Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media współczesnej Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3L-MWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media współczesnej Rosji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość języka rosyjskiego pozwalająca na samodzielną pracę z tekstem

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):- udział w ćwiczeniach 30;Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do ćwiczeń - 30


- przygotowanie do prezentacji - 10


- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student:K_W09 ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze rosyjskiego obszaru językowego (m.in. media, teatr, film);


K_W10: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-rosyjskich

Efekty uczenia się - umiejętności:


K_U03: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


K_K03: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe rosyjskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- referatu

- studium przypadku


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z medialnym systemem Federacji Rosyjskiej, ogólnymi mechanizmami jego funkcjonowania i wypełnianymi rolami w kontekście totalitarnej przeszłości ZSRR, problemu wolności słowa w Federacji Rosyjskiej i nowych technologii informacyjnych.

Pełny opis:

1. Media w ZSRR

2. Stan rynku medialnego we współczesnej Rosji. Media jako narzędzie sprawowania władzy

3. Problem wolności słowa w Rosji

4. Manipulacja, propaganda, informacja – wieloaspektowość przekazu medialnego

5. Internet jako przestrzeń swobody informacyjnej – analiza treści wybranych stron internetowych

6. Multimedia – między kulturą słowa a „kulturą obrazkową” – wielokanałowość przekazu jako czynnik wzmacniający wpływ na odbiorcę

7. Tabloidyzacja mediów w Rosji

8. Dziennikarstwo obywatelskie w Rosji

9. Media społecznościowe w Rosji

10. Reklama społeczna w Rosji

Literatura:

Spis podstawowej literatury (uzupełnianej w trakcie zajęć o najnowsze dane statystyczne, doniesienia medialne, raporty roczne organizacji i zrzeszeń dziennikarskich itp.):

Gołąbek B., Anatomia Runetu, Krosno 2014.

Gorgosz D., Trudna rosyjska droga do niezależnych mediów (agencje informacyjne, korporacyjne środki masowego przekazu, prasa), "Zeszyty Naukowe KUL" 57 (2014), nr 1 (225), s. 107-122.

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013.

Lesyk Y., Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej, [w:] "Вiсник Львiвського унiверситету. Мiжнароднi вiдносини", вып. 38/ 2016, сс. 198-202.

Pisarek W., Obraz i słowo w komunikacji społecznej. Spojrzenie diachroniczne, [w:] "Świat i słowo", nr 2 (15)/ 2010, s. 137-143.

Rogoża J., Internet w Rosji: kolebka społeczeństwa obywatelskiego, „Komentarze OSW”, 2012, nr 72, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-03-21/internet-w-rosji-kolebka-spoleczenstwa-obywatelskiego.

Долгова Ю.И., Феномен популярности общественно политических ток-шоу на российском ТВ осенью 2014 года – весной 2015 года, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 6/ 2015, сс. 162-177.

Гольтяпина И. Ю., О мерах административного принуждения, применяемых к средствам массовой информации, "Актуальные проблемы экономики и права", № 3/ 2014, сс. 228-234.

Гришин О. Е., Воронова А. А., Инструментальная функция средств массовой информации и блогосферы в политическом информационном пространстве, "PolitBook" вып. 1/ 2012, сс. 100-111.

Коноплев Д. Э., СМИ в условиях кризиса финансов и технологий, [в:] Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.). — Екатеринбург 2017, сс.131.

Марченков A., Гражданская журналистика: понятие, направления, субъекты, «60 параллель», 2011, № 3(42), сс. 16-23.

Николашвили Г. Г, Особенности функционирования социальной рекламы в России, "Spero. Социальная полилика: экспертиза, рекомендации, обзоры", № 15/ 2011, сс. 173-192.

Орлов К. А., Средства массовой информации как элемент гражданского общества, "Вестник ЮУрГУ", № 20/ 2012, сс. 13-17.

Прытков А. В., Качественная и бульварная пресса в системе СМИ, "ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика", №2/ 2011, сс. 211-215.

Уваров А. А., Кирпичникова А. В., Профессиональная деятельность журналиста как гарантия реализации прав граждан на информацию, свободу мысли и слова, "Известия Оренбургского государственного аграрного университета", № 5/ 2014, сс. 252-254.

Ульчицкая Д. Ю., Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: результаты опроса, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 4/ 2017, сс. 119-135.

Хорошкевич Н. Г., Социальная и политическая реклама. Учебно-методическое пособие, Екатеринбург 2015.

