Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-HJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W12)Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Kurs ma formę 30 godzin wykładu z zastosowaniem multimediów. Obejmuje okres historii Japonii od czasów najdawniejszych do upadku pierwszego siogunatu w 1333 r.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszane podczas kursu:

— najstarsze dzieje Japonii (okres: 1) kultury przedceramicznej, zw. mudoki-bunka-jidai, który trwał do 12 000 p.n.e., 2) kultury neolitycznej, zw. jōmon-bunka, do ok. 300 p.n.e., 3) yayoi, w którym podstawą bytu patriarchalnego społeczeństwa było już rolnictwo, III w. p.n.e.–III w. n.e., 4) okres kofun, III–VIII w. n.e.)

— okres Yamato (od nazwy ośrodka władzy rodu cesarskiego na pólwyspu Kii w rejonie obecnej Nary; pocz. V w. i supremacja jednego klanu, nazwanego cesarskim)

— wprowadzenie w 552 r. buddyzmu z Korei (znaczenie rodu Soga; książę regent Shōtoku - badacz i propagator buddyzmu, a także chińskiej teorii politycznych)

— okres Taika [‘wielka reforma’], który trwał do 702, czyli do wprowadzenia kodeksu Taihō (Japonia państwem opartym na normach prawnych; struktura administracji wzorowana na modelu chińskim)

— 710 r. i przeniesienie dworu cesarskiego do pierwszej stałej stolicy Heijō-kyō (Nara)

— okres Nara (710-794) - sinizacja kultury japońskiej

— okres Heian (794-1192) - prymat kultury dworskiej, a zwłaszcza po zerwaniu 894 stosunków z Chinami; hegemonia rodu Fujiwara; sekkan-seiji ('rządy regentów i kanclerzy')

— cesarz Gosanjō (1068-1072) i nowa forma rządów insei ('rządy eks-cesarzy')

— prywatyzacja ziemi; zmniejszenie się posiadłości państwowych i pauperyzacja domu cesarskiego

— upadek władzy cesarskiej - wzrost potęgi rodów Taira i Minamoto; odsunięcie od władzy rodu Fujiwara; pokonanie Tairów przez ród Minamoto; 1192 r. Minamoto Yoritomo pierwszym shōgunem, czyli naczelnym wodzem rządów wojskowych z siedzibą w Kamakurze

— okres Kamakura (1192–1338) - Yoritomo i bakufu [‘rządy z namiotu’]; przywództwo rodu Hōjō; instytucja shikken ['ten, który dzierży władzę']

— 1274 i 1281 - najazdy Mongołów; 1281 r. klęska mongolskiej floty i kamikaze [‘boski wiatr’]

— utrata władzy przez ród Hōjō; cesarz Godaigo i spisek przeciw systemowi bakufu; 1333 r. i okres restauracji władzy cesarskiej (era Kemmu)

— wypędzenie cesarza przez armię Ashikaga Takauji; koniec okresu Kamakura

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Tubielewicz, "Historia Japonii", Ossolineum, Wrocław 1984

J. W. Hall, "Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj", PIW, Warszawa 1979

C. Totman, "Historia Japonii", Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

G. Sansom," A History of Japan", Tuttle, Tokyo. 1990, t. 1 (do 1333)

L. Frederic,"Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603)", PIW Warszawa 1971

Metody i kryteria oceniania:

Oceny nabytej wiedzy i i stopnia zrozumienia mechanizmów historycznych dokonuje się na egzaminie w postaci pisemnego testu otwartego- W8, W12, U01, U08, K05

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma formę 30 godzin wykładu wraz z prezentacją multimedialną. Obejmuje okres historii Japonii od czasów najdawniejszych do końca okresu Nambokuchō

Pełny opis:

Historia Japonii I (od najstarszych dziejów do końca okresu Nambokuchō )

1. najstarsze dzieje Japonii (okres: 1) kultury przedceramicznej, zw. mudoki-bunka-jidai, który trwał do 12 000 p.n.e., 2) kultury neolitycznej, zw. jōmon-bunka, do ok. 300 p.n.e., 3) yayoi, w którym podstawą bytu patriarchalnego społeczeństwa było już rolnictwo, III w. p.n.e.–III w. n.e., 4) okres kofun, III–VIII w. n.e.)

