Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny: Miłość, wolność i rock'n'roll w kulturze rosyjskiej XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s2ROS1Lmon-MWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Miłość, wolność i rock'n'roll w kulturze rosyjskiej XX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Otwartość umysłu i ciekawość kulturowej różnorodności świata.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h (udział w wykładzie)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45 h

- indywidualna praca studenta (przygotowanie do wykładu, czytanie literatury) oraz przygotowanie do kolokwium: 30 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 15 h

Łącznie: 75 godz. (3 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój rosyjskiego obszaru kulturowego;

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze rosyjskiego obszaru językowego (m.in. media, teatr, film).

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe rosyjskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie;

K_K06 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zjawiskami z zakresu kultury rosyjskiej XX wieku.

Pełny opis:

Kultura rosyjska XX wieku to zjawisko ogromnie zróżnicowane, bez wątpienia uwarunkowane kilkoma wydarzeniami społeczno-politycznymi. Dość wspomnieć o przewrocie październikowym 1917 roku, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (1941-1945), śmierci jednego z największych tyranów i zbrodniarzy XX wieku, Józefa Stalina (1878-1953) czy wreszcie rozpadzie eksperymentalnego państwa o nazwie Związek Radziecki (1991). Każde z tych wydarzeń wywarło określony wpływ zarówno na kulturę oficjalną, sterowaną odgórnie przez kolejnych liderów ideowych, jak i na kulturę rozwijającą się niezależnie do aktualnej koniunktury politycznej (właśnie ona będzie nas szczególnie interesować na zajęciach), kontynuującą najlepsze tradycje klasyki XIX w. oraz kierunków modernistycznych i awangardowych pierwszego dwudziestolecia ubiegłego wieku.

Kultura rosyjska XX w. to zjawisko niezwykle fascynujące, na które proponuję spojrzeć przez pryzmat trzech systematyzujących ten obszar wiedzy zagadnień: miłości, wolności i muzyki, zwłaszcza w jej najbardziej, jak się wydaje, ekspansywnej i skłonnej do eksperymentów odmianie, jaką jest muzyka rockowa. Ta z pozoru zawężona perspektywa pozwoli poddać oglądowi niemalże całą kulturę rosyjską XX wieku w jej najróżnorodniejszych przejawach, odpowiadających zapotrzebowaniu zarówno mniej, jak i bardziej wymagającego odbiorcy.

Wypada żywić nadzieję, że temat zajęć, zainspirowany filmem współczesnego rosyjskiego reżysera, Kiriłła Sieriebriennikowa, pt. "Lato", poświęconym jednakże czołowym postaciom alternatywnej sceny muzycznej lat 80. XX w., pozwoli – przynajmniej w jakimś stopniu – przybliżyć Państwu kulturę naszych wschodnich sąsiadów jako taką, zaś ich kulturę XX wieku w szczególności, a może nawet stanie się impulsem do samodzielnego zgłębiania tego zagadkowego fenomenu, jakim jest Rosja, którego naturę trafnie ujął prekursor rosyjskich symbolistów, poeta Fiodor Tiutczew (1803-1873):

„Nie sposób pojąć jej rozumem,

Nie sposób zwykłą miarką mierzyć,

Ma w sobie tyle skrytej dumy,

Że w Rosję można tylko wierzyć”

(tł. R. Łużny, F. Tiutczew, Wybór poezji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 229).

Literatura:

BUKOWSKI W., I powraca wiatr..., tł. A. Mietkowski, Londyn 1983.

FIGES O., Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, Warszawa 2007.

de LAZARI A. (red.), Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1- 5, różne daty wydania.

IMOS R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.

HELLER M. Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, tł. J. Juryś, Warszawa 1989.

KLIMOWICZ T., Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach, Wrocław 2005.

PIPES R., Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2013.

USENKO K., Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu, Wołowiec 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Metody oceniania: kolokwium pisemne obejmujące materiał przewidziany programem zajęć.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

70% dst plus, 80% db, 90% db plus, 95-100% bdb.

Na kolokwium sprawdzony zostanie stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W08, K_W09, K_U01, K_U03, K_K03, K_K06.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)