Шестеркина Л. П., Борченко И. Д., Основные характеристики новых социальных медиа, "Учёные записки ЗабГУ", № 2 (55)/ 2014, сс. 107-111.

Электронные средства массовой информации вчера, сегодня, завтра, СПб 2017.

Юрьев А. И., Ханнанова Э. И., Роль СМИ в обеспечении политической стабильности в современной России, // "Общество: политика, экономика, право", № 2/ 2016, сс. 22–27.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną po VI semestrze: obecność i aktywność na zajęciach; referaty i tzw. prasówki, bieżące przygotowanie;

Kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi jakość wykonania i przedstawienia wystąpienia dotyczącego bieżących informacji w wybranych mediach rosyjskich:

- poprawność językowa - 10%;

- umiejętności interpretacji informacji i umieszczenia ich w kontekście - 15%;

- zakres zdobytego i przedstawionego materiału - 25 %;

- umiejętność konfrontowania materiału z różnych źródeł - 50%.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zemszał
Prowadzący grup: Piotr Zemszał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z medialnym systemem Federacji Rosyjskiej, ogólnymi mechanizmami jego funkcjonowania i wypełnianymi rolami w kontekście totalitarnej przeszłości ZSRR, problemu wolności słowa w Federacji Rosyjskiej i nowych technologii informacyjnych.

Pełny opis:

1. Media w ZSRR

2. Stan rynku medialnego we współczesnej Rosji. Media jako narzędzie sprawowania władzy

3. Problem wolności słowa w Rosji

4. Manipulacja, propaganda, informacja – wieloaspektowość przekazu medialnego

5. Internet jako przestrzeń swobody informacyjnej – analiza treści wybranych stron internetowych

6. Multimedia – między kulturą słowa a „kulturą obrazkową” – wielokanałowość przekazu jako czynnik wzmacniający wpływ na odbiorcę

7. Tabloidyzacja mediów w Rosji

8. Dziennikarstwo obywatelskie w Rosji

9. Media społecznościowe w Rosji

10. Reklama społeczna w Rosji

Literatura:

Orientacyjny spis podstawowej literatury (uzupełnianej w trakcie zajęć o najnowsze dane statystyczne, doniesienia medialne, raporty roczne organizacji i zrzeszeń dziennikarskich itp.):

Gołąbek B., Anatomia Runetu, Krosno 2014.

Gorgosz D., Trudna rosyjska droga do niezależnych mediów (agencje informacyjne, korporacyjne środki masowego przekazu, prasa), "Zeszyty Naukowe KUL" 57 (2014), nr 1 (225), s. 107-122.

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013.

Lesyk Y., Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej, [w:] "Вiсник Львiвського унiверситету. Мiжнароднi вiдносини", вып. 38/ 2016, сс. 198-202.

Pisarek W., Obraz i słowo w komunikacji społecznej. Spojrzenie diachroniczne, [w:] "Świat i słowo", nr 2 (15)/ 2010, s. 137-143.

Rogoża J., Internet w Rosji: kolebka społeczeństwa obywatelskiego, „Komentarze OSW”, 2012, nr 72, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-03-21/internet-w-rosji-kolebka-spoleczenstwa-obywatelskiego.

Долгова Ю.И., Феномен популярности общественно политических ток-шоу на российском ТВ осенью 2014 года – весной 2015 года, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 6/ 2015, сс. 162-177.

Гольтяпина И. Ю., О мерах административного принуждения, применяемых к средствам массовой информации, "Актуальные проблемы экономики и права", № 3/ 2014, сс. 228-234.

Гришин О. Е., Воронова А. А., Инструментальная функция средств массовой информации и блогосферы в политическом информационном пространстве, "PolitBook" вып. 1/ 2012, сс. 100-111.

Коноплев Д. Э., СМИ в условиях кризиса финансов и технологий, [в:] Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.). — Екатеринбург 2017, сс.131.

Марченков A., Гражданская журналистика: понятие, направления, субъекты, «60 параллель», 2011, № 3(42), сс. 16-23.

Николашвили Г. Г, Особенности функционирования социальной рекламы в России, "Spero. Социальная полилика: экспертиза, рекомендации, обзоры", № 15/ 2011, сс. 173-192.

Орлов К. А., Средства массовой информации как элемент гражданского общества, "Вестник ЮУрГУ", № 20/ 2012, сс. 13-17.

Прытков А. В., Качественная и бульварная пресса в системе СМИ, "ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика", №2/ 2011, сс. 211-215.

Уваров А. А., Кирпичникова А. В., Профессиональная деятельность журналиста как гарантия реализации прав граждан на информацию, свободу мысли и слова, "Известия Оренбургского государственного аграрного университета", № 5/ 2014, сс. 252-254.

