Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literaturoznawstwo włoskie XX w. II połowa i współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1L-LW-XX-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literaturoznawstwo włoskie XX w. II połowa i współczesność
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 2 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o literaturze włoskiej, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Półwyspu Apenińskiego. Student musi być obecny za zajęciach, musi przeczytać podane wcześniej przez prowadzącego lektury, by móc uczestniczyć w sposób aktywny z końcowej debacie i otrzymać zaliczenie.

Całkowity nakład pracy studenta:

konwersatorium 30 godzin plus praca własna 30 godzin (4 pkt ECTS)


praca własna, przygotowanie referatu , przeczytanie i opracowanie lektur do dyskusji

Efekty uczenia się - wiedza:

W4: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)


W8: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)


U7: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)


U8: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)


K5: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)


- prezentuje własne stanowisko w warunkach dyskusji


- broni własnych racji z wykorzystaniem literatury i źródeł

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca – wykład konwersatoryjny, problemowy i informacyjny. Metoda poszukująca – ćwiczeniowa, doświadczeń, referatu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zarys rozwoju literatury włoskiej drugiej połowy XX-ego wieku oraz literatury włoskiej po roku 2000. Omawiane są chronologicznie prądy literackie oraz ich przedstawiciele i utwory. Cykl zajęć ma głównie formę konwersatorium, poświęconego analizie tekstów literackich, poezji i dzieł adaptacji filmowych.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Neorealizm

3. Pier Paolo Pasolini

4-5. Italo Calvino

6. Alberto Moravia

7. Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo

8. Rewolucja przemysłowa i jej krytycy

9. Powieść eksperymentalna

10. Umberto Eco

11. Claudio Magris

12. Antonio Tabucchi

13. Andrea Cammileri

14. Alessandro Baricco

15. Powtórzenie materiału.

Literatura:

Ugniewska J., Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001.

Żaboklicki K., Ugniewska J., Salwa P., Kralowa H. oraz Bednarz I. (bibliografia), Historia Literatury Włoskiej, Tom II, Semper, Warszawa, 2006.

Serkowska H. (red.), Literatura włoska w toku. O wybranych współczesnych pisarzach Italii, Ossolineum. Wrocław, 2006.

Serkowska H. (red.), Literatura włoska w toku 2. O wybranych współczesnych pisarzach Italii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2011.

Pasolini P.P., Ulicznicy, Łódź, 2020.

Calvino I., Jeśli zimową nocą podróżny, Warszawa, 2023.

Calvino.I., Wicehrabia przepołowiony, Warszawa, 2004.

Moravia A., Nuda, Warszawa, 2006.

Montale E., Zapiski z czterech lat, Warszawa, 2017.

Eco U., Imię róży, Warszawa, 2022.

Magris C., Mikrokosmosy, Warszawa, 2002.

Tabucchi A., Requiem, Warszawa, 2001.

Cammilieri A., Złodziej kanapek, Warszawa, 2023.

Baricco A., Ocean morze, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca obejmuje obecność i aktywność na zajęciach w trybie stacjonarnym, dwie nieobecności usprawiedliwione, zaś w trybie zdalnym zajęcia odbywają się na platformie TEAMS (K_K01, K_K05).

Ocena semestralna wystawiona jest na podstawie egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wodzyński
Prowadzący grup: Rafał Wodzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)