Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa romańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLHI3z-SPJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa romańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 15 godzin

Praca własna studenta: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku hiszpańskim

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku hiszpańskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny

Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego ze szczególnym naciskiem na problemy przekładu. Przedstawione zostaną teorie z zakresu przekładoznawstwa oraz przeprowadzone ćwiczenia z zakresu praktyki przekładu, które mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dla przyszłych tłumaczy języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1. Definicja przekładu

2. Wprowadzenie do współczesnych teorii przekładu

3. Rodzaje przekładu

4. Rodzaje tekstu

5. Narzędzia interpretacji tekstowej

5. Ekwiwalencja

6. Kultura w przekładzie - problem nieprzekłądalności

7. Rola tłumacza

8. Praktyka przekładu: techniki przekładu, błędy w przekładzie - praca na tekstach

Literatura:

BUKOWSKI, Piotr, HEYDEL, Magda (eds.) (2009) Współczesne Teorie Przekładu, Kraków, Wydawnictwo Znak.

ECO, Umberto (2009) Decir casi lo mismo, Barcelona, Debolsillo.

GENTZLER, Edwin (2001) Contemprary Translation Theories, Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney, Multilingual Matters Ltd.

GUTTFELD, Dorota (2012) Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

HEJWOWSKI, Krzysztof (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

HURTADO ALBIR, Amparo (2001) Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra.

KATAN, David (1999) Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, Manchester, St. Jerome Publishing.

KOZAK, Jolanta (2009) Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa, PWN.

KWIECIŃSKI, Piotr (2001) Disturbing strangeness: foreignisation and domestication in translation procedur es in the context of cultural asymmetry, Toruń, Wydawnictwo Edytor.

MOYA, Virgilio (2004) La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas, Madrid, Cátedra.

NEWMARK, Peter (1999) Manual de traducción, Madrid, Cátedra.

RABADÁN, Rosa (1994) “Traducción, interculturalidad, manipulación”, en: Amparo Hurtado Albir (ed.) Estudís sobre la traducción, Barcelona, Universitet Jaume I: 129 – 139.

SANTOYO, Julio César (2002)” El reto de trasvase culutral: cuande el autor es tembién el traductor”, en: Isabel Cómitre Narváez, Mercedes Martín Cinto (eds.) Traducción y cultura. El Reto de la Transferencia Cultural, Málaga, Libros ENCASA: 143 – 167.

SIERRA TRAPIELLO, Rocío (2006) “Notas a pié de página: reductos de identidad en la sociedad de conocimiento y la globalización”, en: Assumpta Camps, Lew Zybatow (eds.) Traducción e interculturalidad, Frankfurt am Main, Peter Lang: 243 - 284.

TABAKOWSKA, Elżbieta (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

VENUTI, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility, London New York, Routledge.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_K04, K_K08, K_U07)

Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie prezentacji multimedialnej.

Prezentacja: 60% oceny

Obecność i aktywność na zajęciach: 20% oceny

Wiedza teoretyczna z opracowanych notatek: 20% oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego ze szczególnym naciskiem na glottodydaktykę.Przedstawione zostaną teorie na temat procesów uczenia się i nauczania oraz metody oceniania postępów w nauce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

- kompetencje i strategie nauczania i uczenia się.

- rola kontekstu w procesie nauczania i uczenia się.

- typowe i nieuniknione problemy w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego języka.

- pojęcie autentyczności i jej charakterystyka (wprowadzenie).

- Metody nauczania języków obcych.

- Autentyczność zastosowana do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego (rozwinięcie tematu).

Literatura:

Álvarez-Bernárdez, P.R. y Monereo, C. (2014): La evaluación de las competencias a través de las TIC. Pàtio. Sao Paulo. Grupo A.

Álvarez-Bernárdez, P.R. (2014): Una clase de lengua orientada a la acción... ¿y eso qué es?. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Baixeres, M. V. (2001). La enseñanza estratégica de la lengua. En C. Monereo (Coord.), Ser estratégico y autónomo aprendiendo (pp. 41-71). Barcelona. Graó.

Figueras, N. (2008). El MCER, más allá de la polémica. Monográfico sobre evaluación. MarcoELE, 7, 26-34.

Miquel, L. (2004). Lengua y cultura desde una perspectiva pragmática: algunos ejemplos aplicados al español. RedELE, 4.

Monereo, C. (2014). Esto que pienso no es digno de mí. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego ze szczególnym naciskiem na glottodydaktykę.Przedstawione zostaną teorie na temat procesów uczenia się i nauczania oraz metody oceniania postępów w nauce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

- kompetencje i strategie nauczania i uczenia się.

- rola kontekstu w procesie nauczania i uczenia się.

- typowe i nieuniknione problemy w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego języka.

- pojęcie autentyczności i jej charakterystyka (wprowadzenie).

- Metody nauczania języków obcych.

- Autentyczność zastosowana do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego (rozwinięcie tematu).

Literatura:

Álvarez-Bernárdez, P.R. y Monereo, C. (2014): La evaluación de las competencias a través de las TIC. Pàtio. Sao Paulo. Grupo A.

Álvarez-Bernárdez, P.R. (2014): Una clase de lengua orientada a la acción... ¿y eso qué es?. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Baixeres, M. V. (2001). La enseñanza estratégica de la lengua. En C. Monereo (Coord.), Ser estratégico y autónomo aprendiendo (pp. 41-71). Barcelona. Graó.

