Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WL3L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 2 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 300 godzin

1. Godziny kontaktowe: 60 godzin

2. Konsultacje: 60 godzin

3. Praca własna: 180 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego K_W01

Zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia K_W02

Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym K_W05

Ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film) K_W09
Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i innych źródeł K_U14

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów K_U01

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego K_U02

Potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski K_U03

Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K_U07

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01

Potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze językowym (K_K08).
Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Pełny opis:

Seminarium literaturoznawcze i kulturoznawcze:

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji pracy dyplomowej i formalną strona pracy dyplomowej. Dyskutowanie zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac dyplomowych. Przygotowywanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez umiejętne opracowanie w ramach tematu wiodącego poszczególnych zagadnień z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa; przygotowanie także studenta do końcowego egzaminu dyplomowego.

Treści:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji; określenie cech formalnych różnych rodzajów tekstu literackiego oraz ich rozpoznanie we fragmentach wybranych utworów włoskich autorów XX wieku jak i innych przedstawicieli literatury europejskiej; wstęp do metodologii badań literackich - podstawowe kierunki w badaniach literackich.

Seminarium językoznawcze

Cel zajęć:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami lingwistycznymi i podstawami pisania pracy z zakresu językoznawstwa. Przedstawienie aktualnych tendencji w badaniach językoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem sylwetek włoskich językoznawców.

Konstrukcja pracy dyplomowej. Formalna strona pracy dyplomowej. Dyskutowanie zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac dyplomowych.

Treści:

Seminarium poświęcone tłumaczeniom, językom specjalistycznym i leksykografii. Omówienie podstawowych teorii przekładoznawczych, strategii i technik tłumaczeniowych, trudności powstających przy tłumaczeniu elementów kulturowych.

Definicja i cechy języków specjalistycznych.

Rola słowników w tłumaczeniu, typy słowników, mikro- i makrostruktura słowników

Literatura:

Seminarium literaturoznawcze

Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

Fiała E, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, TN KUL, Lublin 1991.

Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa PAX 1965.

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Seminarium językoznawcze:

1. M. Arrivé, Linguaggio e psicanalisi. Linguistica e inconscio. Freud, Saussure, Pichon, Lacan, Firenze 2003

2. N. Chomsky, Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano 2005

3. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma – Bari 1999

4. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

5. G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, Milano 2002

6. J. Lyons, Lezioni di linguistica, Bari 1994

7. F. Saussure, Corso di linguistica generale, Roma – Bari, 2005

8. Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

9. Pisarska A., Tomaszkiewicz T. 1988. Wspołczesne teorie przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

10. Piotrowski T. 2001. Zrozumieć leksykografię. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego - przedstawienie wstępnego planu pracy wraz z bibliografią. Zaliczenie semestru letniego - przedstawienie całości pracy do akceptacji (lub jej 70%) wraz z całościową bibliografią i streszczeniem w języku polskim.

Zajęcia odbywają się na platformach zdalnych, uniwersyteckich, typ i użycie platformy jest uzależnione od prowadzącego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Semianrium językoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Opis skrócony: zapoznanie z podstawowymi pojęciami lingwistycznymi i podstawami pisania pracy z zakresu językoznawstwa. Przedstawienie aktualnych tendencji w badaniach językoznawczych ze szczególnym. uwzględnieniem sylwetek włoskich językoznawców.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Pełny opis:

Systematyczne omawianie z dyplomantami kolejnych etapów pisania pracy.

1.Przedstawienie przez studentów tytułów i planów pracy.

2. Wstępne opracowywanie bibliografii (zwrócenie uwagi na materiały dostępne w internecie)

3. Przedstawianie przez dyplomantów na forum seminaryjnym przebadanych zagadnień.

4. Dyskusja na temat słuszności wybranych metod badawczych i koncepcji przedstawienia tematów prac.

5. Wspólna lektura i analiza wybranych artykułów z zakresu językoznawstwa.

6. Indywidualne konsultowanie wybranych zagadnień oraz fragmentów (rozdziałów) prac.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji pracy dyplomowej i formalną strona pracy dyplomowej. Dyskutowanie zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac dyplomowych. Przygotowywanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez umiejętne opracowanie w ramach tematu wiodącego poszczególnych zagadnień z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa; przygotowanie także studenta do końcowego egzaminu dyplomowego.