2. okres Yamato (od nazwy ośrodka władzy rodu cesarskiego na pólwyspu Kii w rejonie obecnej Nary; pocz. V w. i supremacja jednego klanu, nazwanego cesarskim)

3. wprowadzenie w 552 r. buddyzmu z Korei (znaczenie rodu Soga; książę regent Shōtoku - badacz i propagator buddyzmu, a także chińskiej teorii politycznej)

4. okres Taika [‘wielka reforma’], który trwał do 702, czyli do wprowadzenia kodeksu Taihō (Japonia państwem opartym na normach prawnych; struktura administracji wzorowana na modelu chińskim)

5. 710 r. i przeniesienie dworu cesarskiego do pierwszej stałej stolicy Heijō-kyō (Nara) okres Nara (710-794) - sinizacja kultury japońskiej

6. okres Heian (794-1192) - prymat kultury dworskiej, a zwłaszcza po zerwaniu 894 stosunków z Chinami; hegemonia rodu Fujiwara; sekkan-seiji ('rządy regentów i kanclerzy')

7. cesarz Gosanjō (1068-1072) i nowa forma rządów insei ('rządy eks-cesarzy')

8. prywatyzacja ziemi; zmniejszenie się posiadłości państwowych i pauperyzacja domu cesarskiego

9. upadek władzy cesarskiej - wzrost potęgi rodów Taira i Minamoto; odsunięcie od władzy rodu Fujiwara; pokonanie Tairów przez ród Minamoto; 1192 r. Minamoto Yoritomo pierwszym shōgunem, czyli naczelnym wodzem rządów wojskowych z siedzibą w Kamakurze

10. okres Kamakura (1192–1338) - Yoritomo i bakufu [‘rządy z namiotu’]; przywództwo rodu Hōjō; instytucja shikken ['ten, który dzierży władzę']

11. 1274 i 1281 - najazdy Mongołów; 1281 r. klęska mongolskiej floty i kamikaze [‘boski wiatr’]

12. utrata władzy przez ród Hōjō; Odnowa Kenmu - próba restauracji władzy cesarskiej przez cesarza Godaigo i zniszczenie bakufu Kamakura; koniec okresu Kamakura.

13. Bunt Ashikaga Takaujiego, wypędzenie Godaigo i ucieczka cesarza do Yoshino. Osadzenie na tronie w Kioto marionetkowego cesarza - początek okresu Nanbokuchō (dworu południowego i północnego); tytuł shōguna dla Takaujiego - początek drugiego bakufu Muromachi

14. Rywalizacja lojalistów zwiazanych z dworem południowym oraz popleczników dworu północnego oraz bakufu, zakończona kapitulacją dworu południowego.

Literatura:

J. Tubielewicz, "Historia Japonii", Ossolineum, Wrocław 1984

J. W. Hall, "Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj", PIW, Warszawa 1979

C. Totman, "Historia Japonii", Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

D. M. Brown (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 1 (Ancient Japan), Cambridge University Press, Cambridge 1993

D. H. Shively, W. H. McCullough (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 2 (Heian), Cambridge University Press, Cambridge 1999

K. Yamamura (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 3 (Medieval Japan), Cambridge University Press, Cambridge 1990

L. Frederic,"Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603)", PIW Warszawa 1971

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma formę 30 godzin wykładu wraz z prezentacją multimedialną. Obejmuje okres historii Japonii od czasów najdawniejszych do końca okresu Nambokuchō

Pełny opis:

Historia Japonii I (od najstarszych dziejów do końca okresu Nambokuchō )

1. najstarsze dzieje Japonii (okres: 1) kultury przedceramicznej, zw. mudoki-bunka-jidai, który trwał do 12 000 p.n.e., 2) kultury neolitycznej, zw. jōmon-bunka, do ok. 300 p.n.e., 3) yayoi, w którym podstawą bytu patriarchalnego społeczeństwa było już rolnictwo, III w. p.n.e.–III w. n.e., 4) okres kofun, III–VIII w. n.e.)

2. okres Yamato (od nazwy ośrodka władzy rodu cesarskiego na pólwyspu Kii w rejonie obecnej Nary; pocz. V w. i supremacja jednego klanu, nazwanego cesarskim)

3. wprowadzenie w 552 r. buddyzmu z Korei (znaczenie rodu Soga; książę regent Shōtoku - badacz i propagator buddyzmu, a także chińskiej teorii politycznej)

4. okres Taika [‘wielka reforma’], który trwał do 702, czyli do wprowadzenia kodeksu Taihō (Japonia państwem opartym na normach prawnych; struktura administracji wzorowana na modelu chińskim)

5. 710 r. i przeniesienie dworu cesarskiego do pierwszej stałej stolicy Heijō-kyō (Nara) okres Nara (710-794) - sinizacja kultury japońskiej

6. okres Heian (794-1192) - prymat kultury dworskiej, a zwłaszcza po zerwaniu 894 stosunków z Chinami; hegemonia rodu Fujiwara; sekkan-seiji ('rządy regentów i kanclerzy')

