Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI2L-PNJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godzin

Godziny kontaktowe: 90 godzin

Konsultacje: 30 godzin

Praca własna studenta: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie językoznawstwa stosowanego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu A2 – B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady w języku hiszpańskim

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z obchodami świąt i przesądami

- słownictwo związane ze światem sztuki

- słownictwo związane ze środkami masowego przekazu

- słownictwo związane z nową technologią

- słownictwo związane z ochroną środowiska

- słownictwo związane z wakacjami i z podróżowaniem.

- użycie rodzajnika

- tryb łączny w czasie teraźniejszym i przeszłym

- tryb warunkowy II i III stopnia

- czasy przeszłe Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto

- czasy przyszłe Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto

- tryb rozkazujący afirmatywny i negatywny

- peryfrazy czasownikowe

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español B1, Madrid: Difusión.

Club Prisma B1, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO B1. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_U07)

Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U15, K_U18, K_U19, K_U21, K_K03, K_K08), obejmującego następujące zagadnienia dostosowane do poziomu A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z obchodami świąt i przesądami, ze światem sztuki, ze środkami masowego przekazu, z nową technologią, z ochroną środowiska, z wakacjami i z podróżowaniem.

- użycie rodzajnika, trybu łącznego w czasie teraźniejszym i przeszłym,

trybu warunkowego II i III stopnia, czasów przeszłych i przyszłych, trybu rozkazującego afirmatywnego i negatywnego, peryfraz czasownikowych.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z obchodami świąt i przesądami

- słownictwo związane ze światem sztuki

- słownictwo związane ze środkami masowego przekazu

- słownictwo związane z nową technologią

- słownictwo związane z ochroną środowiska

- słownictwo związane z wakacjami i z podróżowaniem.

- użycie rodzajnika

- tryb łączny w czasie teraźniejszym i przeszłym

- tryb warunkowy II i III stopnia

- czasy przeszłe Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto

- czasy przyszłe Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto

- tryb rozkazujący afirmatywny i negatywny

- peryfrazy czasownikowe

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español A2, Madrid: Difusión.

Club Prisma A2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

PNJH-pisanie i konwersacje

Podczas zajęć z PNJH- pisanie i konwersacje będziemy prowadzić interaktywny program nauczania, który zostanie wygenerowany z pisemnej i ustnej analizy wiadomości z prasy hiszpańskiej. W tym celu skupimy się na tematach, które obejmują: kulturę, turystykę i handel. Poza tym co tydzień będziemy tworzyć blog w języku hiszpańskim, w którym uczniowie powinni pisać o swoich własnych problemach kulturowych w języku hiszpańskim.

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studenta:

- zdolność argumentować za i przeciw wobec konkretnej wiadomości

- zdolność przeprowadzenia krytyki na temat obecnej sytuacji w Hiszpanii

- zdolność wyciągania wniosków na różnorodne tematy

- zdolność przedstawienia opinii na temat bieżących informacji

- zdolność napisania artykułu w języku hiszpańskim.

PNJH- przekład

Zajęcia bazują na trzech głównych tematach:

1. EMOCIONES, TIEMPO, INTELIGENCIA EMOCIONAL (Introducción - traducción en práctica: “Fuga de cerebros”, “El síndrome de Salmon”; Tipos de glosarios, tarea: glosarios; Ejercicios de la traducción controlada; Tarea – la traducción controlada con glosarios temáticos; Tarea focalizada en el problema traductólogo – interpretación (con glosarios temáticos); Prueba de control)

2. ESTILOS DE VIDA, DIETAS, COCINA (Introducción – textos paralelos; Glosarios – ejercicios de vocabulario; Tarea focalizada en el problema traductólogo – textos paralelos (recetas de cocina); Ejercicios de la traducción controlada – artículo modificado sobre la vida sana; Prueba de control)

3. EDUCACIÓN (Glosarios – educación, enseñanza, formación; Ejercicios preparativos para la traducción audivisual; Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducción audivisual; Ejercicios de la traducción controlada; Prueba de control)

PNJH-gramatyka

Ogólne tematy zajęć (kolejność nieuporządkowana):

Futuro Simple (Imperfecto): uso recto e hipotético (expresión de probabilidad).

Condicional Simple: uso para dar consejos, uso en Estilo indirecto, uso hipotético referido al pasado.

Futuro Compuesto (Perfecto): uso recto e hipotético (expresión de probabilidad).

Estilo indirecto con el modo indicativo introducido por “dice / dirá / ha dicho”.

Estilo indirecto con el modo indicativo y subjuntivo introducido por “dice / dirá / ha dicho”.

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.

Oraciones subordinadas de tipo “Me gustaría que me dijeras ...”

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

Futuro Simple de Subjuntivo [solo en las expresiones fijas].

Condicional Compuesto.

Oraciones condicionales de I tipo.

Oraciones condicionales de II tipo.

Oraciones condicionales de III tipo.

Oraciones condicionales mixtas.

Oraciones de hipótesis.

Estilo indirecto con el modo indicativo y subjuntivo introducido por “dijo / decía”.

Oraciones subordinadas con el modo indicativo y subjuntivo.

El uso de ser, estar y haber.

Perífrasis verbales.

La voz pasiva.

Literatura:

PNJH-przekład

Alzugaray, P., Barrios, M.J, Bartolomé, P. (2013) Preparación al Diploma de Español DELE, Madrid, EDELSA.