Ульчицкая Д. Ю., Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: результаты опроса, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 4/ 2017, сс. 119-135.

Хорошкевич Н. Г., Социальная и политическая реклама. Учебно-методическое пособие, Екатеринбург 2015.

Шестеркина Л. П., Борченко И. Д., Основные характеристики новых социальных медиа, "Учёные записки ЗабГУ", № 2 (55)/ 2014, сс. 107-111.

Электронные средства массовой информации вчера, сегодня, завтра, СПб 2017.

Юрьев А. И., Ханнанова Э. И., Роль СМИ в обеспечении политической стабильности в современной России, // "Общество: политика, экономика, право", № 2/ 2016, сс. 22–27.

Uwagi:

W przypadku konieczności odbycia konwersatorium w formie zdalnej program będzie realizowany za pomocą platformy MS Teams zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr letnim 2021/2022.

Instrukcja tworzenia konta Office 365 UMK z aplikacją MS Teams:

https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650

Konto należy tworzyć w oparciu o swój adres na serwerze UMK, adres ten będzie Państwa podstawowym kanałem kontaktu z prowadzącym zajęcia na MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60d2ee673e324c7ea2d55cec52c055da%40thread.tacv2/conversations?groupId=421f8537-3cd8-4b68-9a38-55f7c48c0b41&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zaliczenie z oceną po VI semestrze: obecność i aktywność na zajęciach online (wymagany kontakt wizualny i audio w dobrej jakości); referaty i tzw. prasówki, bieżące przygotowanie;

Kryteria oceniania:

Podstawę oceny (również w przypadku zajęć zdalnych) stanowi jakość wykonania i przedstawienia wystąpienia dotyczącego bieżących informacji w wybranych mediach rosyjskich:

- poprawność językowa - 10%;

- umiejętności interpretacji informacji i umieszczenia ich w kontekście - 15%;

- zakres zdobytego i przedstawionego materiału - 25 %;

- umiejętność konfrontowania materiału z różnych źródeł - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zemszał
Prowadzący grup: Piotr Zemszał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z medialnym systemem Federacji Rosyjskiej, ogólnymi mechanizmami jego funkcjonowania i wypełnianymi rolami w kontekście totalitarnej przeszłości ZSRR, problemu wolności słowa w Federacji Rosyjskiej i nowych technologii informacyjnych.

Pełny opis:

1. Media w ZSRR

2. Stan rynku medialnego we współczesnej Rosji. Media jako narzędzie sprawowania władzy

3. Problem wolności słowa w Rosji

4. Manipulacja, propaganda, informacja – wieloaspektowość przekazu medialnego

5. Internet jako przestrzeń swobody informacyjnej – analiza treści wybranych stron internetowych

6. Multimedia – między kulturą słowa a „kulturą obrazkową” – wielokanałowość przekazu jako czynnik wzmacniający wpływ na odbiorcę

7. Tabloidyzacja mediów w Rosji

8. Dziennikarstwo obywatelskie w Rosji

9. Media społecznościowe w Rosji

10. Reklama społeczna w Rosji

Literatura:

Orientacyjny spis podstawowej literatury (uzupełnianej w trakcie zajęć o najnowsze dane statystyczne, doniesienia medialne, raporty roczne organizacji i zrzeszeń dziennikarskich itp.):

Gołąbek B., Anatomia Runetu, Krosno 2014.

Gorgosz D., Trudna rosyjska droga do niezależnych mediów (agencje informacyjne, korporacyjne środki masowego przekazu, prasa), "Zeszyty Naukowe KUL" 57 (2014), nr 1 (225), s. 107-122.

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013.

Lesyk Y., Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej, [w:] "Вiсник Львiвського унiверситету. Мiжнароднi вiдносини", вып. 38/ 2016, сс. 198-202.

Pisarek W., Obraz i słowo w komunikacji społecznej. Spojrzenie diachroniczne, [w:] "Świat i słowo", nr 2 (15)/ 2010, s. 137-143.

Rogoża J., Internet w Rosji: kolebka społeczeństwa obywatelskiego, „Komentarze OSW”, 2012, nr 72, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-03-21/internet-w-rosji-kolebka-spoleczenstwa-obywatelskiego.

Долгова Ю.И., Феномен популярности общественно политических ток-шоу на российском ТВ осенью 2014 года – весной 2015 года, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 6/ 2015, сс. 162-177.

