Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s2ROS1Z-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s2)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rzetelne zainteresowanie proponowaną tematyką zajęć.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium magisterskie trwa cztery semestry, w związku z czym przewiduje się następujący nakład pracy studenta:

- I semestr (10 punktów ECTS, zaliczenie z oceną): kontakt z nauczycielem - 30; konsultacje - 80; praca własna - 140 (student zbiera bibliografię, zaznajamia się z literaturą przedmiotu, pracuje nad ustaleniem koncepcji pracy, pisze konspekt pracy);

- II semestr (8 punktów ECTS, zaliczenie z oceną): kontakt z nauczycielem - 30; konsultacje - 60; praca własna - 110 (student pisze pierwszy rozdz. pracy);

- III semestr (10 punktów ECTS, zaliczenie z oceną): kontakt z nauczycielem - 30; konsultacje - 80; praca własna - 140 (student pisze kolejny rozdz. pracy);

- IV semestr (10 punktów ECTS, ocena): kontakt z nauczycielem - 30; konsultacje - 80; praca własna - 110 (student pisze kolejny rozdz. pracy, wstęp, zakończenie, dopracowuje całość pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W06: zna główne tendencje rozwojowe filologii;

K_W07: ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych lub literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii;

K_W08: ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej;

K_W10: zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa;

K_W13: zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej w stopniu poszerzonym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł, korzystając z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników;

K_U02: potrafi dobierać i stosować oraz dostosowywać odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów badawczych;

K_U03: potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze;

K_U04: potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników;

K_U07: potrafi posługiwać się zaawansowanymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla kierunku językoznawstwa i literaturoznawstwa rosyjskiego;

K_U08: potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego;

K_U10: umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze, szczególnie w sytuacjach nieprzewidywanych i wymagających nowych metod i narzędzi badawczych;

K_U12: potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii;Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł;

K_K02: w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych;

K_K03: umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego i środowiska społecznego, np. poprzez popularyzację wiedzy;

K_K04: docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego;

K_K05: identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu.


Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, wykład (różne typy), seminaryjna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na cztery semestry jest napisanie pracy magisterskiej. Na pierwszych spotkaniach studenci otrzymują pełną wiedzę, teoretyczną i praktyczną, o zasadach pisania prac naukowych. Seminarium ma swój profil specjalizacyjny, w zależności od tego w trybie dyskusji i oceny możliwości realizacyjnych dokonuje się wyboru tematu pracy z uwzględnieniem - w miarę możliwości - indywidualnych zainteresowań studenta lub indywidualnych propozycji tematycznych. Od tego momentu seminarium ma bardziej indywidualny charakter, omawiane i dyskutowane są założenia metodologiczne, merytoryczne, bibliograficzne i źródłowe dotyczące przygotowania konkretnych tematów. Powstają konspekty pracy i pierwsze opracowania, które stają się przedmiotem dyskusji na seminarium.

Pełny opis:

Celem zajęć z zakresu seminarium magisterskiego jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej. Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i - jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy - archiwalnej, a także nabywania umiejętności szukania materiałów w Internecie. Kolejnym krokiem jest ich opracowanie, wybranie ostatecznego tematu, przygotowanie konspektu i sporządzenie bibliografii, napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac.

Wiele apriorycznych założeń seminarium magisterskiego w czasie realizacji ulega weryfikacji. Tworząc program przed zajęciami, prowadzący nie wie ani ilu, ani jacy studenci zgłoszą się na konkretne seminarium oraz jakie będą ich zainteresowania, kompetencje i możliwości wykonawcze.

Najtrudniejszym zadaniem na seminarium jest trafiony wybór tematu pracy. Kierownik seminarium liczy na propozycje zakresowe uczestników seminarium, ale sam również przedstawia szereg propozycji związanych z profilem seminarium. Ustalony temat może ulegać modyfikacji, zawężaniu lub rozszerzaniu, w zależności od rozpoznanych możliwości realizacyjnych. Przyjmuje się zasadę, iż ustalony temat musi być możliwy do zrealizowania w warunkach organizacyjnych, finansowych, kompetencyjnych danego seminarium lub jednostki Uczelni, np. Wydziału lub Instytutu. Nie można podjąć tematu, który wymagałby kosztownych wyjazdów badawczych, aparatury, zasobów bibliotecznych itp.

Po wyborze tematu następuje etap pracy indywidualnej lub w grupach o zbliżonych zakresach. Wiąże się to z gromadzeniem i opracowywaniem literatury, źródeł itp. Postępy są sprawdzane na cotygodniowych spotkaniach seminaryjnych. Ostatecznie następuje etap czytania i omawiania najpierw konspektów, a następnie kolejnych fragmentów (rozdziałów) pracy.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu uzależniony jest od konkretnego tematu. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora.

Opracowania ogólne

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wiąże się ściśle z realizacją zadań ustalanych na seminarium magisterskim; najlepszym wykładnikiem aktywności dydaktycznej studenta jest jakość przygotowanej rozprawy. Jej ocena staje się miernikiem aktywności studenta w zajęciach seminaryjnych. Jednak końcowa ocena z seminarium nie musi być identyczna z oceną samej pracy. Przy ocenie z seminarium uwzględnia się również systematyczność pracy studenta, jego zaangażowanie w tok dydaktyczny seminarium. Podstawy zaliczenia kolejnych semestrów określa w każdym przypadku promotor (zobacz informacje o danej grupie). Ostatni, czwarty semestr, jest podsumowaniem dwuletniego cyklu seminaryjnego i kończy się złożeniem gotowej, omówionej i przyjętej pracy.

Skala ocen: wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 68% - dostateczny plus, 77% - dobry, 85% - dobry plus, 92% - bardzo dobry.

Na podstawie aktywności na spotkaniach oraz oddawanych fragmentów pracy weryfikowana jest realizacja następujących efektów uczenia się: K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,

K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12 K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04,

K_K05.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Michał Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej.

Pełny opis:

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK:

Problematyka seminarium obejmuje rosyjską literaturę i/lub kulturę rosyjską ze szczególnym uwzględnieniem literatury emigracyjnej.

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK:

Na seminarium językoznawczym możliwy jest wybór tematów prac m.in. dot. języka rosyjskiego, jego cech na tle innych języków słowiańskich (w tym polskiego), funkcjonowania w społeczeństwie (socjolingwistyka, pragmatyka), a także szeroko rozumianej problematyki przekładoznawczej.

Literatura:

W zależności od wybranego tematu parcy.

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne.

Materiały będą zamieszczane na platformie Teams.

W razie konieczności przejścia na nauczanie online spotkania również będą się odbywały w zespole Teams.

Kody dostępu do zespołu Teams USOS-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Piotr Zemszał
Prowadzący grup: Anna Kościołek, Piotr Zemszał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej.

Pełny opis:

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK

Problematyka seminarium obejmuje

1. zagadnienia kontekstów kulturowych literatury rosyjskiej, przede wszystkim XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlenia w literaturze duchowości i obrzędowości prawosławia;

2. zagadnienia rosjoznawcze (w szczególności dzieje i kultura Rosji, edukacja, duchowość prawosławna, rosyjska myśl filozoficzna).

Istnieje możliwość własnej propozycji tematu pracy magisterskiej.

Literatura:

W zależności od wybranego tematu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)