Baralo, M., Genís,M., Santana, M.E. (2012) En vocabulario, Madrid, Anaya.

Filak, M. (2015) Hiszpański w tłumaczeniach, Warszawa, Preston Publishing.

Hejwowski, K. (2012) Komunikatywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

Hurtado Albír, A. (2004) Traducción y traductología, Madrid, Cátedra.

Martínez, M.D., Ordeig, I. (2007) Practica tu español. Las expresiones coloquiales, Madrid, SGEL.

Tabakowska, E. (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

Verdia, E. (coord.)(2010) En acción, Madrid, AGL.

Artículos de prensa

Programas televisivos

PNJH-gramatyka

Castro F., Uso de la gramática española. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska

Oficyna Wydawnicza Korona.

Hiszpański. Testy gramatyczno-leksykalne. Wydawnictwo Edgard.

Tesiorowska, A., Hiszpański Gramatyka. Wydawnictwo Edgard.

Perlin J. Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

PNJH-pisanie i konwersacje

Podczas zajęć z PNJH- pisanie i konwersacje będziemy prowadzić interaktywny program nauczania, który zostanie wygenerowany z pisemnej i ustnej analizy wiadomości z prasy hiszpańskiej. W tym celu skupimy się na tematach, które obejmują: kulturę, turystykę i handel. Poza tym co tydzień będziemy tworzyć blog w języku hiszpańskim, w którym uczniowie powinni pisać o swoich własnych problemach kulturowych w języku hiszpańskim.

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studenta:

- zdolność argumentować za i przeciw wobec konkretnej wiadomości

- zdolność przeprowadzenia krytyki na temat obecnej sytuacji w Hiszpanii

- zdolność wyciągania wniosków na różnorodne tematy

- zdolność przedstawienia opinii na temat bieżących informacji

- zdolność napisania artykułu w języku hiszpańskim.

PNJH- przekład

Zajęcia bazują na trzech głównych tematach:

1. EMOCIONES, TIEMPO, INTELIGENCIA EMOCIONAL (Introducción - traducción en práctica: “Fuga de cerebros”, “El síndrome de Salmon”; Tipos de glosarios, tarea: glosarios; Ejercicios de la traducción controlada; Tarea – la traducción controlada con glosarios temáticos; Tarea focalizada en el problema traductólogo – interpretación (con glosarios temáticos); Prueba de control)

2. ESTILOS DE VIDA, DIETAS, COCINA (Introducción – textos paralelos; Glosarios – ejercicios de vocabulario; Tarea focalizada en el problema traductólogo – textos paralelos (recetas de cocina); Ejercicios de la traducción controlada – artículo modificado sobre la vida sana; Prueba de control)

3. EDUCACIÓN (Glosarios – educación, enseñanza, formación; Ejercicios preparativos para la traducción audivisual; Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducción audivisual; Ejercicios de la traducción controlada; Prueba de control)

PNJH-gramatyka

Futuro Simple (Imperfecto): uso recto e hipotético (expresión de probabilidad).

Condicional Simple: uso para dar consejos, uso en Estilo indirecto, uso hipotético referido al pasado.

Futuro Compuesto (Perfecto): uso recto e hipotético (expresión de probabilidad).

El uso del artículo.

El uso de las preposiciones.

Estilo indirecto con el modo indicativo introducido por “dice / dirá / ha dicho”.

Estilo indirecto con el modo indicativo y subjuntivo introducido por “dice / dirá / ha dicho”.

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.

Oraciones subordinadas de tipo “Me gustaría que me dijeras ...”

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

Futuro Simple de Subjuntivo [solo en las expresiones fijas].

Condicional Compuesto.

Oraciones condicionales de I tipo.

Oraciones condicionales de II tipo.

Oraciones condicionales de III tipo.

Oraciones condicionales mixtas.

Oraciones de hipótesis.

Estilo indirecto con el modo indicativo y subjuntivo introducido por “dijo / decía”.

Oraciones subordinadas con el modo indicativo y subjuntivo.

El uso de ser, estar y haber.

Perífrasis verbales y verbos de cambio.

La voz verbal.

Repaso del uso de los tiempos pasados, del modo imperativo, del modo subjuntivo vs. modo indicativo.

Literatura:

PNJH-przekład

Alzugaray, P., Barrios, M.J, Bartolomé, P. (2013) Preparación al Diploma de Español DELE, Madrid, EDELSA.

Baralo, M., Genís,M., Santana, M.E. (2012) En vocabulario, Madrid, Anaya.

Filak, M. (2015) Hiszpański w tłumaczeniach, Warszawa, Preston Publishing.

Hejwowski, K. (2012) Komunikatywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

Hurtado Albír, A. (2004) Traducción y traductología, Madrid, Cátedra.

Martínez, M.D., Ordeig, I. (2007) Practica tu español. Las expresiones coloquiales, Madrid, SGEL.

Tabakowska, E. (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

Verdia, E. (coord.)(2010) En acción, Madrid, AGL.

Artículos de prensa

Programas televisivos

PNJH-gramatyka

Castro F., Uso de la gramática española. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska

Oficyna Wydawnicza Korona.

Hiszpański. Testy gramatyczno-leksykalne. Wydawnictwo Edgard.

Tesiorowska, A., Hiszpański Gramatyka. Wydawnictwo Edgard.

Perlin J. Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.