Гольтяпина И. Ю., О мерах административного принуждения, применяемых к средствам массовой информации, "Актуальные проблемы экономики и права", № 3/ 2014, сс. 228-234.

Гришин О. Е., Воронова А. А., Инструментальная функция средств массовой информации и блогосферы в политическом информационном пространстве, "PolitBook" вып. 1/ 2012, сс. 100-111.

Коноплев Д. Э., СМИ в условиях кризиса финансов и технологий, [в:] Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.). — Екатеринбург 2017, сс.131.

Марченков A., Гражданская журналистика: понятие, направления, субъекты, «60 параллель», 2011, № 3(42), сс. 16-23.

Николашвили Г. Г, Особенности функционирования социальной рекламы в России, "Spero. Социальная полилика: экспертиза, рекомендации, обзоры", № 15/ 2011, сс. 173-192.

Орлов К. А., Средства массовой информации как элемент гражданского общества, "Вестник ЮУрГУ", № 20/ 2012, сс. 13-17.

Прытков А. В., Качественная и бульварная пресса в системе СМИ, "ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика", №2/ 2011, сс. 211-215.

Уваров А. А., Кирпичникова А. В., Профессиональная деятельность журналиста как гарантия реализации прав граждан на информацию, свободу мысли и слова, "Известия Оренбургского государственного аграрного университета", № 5/ 2014, сс. 252-254.

Ульчицкая Д. Ю., Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: результаты опроса, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 4/ 2017, сс. 119-135.

Хорошкевич Н. Г., Социальная и политическая реклама. Учебно-методическое пособие, Екатеринбург 2015.

Шестеркина Л. П., Борченко И. Д., Основные характеристики новых социальных медиа, "Учёные записки ЗабГУ", № 2 (55)/ 2014, сс. 107-111.

Электронные средства массовой информации вчера, сегодня, завтра, СПб 2017.

Юрьев А. И., Ханнанова Э. И., Роль СМИ в обеспечении политической стабильности в современной России, // "Общество: политика, экономика, право", № 2/ 2016, сс. 22–27.

Uwagi:

W przypadku konieczności odbycia konwersatorium w formie zdalnej program będzie realizowany za pomocą platformy MS Teams zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr letnim 2021/2022.

Instrukcja tworzenia konta Office 365 UMK z aplikacją MS Teams:

https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650

Konto należy tworzyć w oparciu o swój adres na serwerze UMK, adres ten będzie Państwa podstawowym kanałem kontaktu z prowadzącym zajęcia na MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60d2ee673e324c7ea2d55cec52c055da%40thread.tacv2/conversations?groupId=421f8537-3cd8-4b68-9a38-55f7c48c0b41&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zaliczenie z oceną po VI semestrze: obecność i aktywność na zajęciach online (wymagany kontakt wizualny i audio w dobrej jakości); referaty i tzw. prasówki, bieżące przygotowanie;

Kryteria oceniania:

Podstawę oceny (również w przypadku zajęć zdalnych) stanowi jakość wykonania i przedstawienia wystąpienia dotyczącego bieżących informacji w wybranych mediach rosyjskich:

- poprawność językowa - 10%;

- umiejętności interpretacji informacji i umieszczenia ich w kontekście - 15%;

- zakres zdobytego i przedstawionego materiału - 25 %;

- umiejętność konfrontowania materiału z różnych źródeł - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zemszał
Prowadzący grup: Piotr Zemszał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z medialnym systemem Federacji Rosyjskiej, ogólnymi mechanizmami jego funkcjonowania i wypełnianymi rolami w kontekście totalitarnej przeszłości ZSRR, problemu wolności słowa w Federacji Rosyjskiej i nowych technologii informacyjnych.

Pełny opis:

1. Media w ZSRR

2. Stan rynku medialnego we współczesnej Rosji. Media jako narzędzie sprawowania władzy

3. Problem wolności słowa w Rosji

4. Manipulacja, propaganda, informacja – wieloaspektowość przekazu medialnego

5. Internet jako przestrzeń swobody informacyjnej – analiza treści wybranych stron internetowych

6. Multimedia – między kulturą słowa a „kulturą obrazkową” – wielokanałowość przekazu jako czynnik wzmacniający wpływ na odbiorcę

7. Tabloidyzacja mediów w Rosji

8. Dziennikarstwo obywatelskie w Rosji

9. Media społecznościowe w Rosji

10. Reklama społeczna w Rosji

Literatura:

Orientacyjny spis podstawowej literatury (uzupełnianej w trakcie zajęć o najnowsze dane statystyczne, doniesienia medialne, raporty roczne organizacji i zrzeszeń dziennikarskich itp.):

Gołąbek B., Anatomia Runetu, Krosno 2014.

