Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WL2L-HF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku 2 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z historii filozofii w semestrze zimowym.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:

1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1 pkt ECTS za pracę własną (30 godz. pracy): wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do kolokwium pisemnego i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08,

K_W09,

K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01,

K_U06,

K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01,

K_K03

Metody dydaktyczne:

Podające, eksponujące, poszukujące

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z dziedziny filozofii począwszy od filozofii XVII wieku po współczesną.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają głównych wybranych filozofów tworzących w okresie: od XVII wieku do współczesności. Zostają omówione najważniejsze problemy i nurty filozoficzne, które mają na celu zachęcenie studentów do dalszej samodzielnej refleksji i lektury.

Literatura:

Literaturę, jak i szczegółowy zakres zagadnień wskazuje prowadzący grupę (patrz szczegółowy sylabus konwersatorium).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test) lub ustny na Microsoft Teams (zdalnie) lub przeprowadzony stacjonarnie. Kryteria oceniania:

-wiedza na dany temat,

-umiejętność selekcji i syntezy przekazywanych informacji,

-samodzielność refleksji i umiejętność myślenia krytycznego,

-język wypowiedzi.

Oceny (egzamin pisemny):

90-100% - bardzo dobra

80-89% - dobra

60-79% - dostateczna

0-59% - niedostateczna

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Filip Olkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z dziedziny filozofii począwszy od filozofii XVII wieku po współczesną.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają głównych wybranych filozofów tworzących w okresie: od XVII wieku do współczesności. Zostają omówione najważniejsze problemy i nurty filozoficzne, które mają na celu zachęcenie studentów do dalszej samodzielnej refleksji i lektury.

Literatura:

Literatura podstawowa spośród (potrzebne materiały zostaną udostępnione studentom przez prowadzącego zajęcia za pomocą Microsoft Teams):

Teksty źródłowe (we fragmentach); podręczniki (we fragmentach): W. Tatarkiewicz: Historia filozofii; F. Copleston: Historia filozofii.

Literatura uzupełniająca spośród:

K. Kaszyński: Historia filozofii. Wybór tekstów; W. Heinrich: Zarys historii filozofii; T. Kroński: Kant; Z. Kuderowicz: Hegel i jego uczniowie; J. Garewicz: Schopenhauer; Z. Kuderowicz: Nietzsche; I. Wojnar: Bergson.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.