Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa romańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI3L-SPJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa romańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 15 godzin

Praca własna studenta: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku hiszpańskim

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku hiszpańskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny

Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i metodami tłumaczenia z perspektywy języka hiszpańskiego. Przekazują również przydatne wskazówki w pracy tłumacza i omawiają czynniki wpływające na jego rozwój i dobre przygotowanie do zawodu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

- Budowa identyfikacji tłumacza języków obcych

- Stereotypy związane z praca tłumacza

- Modele kształcenia tłumaczy

Literatura:

Álvarez-Bernárdez, P.R. y Monereo, C. (2014): La evaluación de las competencias a través de las TIC. Pàtio. Sao Paulo. Grupo A.

Álvarez-Bernárdez, P.R. (2014): Una clase de lengua orientada a la acción... ¿y eso qué es?. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Baixeres, M. V. (2001). La enseñanza estratégica de la lengua. En C. Monereo (Coord.), Ser estratégico y autónomo aprendiendo (pp. 41-71). Barcelona. Graó.

Figueras, N. (2008). El MCER, más allá de la polémica. Monográfico sobre evaluación. MarcoELE, 7, 26-34.

Miquel, L. (2004). Lengua y cultura desde una perspectiva pragmática: algunos ejemplos aplicados al español. RedELE, 4.

Monereo, C. (2014). Esto que pienso no es digno de mí. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_K04, K_K08, K_U07)

Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie pracy pisemnej.

Praca pisemna: 60 % oceny

Obecność i aktywność na zajęciach: 20% oceny

Prezentacja pracy na zajęciach: 20 % oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i metodami tłumaczenia z perspektywy języka hiszpańskiego. Przekazują również przydatne wskazówki w pracy tłumacza i omawiają czynniki wpływające na jego rozwój i dobre przygotowanie do zawodu. Poza tym zajęcia poświęcone będą dydaktyce języka hiszpańskiego i będą stanowiły kontynuację tematu związanego z procesami nauczania i uczenia się języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

- Budowa identyfikacji tłumacza języków obcych

- Stereotypy związane z praca tłumacza

- Modele kształcenia tłumaczy

- Dydaktyka języków obcych w obliczu nieprzewidzianych sytuacji

- Motywacja jako narzędzie pedagogiczne

- Analiza wybranych sytuacji dydaktycznych.

Literatura:

Álvarez-Bernárdez, P.R. y Monereo, C. (2014): La evaluación de las competencias a través de las TIC. Pàtio. Sao Paulo. Grupo A.

Álvarez-Bernárdez, P.R. (2014): Una clase de lengua orientada a la acción... ¿y eso qué es?. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Baixeres, M. V. (2001). La enseñanza estratégica de la lengua. En C. Monereo (Coord.), Ser estratégico y autónomo aprendiendo (pp. 41-71). Barcelona. Graó.

Figueras, N. (2008). El MCER, más allá de la polémica. Monográfico sobre evaluación. MarcoELE, 7, 26-34.

Miquel, L. (2004). Lengua y cultura desde una perspectiva pragmática: algunos ejemplos aplicados al español. RedELE, 4.

Monereo, C. (2014). Esto que pienso no es digno de mí. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i metodami tłumaczenia z perspektywy języka hiszpańskiego. Przekazują również przydatne wskazówki w pracy tłumacza i omawiają czynniki wpływające na jego rozwój i dobre przygotowanie do zawodu. Poza tym zajęcia poświęcone będą dydaktyce języka hiszpańskiego i będą stanowiły kontynuację tematu związanego z procesami nauczania i uczenia się języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

- Budowa identyfikacji tłumacza języków obcych

- Stereotypy związane z praca tłumacza

- Modele kształcenia tłumaczy

- Dydaktyka języków obcych w obliczu nieprzewidzianych sytuacji

- Motywacja jako narzędzie pedagogiczne

- Analiza wybranych sytuacji dydaktycznych.

Literatura:

Álvarez-Bernárdez, P.R. y Monereo, C. (2014): La evaluación de las competencias a través de las TIC. Pàtio. Sao Paulo. Grupo A.

Álvarez-Bernárdez, P.R. (2014): Una clase de lengua orientada a la acción... ¿y eso qué es?. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Baixeres, M. V. (2001). La enseñanza estratégica de la lengua. En C. Monereo (Coord.), Ser estratégico y autónomo aprendiendo (pp. 41-71). Barcelona. Graó.

Figueras, N. (2008). El MCER, más allá de la polémica. Monográfico sobre evaluación. MarcoELE, 7, 26-34.

Miquel, L. (2004). Lengua y cultura desde una perspectiva pragmática: algunos ejemplos aplicados al español. RedELE, 4.

Monereo, C. (2014). Esto que pienso no es digno de mí. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tosik
Prowadzący grup: Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i metodami tłumaczenia z perspektywy języka hiszpańskiego. Przekazują również przydatne wskazówki w pracy tłumacza i omawiają czynniki wpływające na jego rozwój i dobre przygotowanie do zawodu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1.Kultura popularna, teksty kultury

2. Kultura oralna, pisma, literalna, kultura nowych mediów

3. Odczytania literatura - interpretacja tekstu literackiego

4. Przypadek wtórnej oralności

5. Kultura epoki internetu

6. Przekład literacki

7.Projekt - analiza i przekład tekstu literackiego

Literatura:

CASSANY, Daniel. 2019. Laboratorio del lector: para entender la lectura. Madrid, Anagrama

DE MIGUEL, Maria Antonia, Leer mejor para escribir mejor,

ECO, Umberto. 2000. Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, Lumen.

FISKE, John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MENCWEL, Andrzej. 2006. Wyobraźnia antropologiczna Próby i studia. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

STOREY, J. 2002. Teoría cultural y cultura popular. Editorial Octaedro

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza, Magdalena Tosik
Prowadzący grup: Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i metodami przekładu literackiego ze szczególnym uwzględnienim perspektywy kulturowej oraz warsztatu literaturoznawcy. Przekazują również przydatne wskazówki w pracy tłumacza i omawiają czynniki wpływające na jego rozwój i dobre przygotowanie do zawodu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1.Kultura popularna, teksty kultury

2. Kultura oralna, pisma, literalna, kultura nowych mediów

3. Odczytania literatura - interpretacja tekstu literackiego

4. Przypadek wtórnej oralności

5. Kultura epoki internetu

6. Przekład literacki

7.Projekt - analiza i przekład tekstu literackiego

Literatura:

CASSANY, Daniel. 2019. Laboratorio del lector: para entender la lectura. Madrid, Anagrama

DE MIGUEL, Maria Antonia, Leer mejor para escribir mejor,

ECO, Umberto. 2000. Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, Lumen.

FISKE, John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MENCWEL, Andrzej. 2006. Wyobraźnia antropologiczna Próby i studia. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

STOREY, J. 2002. Teoría cultural y cultura popular. Editorial Octaedro

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.