Gorgosz D., Trudna rosyjska droga do niezależnych mediów (agencje informacyjne, korporacyjne środki masowego przekazu, prasa), "Zeszyty Naukowe KUL" 57 (2014), nr 1 (225), s. 107-122.

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013.

Lesyk Y., Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej, [w:] "Вiсник Львiвського унiверситету. Мiжнароднi вiдносини", вып. 38/ 2016, сс. 198-202.

Pisarek W., Obraz i słowo w komunikacji społecznej. Spojrzenie diachroniczne, [w:] "Świat i słowo", nr 2 (15)/ 2010, s. 137-143.

Rogoża J., Internet w Rosji: kolebka społeczeństwa obywatelskiego, „Komentarze OSW”, 2012, nr 72, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-03-21/internet-w-rosji-kolebka-spoleczenstwa-obywatelskiego.

Долгова Ю.И., Феномен популярности общественно политических ток-шоу на российском ТВ осенью 2014 года – весной 2015 года, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 6/ 2015, сс. 162-177.

Гольтяпина И. Ю., О мерах административного принуждения, применяемых к средствам массовой информации, "Актуальные проблемы экономики и права", № 3/ 2014, сс. 228-234.

Гришин О. Е., Воронова А. А., Инструментальная функция средств массовой информации и блогосферы в политическом информационном пространстве, "PolitBook" вып. 1/ 2012, сс. 100-111.

Коноплев Д. Э., СМИ в условиях кризиса финансов и технологий, [в:] Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.). — Екатеринбург 2017, сс.131.

Марченков A., Гражданская журналистика: понятие, направления, субъекты, «60 параллель», 2011, № 3(42), сс. 16-23.

Николашвили Г. Г, Особенности функционирования социальной рекламы в России, "Spero. Социальная полилика: экспертиза, рекомендации, обзоры", № 15/ 2011, сс. 173-192.

Орлов К. А., Средства массовой информации как элемент гражданского общества, "Вестник ЮУрГУ", № 20/ 2012, сс. 13-17.

Прытков А. В., Качественная и бульварная пресса в системе СМИ, "ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика", №2/ 2011, сс. 211-215.

Уваров А. А., Кирпичникова А. В., Профессиональная деятельность журналиста как гарантия реализации прав граждан на информацию, свободу мысли и слова, "Известия Оренбургского государственного аграрного университета", № 5/ 2014, сс. 252-254.

Ульчицкая Д. Ю., Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: результаты опроса, "Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика", № 4/ 2017, сс. 119-135.

Хорошкевич Н. Г., Социальная и политическая реклама. Учебно-методическое пособие, Екатеринбург 2015.

Шестеркина Л. П., Борченко И. Д., Основные характеристики новых социальных медиа, "Учёные записки ЗабГУ", № 2 (55)/ 2014, сс. 107-111.

Электронные средства массовой информации вчера, сегодня, завтра, СПб 2017.

Юрьев А. И., Ханнанова Э. И., Роль СМИ в обеспечении политической стабильности в современной России, // "Общество: политика, экономика, право", № 2/ 2016, сс. 22–27.

Uwagi:

W przypadku konieczności odbycia konwersatorium w formie zdalnej program będzie realizowany za pomocą platformy MS Teams zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr letnim 2021/2022.

Instrukcja tworzenia konta Office 365 UMK z aplikacją MS Teams:

https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650

Konto należy tworzyć w oparciu o swój adres na serwerze UMK, adres ten będzie Państwa podstawowym kanałem kontaktu z prowadzącym zajęcia na MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60d2ee673e324c7ea2d55cec52c055da%40thread.tacv2/conversations?groupId=421f8537-3cd8-4b68-9a38-55f7c48c0b41&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zaliczenie z oceną po VI semestrze: obecność i aktywność na zajęciach online (wymagany kontakt wizualny i audio w dobrej jakości); referaty i tzw. prasówki, bieżące przygotowanie;

Kryteria oceniania:

Podstawę oceny (również w przypadku zajęć zdalnych) stanowi jakość wykonania i przedstawienia wystąpienia dotyczącego bieżących informacji w wybranych mediach rosyjskich:

- poprawność językowa - 10%;

- umiejętności interpretacji informacji i umieszczenia ich w kontekście - 15%;

- zakres zdobytego i przedstawionego materiału - 25 %;

- umiejętność konfrontowania materiału z różnych źródeł - 50%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)