wrocław 1968.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i szkoła naturalna, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 163-199.

Śliwowski R., Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1970.

Twórczość Iwana Turgieniewa a problemy literatury wczoraj i dziś. W kręgu twórczości Jakuba Kołasa i Janki Kupały, red. A. Bartoszewicz, A. Semczuk, T. Szyszko, Warszawa 1990.

Trochimiak J., Iwan Turgieniew, Lublin 1985.

Zacharkin A., Problematyka szczęścia i obowiązku w twórczości Iwana Turgieniewa, „Slavia Orientalis” 1969, nr 3, s. 243-253.

Iwan Gonczarow

Galon-Kurkowa K., Rosjanin na rendez-vous (Obłomow Iwana Gonczarowa), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Wrocław 1997, s. 71-79.

Kowalczyk W., Choroba Ilji Iljicza w powieści Iwana Gonczarowa „Obłomow”, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2005, s.165-177.

Suchanek L., [wstęp do:] I. Gonczarow, Obłomow, przeł. N. Drucka, Wrocław 1990.

Michał Sałtykow-Szczedrin

Szyszko T., Sałtykow-Szczedrin w piśmiennictwie polskim lat 1872-1914, Wrocław 1965.

Mikołaj Leskow

Kapała L., Opowiadania i powieści satyryczne Mikołaja Leskowa, Wrocław 1986.

Listwan F., Sztuka pisarska Mikołaja Leskowa, Kraków 1988.

Listwan F., Pisarstwo Mikołaja Leskowa wobec kultury staroruskiej, „Slavia Orientalis” 1989, nr 3-4, s. 385-392.

Trojanowska B., "Odchodząca" Ruś i Rosja w twórczości Mikołaja Leskowa, Bydgoszcz 2008.

Fiodor Dostojewski

Opracowania ogólne na temat twórczości Fiodora Dostojewskiego

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska,

Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Гус М., Идеи и образы Достоевского, Москва 1971.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Лосский Н., Достоевский и его христианское миропонимание, New York 1953.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Наседкин Н., Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и творчестве писателя, Москва 2002.

Наседкин Н., Достоевский. Энциклопедия, Москва 2003.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Poźniak T., Dostojewski i Wschód. Szkic z pogranicza kultur, Wrocław 1992.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Пушкарева В. С., Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века, Белгорад 1998.

Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Stempczyńska B., Dostojewski a malarstwo, Katowice 1980.

Szczukin W., Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1984, t. XXI, s. 107-119.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Walicki A., Pisarze prorocy. Fiodor Dostojewski, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 452-474.

Biedni ludzie

Ветловская В., Роман Достоевского „Бедные люди”, Ленинград 1988.

Przybylski R., W romantycznej "kaplicy miłości", [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 33-46.

Sobowtór

Przybylski R. , Obłąkany kancelista, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 46-59.

Zbrodnia i kara

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Marcinkiewicz C., „Przeklęte problemy” F. Dostojewskiego i jego wizja XXI wieku (Na podstawie „Zbrodni i kary”), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Pedagogika” 2002, z. 11, s. 197-201.

Przybylski R., Dostojewski i nowożytne idee, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 177-215.

Bracia Karamazow

Bierdiajew M., Wielki Inkwizytor. Bogoczłowiek i człowiek-bóg, [w:] idem, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 104–118.

Kułakowska D., Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Wrocław 1987.

Mikiciuk E., Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009.

Nowakowska-Ozdoba J., Starzec jako uosobienie mądrości życiowej

i autorytet moralny (obraz Zosimy w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego), „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 679–688.

Lew Tołstoj

Храпченко М. Б., Лев Толстой как художник, Москва 1971.

Kułakowska D., Fenomen tołstoizmu, „Człowiek i Światopogląd” 1978, nr 12, s. 42-55.

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Romaniuk R., Dramat religijny Tołstoja, Warszawa 2004.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1963.

Szostakowska K., Lew Tołstoj wobec kary śmierci (uwagi do problemu), „AUNC. Studia Slavica XII. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Toruń 2008, z. 384, s. 43-51.

Walicki A., Pisarze prorocy. Lew Tołstoj, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 474-503.

Wieczorek A., Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku, Opole 1980.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja, red. A. Semczuk, Warszawa 1979.

Żdanow W., Dzieje tworzenia „Anny Kareniny”, Warszawa 1976.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Катаев В. Б., Проза Чехова, Москва 1979.

Jędrzejkiewicz A., Opowiadania Antoniego Czechowa. Studia nad porozumiewaniem się ludzi, Warszawa 2000.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Ksenicz A., Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, Zielona Góra 2007.

Przybylski R., Wtajemniczenie w los (szkic o dramatach Czechowa), Warszawa 1985.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Wsiewołod Garszyn

Główko O., Znaczenie nowelistyki Wsiewołoda Garszyna w literaturze rosyjskiej II połowy XIX wieku, "Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej" 1980, t. 2, s. 71-95.

Główko O., Narracja w noweli W. Garszyna "Cztery dni", "Slavia Orientalis" 1973, nr 3, s. 315-321.

Żejmo B., Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)