Treści:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji; określenie cech formalnych różnych rodzajów tekstu literackiego oraz ich rozpoznanie we fragmentach wybranych utworów włoskich autorów XX wieku jak i innych przedstawicieli literatury europejskiej; wstęp do metodologii badań literackich - podstawowe kierunki w badaniach literackich.

Literatura:

Literatura językoznawcza i literaturoznawcza

1. M. Arrivé, Linguaggio e psicanalisi. Linguistica e inconscio. Freud, Saussure, Pichon, Lacan, Firenze 2003

2. N. Chomsky, Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano 2005

3. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma – Bari 1999

4. U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano 2001

5. G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, Milano 2002

6. J. Lyons, Lezioni di linguistica, Bari 1994

7. F. Saussure, Corso di linguistica generale, Roma – Bari, 2005

1. Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

2. Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

3. Fiała E, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, TN KUL, Lublin 1991.

4. Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

5. Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

6. Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

7. Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa PAX 1965.

8. Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

9. Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Semianrium językoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Opis skrócony: zapoznanie z podstawowymi pojęciami lingwistycznymi i podstawami pisania pracy z zakresu językoznawstwa. Przedstawienie aktualnych tendencji w badaniach językoznawczych ze szczególnym. uwzględnieniem sylwetek włoskich językoznawców.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Pełny opis:

Systematyczne omawianie z dyplomantami kolejnych etapów pisania pracy.

1.Przedstawienie przez studentów tytułów i planów pracy.

2. Wstępne opracowywanie bibliografii (zwrócenie uwagi na materiały dostępne w internecie)

3. Przedstawianie przez dyplomantów na forum seminaryjnym przebadanych zagadnień.

4. Dyskusja na temat słuszności wybranych metod badawczych i koncepcji przedstawienia tematów prac.

5. Wspólna lektura i analiza wybranych artykułów z zakresu językoznawstwa.

6. Indywidualne konsultowanie wybranych zagadnień oraz fragmentów (rozdziałów) prac.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji pracy dyplomowej i formalną strona pracy dyplomowej. Dyskutowanie zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac dyplomowych. Przygotowywanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez umiejętne opracowanie w ramach tematu wiodącego poszczególnych zagadnień z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa; przygotowanie także studenta do końcowego egzaminu dyplomowego.

Treści:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji; określenie cech formalnych różnych rodzajów tekstu literackiego oraz ich rozpoznanie we fragmentach wybranych utworów włoskich autorów XX wieku jak i innych przedstawicieli literatury europejskiej; wstęp do metodologii badań literackich - podstawowe kierunki w badaniach literackich.

Literatura:

Literatura językoznawcza i literaturoznawcza

1. M. Arrivé, Linguaggio e psicanalisi. Linguistica e inconscio. Freud, Saussure, Pichon, Lacan, Firenze 2003

2. N. Chomsky, Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano 2005

3. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma – Bari 1999

4. U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano 2001

5. G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, Milano 2002

6. J. Lyons, Lezioni di linguistica, Bari 1994

7. F. Saussure, Corso di linguistica generale, Roma – Bari, 2005

1. Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

2. Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

3. Fiała E, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, TN KUL, Lublin 1991.

4. Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

5. Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

6. Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

7. Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa PAX 1965.

8. Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

9. Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Semianrium językoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Opis skrócony: zapoznanie z podstawowymi pojęciami lingwistycznymi i podstawami pisania pracy z zakresu językoznawstwa. Przedstawienie aktualnych tendencji w badaniach językoznawczych ze szczególnym. uwzględnieniem sylwetek włoskich językoznawców.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Pełny opis:

Systematyczne omawianie z dyplomantami kolejnych etapów pisania pracy.

1.Przedstawienie przez studentów tytułów i planów pracy.

2. Wstępne opracowywanie bibliografii (zwrócenie uwagi na materiały dostępne w internecie)

3. Przedstawianie przez dyplomantów na forum seminaryjnym przebadanych zagadnień.

4. Dyskusja na temat słuszności wybranych metod badawczych i koncepcji przedstawienia tematów prac.

5. Wspólna lektura i analiza wybranych artykułów z zakresu językoznawstwa.

6. Indywidualne konsultowanie wybranych zagadnień oraz fragmentów (rozdziałów) prac.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji pracy dyplomowej i formalną strona pracy dyplomowej. Dyskutowanie zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac dyplomowych. Przygotowywanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez umiejętne opracowanie w ramach tematu wiodącego poszczególnych zagadnień z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa; przygotowanie także studenta do końcowego egzaminu dyplomowego.

