Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura rosyjska 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS3Z-LR5-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 5
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Otwartość umysłu i świadomość, że literatura, w szczególności rosyjska, pomaga zrozumieć jakiś fragment świata, tłumaczy pewne ludzkie zachowania. Utwory literackie bywają bowiem trafną diagnozą aktualnej sytuacji społecznej, politycznej, egzystencjalnej. A dzięki utożsamieniu się z ich bohaterami zastępcze przeżywanie emocji (skądinąd - bardzo wygodne i bezpieczne!) czyni nas, a przynajmniej powinno czynić, mądrzejszymi i bogatszymi o wiedzę, do której - opierając się jedynie na własnym doświadczeniu - moglibyśmy nigdy nie dotrzeć. Trudno też przecenić wrażliwość i otwartość, którą zyskujemy dzięki literaturze, dzięki przywilejowi uczestniczenia w artystycznej wyobraźni jej twórców.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 17 h (udział w wykładzie: 15 h, konsultacje: 2 h).

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie do egzaminu): 8 h


Łącznie: 27 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii oraz twórczości wybranych autorów (K_W04),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Na wykładach jest omawiana literatura lat 1964-1999, w szczególności:

- literatura lat 1964-1986 - tzw. okresu "zastoju"

- postmodernizm rosyjski

- literatura okresu "pieriestrojki" (1986-1991)

- literatura lat 1990. (1991-1999), czyli po rozpadzie eksperymentalnego państwa o nazwie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)

Pełny opis:

Tematyka kolejnych zajęć wygląda następująco:

1. Русская культура и литература 1964-1986 (1970-e гг.)

2. Драматургия Александра Вампилова (1937-1972).

3. Формы интеллектуализации в прозе 1970-х гг.

4. Особенности русского постмодернизма (П).

5. Литература и "перестройка" (1986-1990 гг.). Неоклассическая (традиционная) проза.

6. Условно-метафорическая проза 1990-х гг.

7. "Другая проза" 1990-х гг.

Po więcej szczegółów na temat zagadnień poruszanych na wykładzie zapraszam do zakładki Zakres tematów (Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu/Wykład/Informacje wspólne dla wszystkich grup).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н., Современная русская литература. Книга 2-3, Москва 2001.

2. Нефагина Г., Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов ХХ века, Минск 1998.

3. Drawicz A. (red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa 1997.

4. Wołodźko-Butkiewicz A., Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej. Warszawa 2004.

Literatura dodatkowa:

1. Скоропанова И. С., Русская постмодернистская литература, Москва 1999.

2. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław, 1996.

3. Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

4. Klimowicz T., Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993.

5. Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, Katowice 1994.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem (ustnym).

Egzamin realizuje następujące efekty kształcenia: K_W04, K_U01, K_U11, K_K01.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. W wypadku konieczności przejścia na tryb online zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych. Link do zespołu udostępnię w stosownym czasie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)