Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka współczesnego języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-GWJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 30 godzin = praca własna (zapoznanie się z materiałami, przygotowanie do egzaminu) [1,2 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,6 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o języku japońskim (K_W01)

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka japońskiego zapewnią słuchaczom teoretyczne podstawy zarówno do praktycznej nauki języka, jak i do badań naukowych z dziedziny językoznawstwa japońskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu Gramatyka współczesnego języka japońskiego :

1. Wstępna charakterystyka języka japońskiego:

a) zarys typologiczny;

b) afiliacja genetyczna;

c) historia;

2. Fonetyka i fonologia języka japońskiego:

a) cechy dystynktywne i niedystynktywne;

b) fonemy języka japońskiego;

c) fonologia suprasegmentalna.

d) mory i sylaby;

e) akcent;

f) wybrane zagadnienia morfofonologiczne.

3. Morfologia - wprowadzenie:

a) klasyfikacja kategorii leksykalnych;

b) kryteria klasyfikacyjne i rozbieżności w istniejących klasyfikacjach.

4. Morfologia czasownika:

a) kategorie odmiany czasownika;

b) podział czasowników na klasy fleksyjne;

c) podgrupy czasowników: właściwe, przymiotne, spójka.

5. Morfologia kategorii nominalnych:

a) paradygmat odmiany przez przypadki;

b) wykładniki struktury informacyjnej w odmianie przez przypadki;

c) formanty słowotwórcze i derywacyjne.

6. Morfologia kategorii nieodmiennych:

a) przysłówki;

b) onomatopeje ("mimetyki");

c) wykrzykniki.

7. Składnia:

a) zdanie proste: podstawowe role elementów zdania, struktura fraz;

b) zdania złożone współrzędnie;

c) "łańcuchy zdaniowe";

d) zdania dopełnieniowe;

e) zdania przydawkowe.

8. Zróżnicowanie dialektalne języka japońskiego.

9. Inne języki z rodziny japonicznej.

11. Zróżnicowanie socjolingwistyczne języka japońskiego.

12. Pismo japońskie, w tym systemy romanizacji

Literatura:

R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 1, Wyd. Akademickie Dialog 1998

R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, J. Pietrow, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 2, Wyd. UJ 2003

inna literatura podana przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

test semestralny sprawdzający wiedzę i zdolności zdobyte w ciągu semestru (W01, W02, W13, U06, K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia potencjalnie mogą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student również może uzyskać przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.