Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3Z-LR5-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 5
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Otwartość umysłu i świadomość, że literatura, w szczególności rosyjska, pomaga zrozumieć jakiś fragment świata, tłumaczy pewne ludzkie zachowania. Utwory literackie bywają bowiem trafną diagnozą aktualnej sytuacji społecznej, politycznej, egzystencjalnej. A dzięki utożsamieniu się z ich bohaterami zastępcze przeżywanie emocji (skądinąd - bardzo wygodne i bezpieczne!) czyni nas, a przynajmniej powinno czynić, mądrzejszymi i bogatszymi o wiedzę, do której - opierając się jedynie na własnym doświadczeniu - moglibyśmy nigdy nie dotrzeć. Trudno też przecenić wrażliwość i otwartość, którą zyskujemy dzięki literaturze, dzięki przywilejowi uczestniczenia w artystycznej wyobraźni jej twórców.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach: 30 h, konsultacje: 5 h): 35 h.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia przedmiotu): 30

Łącznie: 65 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii oraz twórczości wybranych autorów (K_W04),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Pod nazwą "Literatura rosyjska 5" (notabene, bardziej odpychającą niż zachęcającą Studentki i Studentów III roku filologii rosyjskiej do zgłębiania tajników tego przedmiotu) kryją się zjawiska i utwory literackie lat 1964-1999.

Ujmując to nieco bardziej szczegółowo, będziemy omawiać:

- literaturę lat 1964-1986 - tzw. okresu "zastoju" (lub inaczej: lat 1970.)

- postmodernizm rosyjski

- literaturę okresu "pieriestrojki" (1986-1991)

- literaturę lat 1990. (1991-1999)

Pełny opis:

Celem praktycznej części przedmiotu o nazwie "Literatura rosyjska 5" jest przybliżenie Państwu a) zjawisk omawianych na wykładach (z myślą o czekającym Państwa egzaminie ustnym) i b) zilustrowanie ich odpowiednio dobranymi utworami.

Jeszcze raz uprzejmie przypominam, że będą Państwo mieli przywilej studiowania literatury rosyjskiej lat 1964-1999 (zob. Skrócony opis).

Każde zajęcia zatem będą składały się z części poniekąd teoretycznej i analitycznej. Odwołując się do wykładów, najpierw podyskutujemy o ogólnej sytuacji literacko-artystycznej i kulturowej interesującego nas okresu, a następnie przejdziemy do omówienia utworu będącego swego rodzaju "wizytówką" swoich czasów.

Jeśli teraz Państwo zechcą skierować swoją uwagę na zakładkę: Ćwiczenia - Zakres tematów, to zapewne zauważą Państwo, że tematy poszczególnych zajęć niemal pokrywają się z tematyką wykładów, a w zasadzie z bardziej szczegółowymi zagadnieniami podejmowanymi na wykładach.

Literatura:

Opracowania szczegółowe, dostosowane do każdego omawianego utworu znajdą Państwo w części sylabusa: Informacje o zajęciach w cyklu (zakładka: Informacje wspólne dla wszystkich grup; Zakres tematów).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, dlatego uprzejmie proszę o obecność na zajęciach oraz aktywne i świadome uczestnictwo w dyskusji.

Do uzyskania oceny dostatecznej wystarczy zabrać głos 6 razy w ciągu semestru, ALE (i tu pewnie Państwa zmartwię?) powinny to być w miarę rozbudowane i uargumentowane wypowiedzi.

Osoby, które takiej aktywności nie wykażą, czeka zaliczenie ustne utworów omawianych na poszczególnych zajęciach.

Naszym celem jest zrealizowanie następujących efektów kształcenia: K_W04, K_W06, K_W07, K_U01, K_U11, K_K01.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lista lektur obowiązkowych:

1. "Утиная охота" (1970) Александра Вампилова (1937-1972).

2. "Прощание с Матёрой" (1976) Валентина Распутина (1937-2015).

3. "Дом на набережной" (1975) Юрия Трифонова (1925-1981).

4. "Верный Руслан" (1975) Георгия Владимова (1931-2003).

5. "Пегий пёс, бегущий краем моря" (1977) Чингиза Айтматова (1928-2008).

6. "Москва-Петушки" (1973) Венедикта Ерофеева (1938-1990).

7. "Стол, покрытый сукном и с графином посередине" (1993) Владимира Маканина (1937-2017).

8. "Кролики и удавы" (1982; опубл. 1987) Фазиля Искандера (1929-2016).

9. "Капитан Дикштейн" (1987) Михаила Кураева (1939 г. рожд.).

10. "Чапаев и Пустота" (1996) Виктора Пелевина (1962 г. рожд.).

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. W wypadku konieczności przejścia na tryb online zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych. Link do zespołu udostępnię w stosownym czasie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)