Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI3L-PNJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku 1 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim
Przedmioty III roku 2 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godzin

Godziny kontaktowe: 60 godzin

Konsultacje: 20 godzin

Praca własna studenta: 70 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie językoznawstwa stosowanego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady w języku hiszpańskim

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z profesjami i życiem zawodowym

- słownictwo związane z architekturą i wyposażeniem wnętrz

- słownictwo związane z modą

- słownictwo związane z prawem i sądownictwem

- słownictwo związane z różnymi sytuacjami życia codziennego

- użycie rodzajnika

- tryb łączny w czasie teraźniejszym i przeszłym

- tryb warunkowy II i III stopnia

- czasy przeszłe Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto

- czasy przyszłe Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto

- tryb rozkazujący afirmatywny i negatywny

- peryfrazy czasownikowe

- mowa zależna z użyciem trybu oznajmującego i łącznego

- system przyimków i rekcji czasownikowej

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español B2, Madrid: Difusión.

Club Prisma B2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO B2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Radomska, I., Repetytorium leksykalno-tematyczne B1-B2. Warszawa: Edgard.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_U07)

Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U15, K_U18, K_U19, K_U21, K_K03, K_K08), obejmującego następujące zagadnienia dostosowane do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z profesjami i życiem zawodowym, z architekturą i wyposażeniem wnętrz, z modą, z prawem i sądownictwem, z różnymi sytuacjami życia codziennego;

- użycie rodzajnika; tryb łączny w czasie teraźniejszym i przeszłym, tryb warunkowy II i III stopnia, czasy przeszłe Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, czasy przyszłe Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto, tryb rozkazujący afirmatywny i negatywny, peryfrazy czasownikowe, mowa zależna z użyciem trybu oznajmującego i łącznego, system przyimków i rekcji czasownikowej.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kształcenie obejmuje następujące treści dostosowane do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

- słownictwo związane z profesjami i życiem zawodowym

- słownictwo związane z architekturą i wyposażeniem wnętrz

- słownictwo związane z modą

- słownictwo związane z prawem i sądownictwem

- słownictwo związane z różnymi sytuacjami życia codziennego

- użycie rodzajnika

- tryb łączny w czasie teraźniejszym i przeszłym

- tryb warunkowy II i III stopnia

- czasy przeszłe Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto

- czasy przyszłe Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto

- tryb rozkazujący afirmatywny i negatywny

- peryfrazy czasownikowe

- mowa zależna z użyciem trybu oznajmującego i łącznego

- system przyimków i rekcji czasownikowej

Literatura:

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Corpas, J., Aula 3 Internacional. Curso de español B2, Madrid: Difusión.

Club Prisma B2, Metodo de Español para jóvenes, Madrid: Edinumen

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Gónzales Hermoso, Alfredo, Competencia gramatical en USO B2. Madrid: Edelsa.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Rocío Domínguez P., El español con… juegos y actividades. Recanati-Italia: ELI.

Radomska, I., Repetytorium leksykalno-tematyczne B1-B2. Warszawa: Edgard.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

PNJH - przekład

Zajęcia obejmują trzy główne działy tematyczne:

1. ACTIVIDAD LABORAL (Glosarios - mundo laboral, negocio, finanzas. Ejercicios de la traducción controlada. Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducicción audivisual. Prueba de control)

2. POLÍTICA, TEMAS SOCIALES (Glosarios - temas sociales, medio ambiente. Ejercicios de la traducción controlada - medio ambiente. Glosarios- política. Ejercicios de la traducción controlada - política. Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducción del artículo de prensa. Prueba de control)

3. PROYECTO FINAL (Evaluación de los proyectos finales del curso)

PNJH - konwersacje i pisanie

Zajęcia mają na celu autentyczne używanie języka hiszpańskiego, czyli zmobilizowanie studentów do wykorzystywania całej swojej wiedzy teoretycznej w praktyczny sposób. Ze względu na poziom, który studenci powinni osiągnąć na tym etapie nauki, wymagane będzie poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym wyrażanie swojego zdania zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Tematy, które pojawią się na zajęciach, to: ekonomia, polityka i edukacja. Jednocześnie szczególna uwaga zostanie poświęcona językowi naukowo-akademickiemu. W związku z tym na zajęciach podjęte zostaną następujące zadania i tematy:

- Escritura científica de artículos breves

- Escritura científica de trabajos de investigación

- Escritura de sinopsis en trabajos académicos

- Desarrollo crítico, oral y escrito, relativo a los temas: economía, política y educación

- Comentario formal sobre noticias orales y escritas de la prensa española

- Redacción de informes in situ

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad.

Literatura:

Alzugaray, P., Barrios, M.J, Bartolomé, P. (2013) Preparación al Diploma de Español DELE, Madrid, EDELSA.

Baralo, M., Genís,M., Santana, M.E. (2012) En vocabulario, Madrid, Anaya.

Filak, M. (2015) Hiszpański w tłumaczeniach, Warszawa, Preston Publishing.

