Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS2Z-PNJR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie II semestru przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego (egzamin).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 120 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 60 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 16 godz.

Konsultacje na dyżurach i drogą elektroniczną - 4 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu studiów (6 semestrów) student:


Filologii rosyjskiej

W1: ma zaawansowaną wiedzę o języku rosyjskim (K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i ortografię języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie (K_W02)


Lingwistyki stosowanej

W1: ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach, w tym rosyjskim (K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu studiów (6 semestrów) student:


Filologii rosyjskiej

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: potrafi czytać ze zrozumieniem i interpretować teksty w języku rosyjskim (K_U02)


Lingwistyki stosowanej:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_U02 )


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów (6 semestrów) student:


Filologii rosyjskiej

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)


Lingwistyki stosowanej

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)
Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie sprawności językowych (czytanie, słuchanie, rozumienie, pisanie, mówienie, tłumaczenie) w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego.

Przedmiot docelowo (po VI semestrze) zakłada opanowanie języka rosyjskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z następujących typów zajęć:

LEKSYKA (60 g.) – celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności swobodnego i aktywnego posługiwania się językiem rosyjskim podczas formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej z uwzględnieniem słownictwa tematycznego wynikającego z programu.

GRAMATYKA+ORTOGRAFIA (30 g.) – przedmiot zakłada praktyczne opanowanie zasad gramatyki i ortografii. Celem ćwiczeń jest także wyrobienie umiejętności pozwalających na poprawne budowanie wypowiedzeń i spójnych tekstów.

MULTIMEDIA (30 g.) – na zajęciach jest kształtowana umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia oraz poprawnej wymowy podczas wykonywania ćwiczeń opartych na interesujących wideo- oraz audiomateriałach, zaczerpniętych z rosyjskich środków masowego przekazu (talk-show; filmy animowane; programy informacyjne; podcasty; piosenki i inne).

Zakres tematów poszczególnych zajęć w części B sylabusa.

Literatura:

Leksyka

Pado A., Беседа 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Kraków 2019

Pado A., Беседа 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Kraków 2019

Чернышов С., Чернышова А., Поехали! 2, Санкт-Петербург 2009

Bazyluk M., Polowczyk T., Пособие по русскому языку для деловых людей, Poznań 1999

Dosz J., Grzegorczyk J., Szubska J., Экспедиция, cz. 2, klasa 3, Warszawa 2005.

Dosz J., Grzegorczyk J., Szubska J., Экспедиция, cz. 2, Warszawa 2005.

Pado A., Успех-2, Warszawa 2003.

Pado A., Успех-3, Warszawa 2004.

Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Варшава 2003.

Родимкина А., Ландсман Н., Россия: день сегодняшний, Варшава 2005.

Родимкина А., Ландсман Н., Россия день за днем, выпуск 1, Санкт-Петербург 2010.

Родимкина А., Ландсман Н., Россия день за днем, выпуск 2, Санкт-Петербург 2011.

Материалы из Интернета и других источников, адаптированные для работы на занятиях, аудио- и видеозаписи.

Gramatyka i ortografia

1. Bogusławski A., Fleksja rosyjska, Warszawa 2005.

2. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

3. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, t. 1, Warszawa 1999.

4. Kowalska N., Krawczyk L., Zaron Z., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Warszawa 1978.

5. Гвоздев А.Н., Очерки по стилистике русского языка, Москва 1965.

6. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П., Грамматическая правильность русской речи, Москва 2004.

7. Шелякин М.А., Справочник по русской грамматике, Москва 2005.

8. Розенталь Д.Э., Русский язык, Москва 2005.

9. Всеволодова М.В., Потапова Г.Б., Способы выражения временных отношений, Москва 1973.

10. Материалы из Интернета

Multimedia

1. Kaźmierczak A., Kędzierska L., Matwijczyna D., Русский язык. Подготовительные материалы к экзамену TELC, Русский язык плюс В2, Приложение (Понимание при аудировании. Устный экзамен), Lublin 2006.

2. Барышникова Е.Н., Денисова А.А., Чебурашка и его друзья: Пособие по развитию речи с использованием мультфильмов, Москва 2006.

3. Бердичевский А., Вегвари В., Ковалев К, Пассов Е., Поор З., Диалог с Россией. Видеокурс для продвинутого этапа, Санкт-Петербург 2002.

4. Бердичевский А . , Архангельская Э. , Игнатьева Л., Курпниеце Р., Почему это произошло ? Видеокурс по межкультурному общению для бизнесменов, имеющих деловых партнеров в России, Рига 2008;

5.Аудио- и видеоматериалы из Интернета

Metody i kryteria oceniania:

Prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe.

Ocena jest wystawiana na ostatnich zajęciach w semestrze.

Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Podlegające ocenie zadania (pisemne i ustne) sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

Filologia rosyjska

K_W02; K_W12, K_W13; K_U02; K_U04; K_U05, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U18, K_U19, K_U20; K_U21

Lingwistyka stosowana

K_W02; K_W12, K_W13; K_U02; K_U04; K_U05; K_U08; K_U15; K_U16; K_U19; K_U21; K_U22

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

PNJR Leksyka , gr. "P" (Kamila Sadowska-Krahl)

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=2005

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afwGwSUspXKnjjMkAWBvfCKUtM78GgH3yo_hZkIVTMfA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1efd1c5e-5bae-4ae9-9180-223c09bd01a6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

PNJR Multimedia (dr Dorota Paśko-Koneczniak)

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1504

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBZhXdugtWx2PLxmVpyWolg4NUlbHvqUW3MWCOe9lpD81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6c73d62e-b3cc-4135-a6ec-4b3ebe578f1a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska, Irena Matczyńska, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Irena Matczyńska, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

PNJR Leksyka , gr. "P" (Kamila Sadowska-Krahl)

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4110

MS Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUIa9ITJ3t-hWE0mjDxjYWhIJ-MjWbGtNb9IwCyPnjxM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c944795f-5d45-4396-9d47-0bfabd9d5d85&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

PNJR Multimedia (mgr Irena Matczyńska)

MS Teams:

Grupa od podstaw ("P"): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMhik6ICv04s2xCv5eyQBOaUtdLuyUOo8FFhwiSNAz8U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dea91ee5-fbeb-4059-a801-9b4fcef029f0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Grupa kontynuująca ("K"): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aW6RIrSGsppG9bvcj4ppbpQlgoBVs8IUmoaTfBjpvSGA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=820a6238-a91d-4295-adb3-9ba640ab0650&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Graszek-Tańska, Irena Matczyńska, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Prowadzący grup: Irena Matczyńska, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał, Tatiana Zinowjewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

PNJR Leksyka , gr. "P" (Kamila Sadowska-Krahl)

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4110

MS Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alj9ZMHFzg-5ni2RXHdE15uo7h8Foy7ZCI5Hc4gb7uCw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=518a0bc5-ba21-4226-929b-ad9be29d6405&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

PNJR Multimedia (mgr Irena Matczyńska)

MS Teams:

Grupa od podstaw ("P"): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMhik6ICv04s2xCv5eyQBOaUtdLuyUOo8FFhwiSNAz8U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dea91ee5-fbeb-4059-a801-9b4fcef029f0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Grupa kontynuująca ("K"): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aW6RIrSGsppG9bvcj4ppbpQlgoBVs8IUmoaTfBjpvSGA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=820a6238-a91d-4295-adb3-9ba640ab0650&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Zob. informacje ogólne.

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)