Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 5 Literatura rosyjska II poł. XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3Z-LR-PD-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 5 Literatura rosyjska II poł. XX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Przedmioty z rosyjskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Otwartość umysłu i świadomość, że literatura, w szczególności rosyjska, pomaga zrozumieć jakiś fragment świata, tłumaczy pewne ludzkie zachowania. Utwory literackie bywają bowiem trafną diagnozą aktualnej sytuacji społecznej, politycznej, egzystencjalnej. A dzięki utożsamieniu się z ich bohaterami zastępcze przeżywanie emocji (skądinąd - bardzo wygodne i bezpieczne!) czyni nas, a przynajmniej powinno czynić, mądrzejszymi i bogatszymi o wiedzę, do której - opierając się jedynie na własnym doświadczeniu - moglibyśmy nigdy nie dotrzeć. Trudno też przecenić wrażliwość i otwartość, którą zyskujemy dzięki literaturze, dzięki przywilejowi uczestniczenia w artystycznej wyobraźni jej twórców.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 17 h (udział w wykładzie: 15 h, konsultacje: 2 h).

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie do egzaminu): 10 h

Łącznie: 27 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii oraz twórczości wybranych autorów

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój rosyjskiego obszaru kulturowego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U19 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowe

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe rosyjskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Na wykładach jest omawiana literatura lat 1964-1999, w szczególności:

- literatura lat 1964-1986 - tzw. okresu "zastoju"

- postmodernizm rosyjski

- literatura okresu "pieriestrojki" (1986-1991)

Pełny opis:

Tematyka kolejnych zajęć wygląda następująco:

1. Русская культура и литература 1964-1986 (1970-e гг.)

2. Драматургия Александра Вампилова (1937-1972).

3. Формы интеллектуализации в прозе 1970-х гг.

4. Особенности русского постмодернизма (П).

5. Литература и "перестройка" (1986-1990 гг.). Неоклассическая (традиционная) проза.

6. Условно-метафорическая проза и "другая проза" 1990-х гг.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н., Современная русская литература. Книга 2-3, Москва 2001.

2. Нефагина Г., Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов ХХ века, Минск 1998.

3. Drawicz A. (red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa 1997.

Literatura dodatkowa:

1. Скоропанова И. С., Русская постмодернистская литература, Москва 1999.

2. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław, 1996.

3. Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem (ustnym).

Egzamin realizuje wszystkie zakładane efekty kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zilborowicz
Prowadzący grup: Bożena Zilborowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)