Hejwowski, K. (2012) Komunikatywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

Hurtado Albí, A. (2004) Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra.

Martínez, M.D., Ordeig, I. (2007) Practica tu español. Las expresiones coloquiales, Madrid, SGEL.

Tabakowska, E. (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

Verdia, E. (coord.)(2010) En acción, Madrid, AGL.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

PNJH - przekład

Zajęcia obejmują trzy główne działy tematyczne:

1. ACTIVIDAD LABORAL (Glosarios - mundo laboral, negocio, finanzas. Ejercicios de la traducción controlada. Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducicción audivisual. Prueba de control)

2. POLÍTICA, TEMAS SOCIALES (Glosarios - temas sociales, medio ambiente. Ejercicios de la traducción controlada - medio ambiente. Glosarios- política. Ejercicios de la traducción controlada - política. Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducción del artículo de prensa. Prueba de control)

3. PROYECTO FINAL (Evaluación de los proyectos finales del curso)

PNJH - konwersacje i pisanie

Zajęcia mają na celu autentyczne używanie języka hiszpańskiego, czyli zmobilizowanie studentów do wykorzystywania całej swojej wiedzy teoretycznej w praktyczny sposób. Ze względu na poziom, który studenci powinni osiągnąć na tym etapie nauki, wymagane będzie poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym wyrażanie swojego zdania zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Tematy, które pojawią się na zajęciach, to: ekonomia, polityka i edukacja. Jednocześnie szczególna uwaga zostanie poświęcona językowi naukowo-akademickiemu. W związku z tym na zajęciach podjęte zostaną następujące zadania i tematy:

- Escritura científica de artículos breves

- Escritura científica de trabajos de investigación

- Escritura de sinopsis en trabajos académicos

- Desarrollo crítico, oral y escrito, relativo a los temas: economía, política y educación

- Comentario formal sobre noticias orales y escritas de la prensa española

- Redacción de informes in situ

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad.

Literatura:

Alzugaray, P., Barrios, M.J, Bartolomé, P. (2013) Preparación al Diploma de Español DELE, Madrid, EDELSA.

Baralo, M., Genís,M., Santana, M.E. (2012) En vocabulario, Madrid, Anaya.

Filak, M. (2015) Hiszpański w tłumaczeniach, Warszawa, Preston Publishing.

Hejwowski, K. (2012) Komunikatywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

Hurtado Albí, A. (2004) Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra.

Martínez, M.D., Ordeig, I. (2007) Practica tu español. Las expresiones coloquiales, Madrid, SGEL.

Tabakowska, E. (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

Verdia, E. (coord.)(2010) En acción, Madrid, AGL.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność formułowania wypowiedzi ustnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów. W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

PNJH - przekład

Zajęcia obejmują trzy główne działy tematyczne:

1. ACTIVIDAD LABORAL (Glosarios - mundo laboral, negocio, finanzas. Ejercicios de la traducción controlada. Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducicción audivisual. Prueba de control)

2. POLÍTICA, TEMAS SOCIALES (Glosarios - temas sociales, medio ambiente. Ejercicios de la traducción controlada - medio ambiente. Glosarios- política. Ejercicios de la traducción controlada - política. Tarea focalizada en el problema traductólogo – traducción del artículo de prensa. Prueba de control)

3. PROYECTO FINAL (Evaluación de los proyectos finales del curso)

PNJH - konwersacje i pisanie

Zajęcia mają na celu autentyczne używanie języka hiszpańskiego, czyli zmobilizowanie studentów do wykorzystywania całej swojej wiedzy teoretycznej w praktyczny sposób. Ze względu na poziom, który studenci powinni osiągnąć na tym etapie nauki, wymagane będzie poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym wyrażanie swojego zdania zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Tematy, które pojawią się na zajęciach, to: ekonomia, polityka i edukacja. Jednocześnie szczególna uwaga zostanie poświęcona językowi naukowo-akademickiemu. W związku z tym na zajęciach podjęte zostaną następujące zadania i tematy:

- Escritura científica de artículos breves

- Escritura científica de trabajos de investigación

- Escritura de sinopsis en trabajos académicos

- Desarrollo crítico, oral y escrito, relativo a los temas: economía, política y educación

- Comentario formal sobre noticias orales y escritas de la prensa española

- Redacción de informes in situ

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad.

Literatura:

Alzugaray, P., Barrios, M.J, Bartolomé, P. (2013) Preparación al Diploma de Español DELE, Madrid, EDELSA.

Baralo, M., Genís,M., Santana, M.E. (2012) En vocabulario, Madrid, Anaya.

Filak, M. (2015) Hiszpański w tłumaczeniach, Warszawa, Preston Publishing.

Hejwowski, K. (2012) Komunikatywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

Hurtado Albí, A. (2004) Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra.

Martínez, M.D., Ordeig, I. (2007) Practica tu español. Las expresiones coloquiales, Madrid, SGEL.

Tabakowska, E. (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

Verdia, E. (coord.)(2010) En acción, Madrid, AGL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.