Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesna kultura rosyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s2ROS2Z-WKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura rosyjska
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 1 semestr, filologia rosyjska (s2)
Przedmioty z rosyjskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Niezbędna jest znajomość języka rosyjskiego, pozwalająca na czytanie wybranych tekstów w tym języku oraz wiedza o kulturze i historii Rosji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin

- udział w konwersatorium: 30 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45 godzin

- przygotowanie do zajęć: 25 godzin

- przygotowanie projektu grupowego: 15 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 5 godzin


Łącznie: 75 godz. (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W10: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Rosji;

K_W11: ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze Rosji;

K_W12: ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku rosyjskim;

K_U06: posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach;

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej);


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są najważniejsze zjawiska i tendencje występujące we współczesnej kulturze rosyjskiej. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozpoznawania i badania współczesnych zjawisk kulturowych, przy czym nie tylko rosyjskich. Na każdych zajęciach przewiduje się omówienie jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego tygodnia w Rosji.

Literatura:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Matczyńska
Prowadzący grup: Irena Matczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. ogólne informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, mgr Irena Matczyńska: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amSNk6_1t-xxIDFfW-x-gGsLkQmr3SBTuuYcleOadS681%40thread.tacv2/conversations?groupId=d897aa9a-268c-4631-82a4-02f6a9ec537f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami rozwoju współczesnej kultury rosyjskiej.

Literatura:

Literatura będzie każdorazowo dostosowywana do omawianych zagadnień.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą prowadzone w formie tradycyjnej (stacjonarnej). Materiały do zajęć będą udostępniane za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Link do przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amSNk6_1t-xxIDFfW-x-gGsLkQmr3SBTuuYcleOadS681%40thread.tacv2/conversations?groupId=d897aa9a-268c-4631-82a4-02f6a9ec537f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. ogólne informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, mgr Irena Matczyńska: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amSNk6_1t-xxIDFfW-x-gGsLkQmr3SBTuuYcleOadS681%40thread.tacv2/conversations?groupId=d897aa9a-268c-4631-82a4-02f6a9ec537f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami rozwoju współczesnej kultury rosyjskiej.

Literatura:

Literatura będzie każdorazowo dostosowywana do omawianych zagadnień.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą prowadzone w formie tradycyjnej (stacjonarnej). Materiały do zajęć będą udostępniane za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Link do przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amSNk6_1t-xxIDFfW-x-gGsLkQmr3SBTuuYcleOadS681%40thread.tacv2/conversations?groupId=d897aa9a-268c-4631-82a4-02f6a9ec537f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)