Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI2z-PNJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godzin

Godziny kontaktowe: 90 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Praca własna studenta: 5 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie językoznawstwa stosowanego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady w języku hiszpańskim

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego i charakteru

- słownictwo związane z częściami ciała i zdrowiem

- słownictwo związane ze sportem

- słownictwo związane z produktami spożywczymi

- słownictwo związane z opisem ulubionego filmu i ulubionej książki

- formy skrócone przymiotnika

- użycie rodzajnika

- czas teraźniejszy „Presente”

- czas przeszły „Pretérito Imperfecto”

- czas przeszły „Pretérito Indefinido”

- czas przeszły „Pretérito Perfecto”

- czas przyszły „Futuro Imperfecto”

- tryb warunkowy „Condicional simple”

- czas zaprzeszły „Pretérito Pluscuamperfecto”

- tryb łączny „Presente de Subjuntivo”

- tryb rozkazujący

- peryfrazy czasownikowe

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español A2, Madrid: Difusión.

Club Prisma A2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_U07)

Ocena semestralna jest średnią wystawioną z ocen uzyskanych z kilku krótkich prac kontrolnych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U15, K_U18, K_U19, K_U21, K_K03, K_K08), obejmujących następujące zagadnienia dostosowane do poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z opisem człowieka, z opisem dyscyplin sportowych, z opisem produktów spożywczych, z opisem ulubionego filmu i książki;

- formy i użycie przymiotnika, rodzajnika, czasów gramatycznych: teraźniejszego, przeszłych i przyszłego, trybu warunkowego I stopnia, czasu zaprzeszłego, trybu łącznego, trybu rozkazującego, i peryfraz czasownikowych.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego i charakteru

- słownictwo związane z częściami ciała i zdrowiem

- słownictwo związane ze sportem

- słownictwo związane z produktami spożywczymi

- słownictwo związane z opisem ulubionego filmu i ulubionej książki

- formy skrócone przymiotnika

- użycie rodzajnika

- czas teraźniejszy „Presente”

- czas przeszły „Pretérito Imperfecto”

- czas przeszły „Pretérito Indefinido”

- czas przeszły „Pretérito Perfecto”

- czas przyszły „Futuro Imperfecto”

- tryb warunkowy „Condicional simple”

- czas zaprzeszły „Pretérito Pluscuamperfecto”

- tryb łączny „Presente de Subjuntivo”

- tryb rozkazujący

- peryfrazy czasownikowe

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español A2, Madrid: Difusión.

Club Prisma A2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego i charakteru

- słownictwo związane z częściami ciała i zdrowiem

- słownictwo związane ze sportem

- słownictwo związane z produktami spożywczymi

- słownictwo związane z opisem ulubionego filmu i ulubionej książki

- formy skrócone przymiotnika

- użycie rodzajnika

- czas teraźniejszy „Presente”

- czas przeszły „Pretérito Imperfecto”

- czas przeszły „Pretérito Indefinido”

- czas przeszły „Pretérito Perfecto”

- czas przyszły „Futuro Imperfecto”

- tryb warunkowy „Condicional simple”

- czas zaprzeszły „Pretérito Pluscuamperfecto”

- tryb łączny „Presente de Subjuntivo”

- tryb rozkazujący

- peryfrazy czasownikowe

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español A2, Madrid: Difusión.

Club Prisma A2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Aneta Pawlak, Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego i charakteru

- słownictwo związane z częściami ciała i zdrowiem

- słownictwo związane ze sportem

- słownictwo związane z produktami spożywczymi

- słownictwo związane z opisem ulubionego filmu i ulubionej książki

- formy skrócone przymiotnika

- użycie rodzajnika

- czas teraźniejszy „Presente”

- czas przeszły „Pretérito Imperfecto”

- czas przeszły „Pretérito Indefinido”

- czas przeszły „Pretérito Perfecto”

- czas przyszły „Futuro Imperfecto”

- tryb warunkowy „Condicional simple”

- czas zaprzeszły „Pretérito Pluscuamperfecto”

- tryb łączny „Presente de Subjuntivo”

- tryb rozkazujący

- peryfrazy czasownikowe

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español A2, Madrid: Difusión.

Club Prisma A2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.