Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina dla filologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-LACF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Łacina dla filologów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

udział w zajęciach ćwiczeniowych (30 h) – 1 ECTS;

konsultacje - (6 h) – 1,1 ECTS;


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów (24 h) – 0,9 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma wiedzę o podstawach języka łacińskiego i zna terminologię służącą do jego opisu K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi korzystać ze słowników, gramatyk i innych narzędzi językowych, aby rozumieć teksty po łacinie i pogłębiać swoją wiedzę o języku łacińskim K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - docenia znaczenia łaciny i cywilizacji klasycznej dla romańskiego obszaru kulturowego

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z

zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy stopnia wyższego (comparativus) i najwyższego (superlativus) przymiotników

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy fleksyjne liczebników głównych i porządkowych

• formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym

(indicativus) w czasach praesens, futurum I, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum oraz

tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej (imperativus praesentis activi)

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• Formy participium praesentis activi i perfecti passivi

• formy czasowników nieregularnych w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus

praesentis): esse i wybrane composita (possum, adsum, absum),

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum, Nominativus cum infinitivo, Dativus possesivus, Ablativus absolutus.

Literatura:

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Principia: A Beginner’s Latin Course, Shrewsbury 1969 (wybrane części)

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Pseudolus noster: A Beginner’s Latin Course, Shrewsbury 1964 (wybrane części)

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 lub późniejsze

Słowniki:

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1997 (lub inne wydanie)

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001 (lub inne wydanie)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywny udział w ćwiczeniach

- oceny ze sprawdzianów sprawdzających znajomość omówionych zagadnień gramatycznych, słownictwa oraz umiejętności przekładu z łaciny na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywać w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywać w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.