Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny: Funkcjonowanie gwar wyspowych w warunkach dwujęzyczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s2ROS2Zmon-FGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Funkcjonowanie gwar wyspowych w warunkach dwujęzyczności
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wykłady monograficzne - filologia rosyjska s1 i s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS: godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 30, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu - 10, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 10

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07: ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych) badań w dziedzinie filologii

K_W08: ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej (zagadnienia z zakresu dialektologii) i kontaktów językowych)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi dobierać i stosować oraz dostosowywać odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów badawczych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców nie tylko w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, ale również na podstawie nagranych wywiadów i innych materiałów zebranych w trakcie ekspedycji dialektologicznych do wsi zamieszkałych przez staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców mieszkających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Historia i kultura staroobrzędowców.

2. Staroobrzędowcy w Polsce.

3. Gwary wyspowe, kontakty językowe, problem bilingwizmu.

4. Rosyjska gwara staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

5. Wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

6. Zapożyczenia językowe, wstawki, kalki i formacje hybrydalne.

7. Akcentuacja w gwarze staroobrzędowców.

8. Polska gwara mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii (historia, kultura i wpływy języka rosyjskiego na gwarę).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Grek-Pabisowa 1999 – I. Grek-Pabisowa‚ Staroobrzędowcy. Szkice z historii‚ języka‚ obyczajów‚ Warszawa.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Nowicka, Głowacka-Grajper (red.) 2003 - E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

- Grzybowski, Głuszkowski 2008 – С. Гжибовский, М. Глушковский, Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [в:] Русские старообрядцы. Язык.Культура. История. Сборник статей к XIV Международному съезду славистов, под ред. Л. Л. Касаткина, Москва, с. 200-214.

- Iwaniec 1977 – E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa.

- Nowicka, Głuszkowski (red.) 2013 - E. Nowicka, M. Głuszkowski, Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Zielińska 1996 – A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się kolokwium zaliczeniowym na ocenę (100%).

Na ocenę dostateczną (3.0) należy uzyskać 60%, na ocenę dostateczną plus (3,5) - 66%, na dobrą (4.0) - 72 %, na dobrą plus (4,5) - 78%, na bardzo dobrą (5) - 85% możliwych do uzyskania punktów.

Kolokwium zaliczeniowe (K_W07, K_W08, K_U02)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców nie tylko w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, ale również na podstawie nagranych wywiadów i innych materiałów zebranych w trakcie ekspedycji dialektologicznych do wsi zamieszkałych przez staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców mieszkających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Historia i kultura staroobrzędowców.

2. Staroobrzędowcy w Polsce.

3. Gwary wyspowe, kontakty językowe, problem bilingwizmu.

4. Rosyjska gwara staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

5. Wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

6. Zapożyczenia językowe, wstawki, kalki i formacje hybrydalne.

7. Akcentuacja w gwarze staroobrzędowców.

8. Polska gwara mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii (historia, kultura i wpływy języka rosyjskiego na gwarę).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Grek-Pabisowa 1999 – I. Grek-Pabisowa‚ Staroobrzędowcy. Szkice z historii‚ języka‚ obyczajów‚ Warszawa.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Nowicka, Głowacka-Grajper (red.) 2003 - E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

- Grzybowski, Głuszkowski 2008 – С. Гжибовский, М. Глушковский, Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [в:] Русские старообрядцы. Язык.Культура. История. Сборник статей к XIV Международному съезду славистов, под ред. Л. Л. Касаткина, Москва, с. 200-214.

- Iwaniec 1977 – E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa.

- Nowicka, Głuszkowski (red.) 2013 - E. Nowicka, M. Głuszkowski, Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Zielińska 1996 – A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców nie tylko w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, ale również na podstawie nagranych wywiadów i innych materiałów zebranych w trakcie ekspedycji dialektologicznych do wsi zamieszkałych przez staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców mieszkających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Historia i kultura staroobrzędowców w Rosji i na świecie.

2. Staroobrzędowcy w Polsce.

3. Gwary wyspowe, kontakty językowe, problem bilingwizmu.

4. Rosyjska gwara staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

5. Wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

6. Zapożyczenia językowe, wstawki, kalki i formacje hybrydalne.

7. Akcentuacja w gwarze staroobrzędowców. Terminologia z różnych kręgów tematycznych.

8. Polska gwara mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii (historia, kultura i wpływy języka rosyjskiego na gwarę).

9. Gwary wyspowe na świecie i ich funkcjonowanie w obcym otoczeniu językowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Grek-Pabisowa 1999 – I. Grek-Pabisowa‚ Staroobrzędowcy. Szkice z historii‚ języka‚ obyczajów‚ Warszawa.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Nowicka, Głowacka-Grajper (red.) 2003 - E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

- Grzybowski, Głuszkowski 2008 – С. Гжибовский, М. Глушковский, Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [в:] Русские старообрядцы. Язык.Культура. История. Сборник статей к XIV Международному съезду славистов, под ред. Л. Л. Касаткина, Москва, с. 200-214.

- Iwaniec 1977 – E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa.

- Nowicka, Głuszkowski (red.) 2013 - E. Nowicka, M. Głuszkowski, Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Zielińska 1996 – A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)