Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tradycja w czasach Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3L-TWCI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tradycja w czasach Internetu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z rosyjskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka rosyjskiego, pozwalająca na czytanie wybranych tekstów w tym języku oraz posiadanie ogólnej wiedzy o kulturze i historii Rosji.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h (udział w konwersatorium)

Czas poświęcony na przygotowanie do zajęć i do zaliczenia: 30 h

Konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 10 h

Łącznie: 70 godz. (3 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój rosyjskiego obszaru kulturowego.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze rosyjskiego obszaru językowego (m.in. media, teatr, film).

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod.

K_U19 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe rosyjskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

K_K06 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej inspirowanych folklorem, zwłaszcza będących realizacją myślenia typu magiczno-religijnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej inspirowanych folklorem i zasadami myślenia magiczno-religijnego. Okazuje się, że w dobie postępu technologicznego ciągle aktualne pozostają charakterystyczne dla kultur tradycyjnych typy opowieści oraz sposoby porządkowania świata. Wciąż jeszcze określają one naszą codzienność, zwłaszcza myślenie potoczne, a niektórzy badacze wręcz uważają, że nie uwolniliśmy się od demonów naszej pogańskiej przeszłości.

O tym, jak dawne pokłady wyobrażeń tkwią w wielu bliskich nam zjawiskach, najczęściej nie zastanawiamy się w ogóle lub po prostu nie zdajemy sobie sprawy. A można je dostrzec w najrozmaitszych przejawach życia społecznego, w polityce, w sztuce, rozrywce i w mediach. Na zajęciach będziemy tropić ukryty pod powierzchnią racjonalistycznych wyjaśnień dawny głęboki sens zachowań i postaw oraz aktualne dla kultury rosyjskiej modele narracyjne. Tematy kolejnych zajęć zostały tak pomyślane, by zaprezentować możliwie szerokie spectrum współczesnych zjawisk kulturowych, których istotę można zrozumieć jedynie poprzez rekonstrukcję leżących u ich podstaw odwiecznych (tradycyjnych) sposobów postrzegania i oswajania otaczającej rzeczywistości.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Pod każdym z tematów zajęć znajduje się wykaz opracowań niezbędnych do realizacji poszczególnych zagadnień.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

● Callois R., Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.

● Folklor w dobie Internetu, red. P. Grochowski, G. Gańczarczyk, Toruń 2009.

● Eliade M., Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, tł. K.Kocjan, Kraków 1997.

● Gennep van A., Obrzędy przejścia, tłum. B. Biały, PIW, Warszawa 2006.

● Kowalski P., Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wrocław 1998.

● Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. P. Grochowski, Toruń 2013.

● Современная российская мифология, сост. М. Ахметова, Москва 2005.

● Современный городской фольклор, ред. А. Ф. Белоусов, И. С. Веселова, С. Ю. Неклюдов, Москва 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę, które będzie miało formę testu pisemnego. Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%. I odpowiednio: 70% - dst plus, 80% - db, 90% - db plus, 95-100% - bdb.

Pytania zostaną sformułowane w taki sposób, żeby sprawdzić realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)