Figueras, N. (2008). El MCER, más allá de la polémica. Monográfico sobre evaluación. MarcoELE, 7, 26-34.

Miquel, L. (2004). Lengua y cultura desde una perspectiva pragmática: algunos ejemplos aplicados al español. RedELE, 4.

Monereo, C. (2014). Esto que pienso no es digno de mí. Ayuda al estudiante. Madrid. El País.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tosik
Prowadzący grup: Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego ze szczególnym naciskiem na problemy przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1. Definicja przekładu

2. Wprowadzenie do współczesnych teorii przekładu

3. Rodzaje przekładu

4. Rodzaje tekstu

5. Ekwiwalencja

6. Kultura w przekładzie - problem nieprzekładalności

7. Rola tłumacza

8. Praktyka przekładu: techniki przekładu, błędy w przekładzie

Literatura:

BUKOWSKI, Piotr, HEYDEL, Magda (eds.) (2009) Współczesne Teorie Przekładu, Kraków, Wydawnictwo Znak.

ECO, Umberto (2009) Decir casi lo mismo, Barcelona, Debolsillo.

GENTZLER, Edwin (2001) Contemprary Translation Theories, Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney, Multilingual Matters Ltd.

GUTTFELD, Dorota (2012) Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

HEJWOWSKI, Krzysztof (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

HURTADO ALBIR, Amparo (2001) Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra.

KATAN, David (1999) Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, Manchester, St. Jerome Publishing.

KOZAK, Jolanta (2009) Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa, PWN.

KWIECIŃSKI, Piotr (2001) Disturbing strangeness: foreignisation and domestication in translation procedur es in the context of cultural asymmetry, Toruń, Wydawnictwo Edytor.

MOYA, Virgilio (2004) La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas, Madrid, Cátedra.

NEWMARK, Peter (1999) Manual de traducción, Madrid, Cátedra.

RABADÁN, Rosa (1994) “Traducción, interculturalidad, manipulación”, en: Amparo Hurtado Albir (ed.) Estudís sobre la traducción, Barcelona, Universitet Jaume I: 129 – 139.

SANTOYO, Julio César (2002)” El reto de trasvase culutral: cuande el autor es tembién el traductor”, en: Isabel Cómitre Narváez, Mercedes Martín Cinto (eds.) Traducción y cultura. El Reto de la Transferencia Cultural, Málaga, Libros ENCASA: 143 – 167.

SIERRA TRAPIELLO, Rocío (2006) “Notas a pié de página: reductos de identidad en la sociedad de conocimiento y la globalización”, en: Assumpta Camps, Lew Zybatow (eds.) Traducción e interculturalidad, Frankfurt am Main, Peter Lang: 243 - 284.

TABAKOWSKA, Elżbieta (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

VENUTI, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility, London New York, Routledge.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza, Magdalena Tosik
Prowadzący grup: Magdalena Tosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego ze szczególnym naciskiem na problemy przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

MODUŁ 1 analiza tekstu:

1. Explorar el texto —esquemas de conocimiento, variaciones culturales, chistes

2. ¿Cómo funciona la mente cuando lee? Abrir ficheros, memoria personal, cerebros. Estrategias

3. Ideas principales, intenciones

4. Critica y control

5. Evaluar información —el caso de Wikipedia

MODUŁ 2 PROBLEMY PRZEKŁADU

1. Definicja przekładu, rodzaje przekładu

2. Rodzaje tekstu

3. Ekwiwalencja

4. Kultura w przekładzie - problem nieprzekładalności

5. Rola tłumacza

6. Praktyka przekładu: techniki przekładu, błędy w przekładzie

Literatura:

BUKOWSKI, Piotr, HEYDEL, Magda (eds.) (2009) Współczesne Teorie Przekładu, Kraków, Wydawnictwo Znak.

ECO, Umberto (2009) Decir casi lo mismo, Barcelona, Debolsillo.

GENTZLER, Edwin (2001) Contemprary Translation Theories, Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney, Multilingual Matters Ltd.

GUTTFELD, Dorota (2012) Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

HEJWOWSKI, Krzysztof (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

HURTADO ALBIR, Amparo (2001) Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra.

KATAN, David (1999) Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, Manchester, St. Jerome Publishing.

KOZAK, Jolanta (2009) Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa, PWN.

KWIECIŃSKI, Piotr (2001) Disturbing strangeness: foreignisation and domestication in translation procedur es in the context of cultural asymmetry, Toruń, Wydawnictwo Edytor.

MOYA, Virgilio (2004) La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas, Madrid, Cátedra.

NEWMARK, Peter (1999) Manual de traducción, Madrid, Cátedra.

RABADÁN, Rosa (1994) “Traducción, interculturalidad, manipulación”, en: Amparo Hurtado Albir (ed.) Estudís sobre la traducción, Barcelona, Universitet Jaume I: 129 – 139.

SANTOYO, Julio César (2002)” El reto de trasvase culutral: cuande el autor es tembién el traductor”, en: Isabel Cómitre Narváez, Mercedes Martín Cinto (eds.) Traducción y cultura. El Reto de la Transferencia Cultural, Málaga, Libros ENCASA: 143 – 167.

SIERRA TRAPIELLO, Rocío (2006) “Notas a pié de página: reductos de identidad en la sociedad de conocimiento y la globalización”, en: Assumpta Camps, Lew Zybatow (eds.) Traducción e interculturalidad, Frankfurt am Main, Peter Lang: 243 - 284.

TABAKOWSKA, Elżbieta (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

VENUTI, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility, London New York, Routledge.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.