Treści:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji; określenie cech formalnych różnych rodzajów tekstu literackiego oraz ich rozpoznanie we fragmentach wybranych utworów włoskich autorów XX wieku jak i innych przedstawicieli literatury europejskiej; wstęp do metodologii badań literackich - podstawowe kierunki w badaniach literackich.

Literatura:

Literatura językoznawcza i literaturoznawcza

1. M. Arrivé, Linguaggio e psicanalisi. Linguistica e inconscio. Freud, Saussure, Pichon, Lacan, Firenze 2003

2. N. Chomsky, Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano 2005

3. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma – Bari 1999

4. U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano 2001

5. G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, Milano 2002

6. J. Lyons, Lezioni di linguistica, Bari 1994

7. F. Saussure, Corso di linguistica generale, Roma – Bari, 2005

1. Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

2. Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

3. Fiała E, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, TN KUL, Lublin 1991.

4. Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

5. Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

6. Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

7. Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa PAX 1965.

8. Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

9. Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Karol Karp, Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Semianrium językoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Opis skrócony: zapoznanie z podstawowymi pojęciami lingwistycznymi i podstawami pisania pracy z zakresu językoznawstwa. Przedstawienie aktualnych tendencji w badaniach językoznawczych ze szczególnym. uwzględnieniem sylwetek włoskich językoznawców.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Nauka techniki i zasad pisania pracy licencjackiej; nadzorowanie pisania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii. czytanie, analiza, poprawianie przeczytanych fragmentów prac i komentowanie. Praca indywidualna ze studentem.

Pełny opis:

Systematyczne omawianie z dyplomantami kolejnych etapów pisania pracy.

1.Przedstawienie przez studentów tytułów i planów pracy.

2. Wstępne opracowywanie bibliografii (zwrócenie uwagi na materiały dostępne w internecie)

3. Przedstawianie przez dyplomantów na forum seminaryjnym przebadanych zagadnień.

4. Dyskusja na temat słuszności wybranych metod badawczych i koncepcji przedstawienia tematów prac.

5. Wspólna lektura i analiza wybranych artykułów z zakresu językoznawstwa.

6. Indywidualne konsultowanie wybranych zagadnień oraz fragmentów (rozdziałów) prac.

Seminarium kulturoznawcze i literaturoznawcze

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji pracy dyplomowej i formalną strona pracy dyplomowej. Dyskutowanie zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac dyplomowych. Przygotowywanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez umiejętne opracowanie w ramach tematu wiodącego poszczególnych zagadnień z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa; przygotowanie także studenta do końcowego egzaminu dyplomowego.

Treści:

Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących analizy włoskiego tekstu literackiego pierwszej połowy XX w., z uwzględnieniem roli samego autora i relacji między autorem a czytelnikiem, struktury dzieła literackiego, problemów narracji pomiędzy narratorem a odbiorcą, kategorii mimesis, czasu i przestrzenni, ich funkcji, modeli i analizy postaci, jej funkcji; określenie cech formalnych różnych rodzajów tekstu literackiego oraz ich rozpoznanie we fragmentach wybranych utworów włoskich autorów XX wieku jak i innych przedstawicieli literatury europejskiej; wstęp do metodologii badań literackich - podstawowe kierunki w badaniach literackich.

Literatura:

Literatura językoznawcza i literaturoznawcza

1. M. Arrivé, Linguaggio e psicanalisi. Linguistica e inconscio. Freud, Saussure, Pichon, Lacan, Firenze 2003

2. N. Chomsky, Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano 2005

3. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma – Bari 1999

4. U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano 2001

5. G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, Milano 2002

6. J. Lyons, Lezioni di linguistica, Bari 1994

7. F. Saussure, Corso di linguistica generale, Roma – Bari, 2005

1. Frye N., Archetypy literatury, [w:] Współczesnej teorii badań literackich za granicą, voll. II, pod kierunkiem Markiewicz H., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.

2. Ferroni G., Profili stolico della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1992.

3. Fiała E, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, TN KUL, Lublin 1991.

4. Słowiński M., Markiewicz H., Studia z teorii literatury, Ossolineum, Wrocław 1977

5. Gibrillini P., Oliwa G., Tesio G., Lo spazio letterario, voll. I e II, La scuola, Brescia 1991.

6. Marchese A., Officina del racconto. Mondadori, Milano 200.

7. Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa PAX 1965.

8. Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

9. Wojtynek-Musik K., Guida alla storia italiana e teoria della letteratura, Katowice 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.