7. cesarz Gosanjō (1068-1072) i nowa forma rządów insei ('rządy eks-cesarzy')

8. prywatyzacja ziemi; zmniejszenie się posiadłości państwowych i pauperyzacja domu cesarskiego

9. upadek władzy cesarskiej - wzrost potęgi rodów Taira i Minamoto; odsunięcie od władzy rodu Fujiwara; pokonanie Tairów przez ród Minamoto; 1192 r. Minamoto Yoritomo pierwszym shōgunem, czyli naczelnym wodzem rządów wojskowych z siedzibą w Kamakurze

10. okres Kamakura (1192–1338) - Yoritomo i bakufu [‘rządy z namiotu’]; przywództwo rodu Hōjō; instytucja shikken ['ten, który dzierży władzę']

11. 1274 i 1281 - najazdy Mongołów; 1281 r. klęska mongolskiej floty i kamikaze [‘boski wiatr’]

12. utrata władzy przez ród Hōjō; Odnowa Kenmu - próba restauracji władzy cesarskiej przez cesarza Godaigo i zniszczenie bakufu Kamakura; koniec okresu Kamakura.

13. Bunt Ashikaga Takaujiego, wypędzenie Godaigo i ucieczka cesarza do Yoshino. Osadzenie na tronie w Kioto marionetkowego cesarza - początek okresu Nanbokuchō (dworu południowego i północnego); tytuł shōguna dla Takaujiego - początek drugiego bakufu Muromachi

14. Rywalizacja lojalistów zwiazanych z dworem południowym oraz popleczników dworu północnego oraz bakufu, zakończona kapitulacją dworu południowego.

Literatura:

J. Tubielewicz, "Historia Japonii", Ossolineum, Wrocław 1984

J. W. Hall, "Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj", PIW, Warszawa 1979

C. Totman, "Historia Japonii", Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

D. M. Brown (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 1 (Ancient Japan), Cambridge University Press, Cambridge 1993

D. H. Shively, W. H. McCullough (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 2 (Heian), Cambridge University Press, Cambridge 1999

K. Yamamura (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 3 (Medieval Japan), Cambridge University Press, Cambridge 1990

L. Frederic,"Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603)", PIW Warszawa 1971

Uwagi:

Podstawą do wystawienia oceny jest egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma formę 30 godzin wykładu wraz z prezentacją multimedialną. Obejmuje okres historii Japonii od czasów najdawniejszych do końca okresu Nambokuchō

Pełny opis:

Historia Japonii I (od najstarszych dziejów do końca okresu Nambokuchō )

1. najstarsze dzieje Japonii (okres: 1) kultury przedceramicznej, zw. mudoki-bunka-jidai, który trwał do 12 000 p.n.e., 2) kultury neolitycznej, zw. jōmon-bunka, do ok. 300 p.n.e., 3) yayoi, w którym podstawą bytu patriarchalnego społeczeństwa było już rolnictwo, III w. p.n.e.–III w. n.e., 4) okres kofun, III–VIII w. n.e.)

2. okres Yamato (od nazwy ośrodka władzy rodu cesarskiego na pólwyspu Kii w rejonie obecnej Nary; pocz. V w. i supremacja jednego klanu, nazwanego cesarskim)

3. wprowadzenie w 552 r. buddyzmu z Korei (znaczenie rodu Soga; książę regent Shōtoku - badacz i propagator buddyzmu, a także chińskiej teorii politycznej)

4. okres Taika [‘wielka reforma’], który trwał do 702, czyli do wprowadzenia kodeksu Taihō (Japonia państwem opartym na normach prawnych; struktura administracji wzorowana na modelu chińskim)

5. 710 r. i przeniesienie dworu cesarskiego do pierwszej stałej stolicy Heijō-kyō (Nara) okres Nara (710-794) - sinizacja kultury japońskiej

6. okres Heian (794-1192) - prymat kultury dworskiej, a zwłaszcza po zerwaniu 894 stosunków z Chinami; hegemonia rodu Fujiwara; sekkan-seiji ('rządy regentów i kanclerzy')

7. cesarz Gosanjō (1068-1072) i nowa forma rządów insei ('rządy eks-cesarzy')

8. prywatyzacja ziemi; zmniejszenie się posiadłości państwowych i pauperyzacja domu cesarskiego

9. upadek władzy cesarskiej - wzrost potęgi rodów Taira i Minamoto; odsunięcie od władzy rodu Fujiwara; pokonanie Tairów przez ród Minamoto; 1192 r. Minamoto Yoritomo pierwszym shōgunem, czyli naczelnym wodzem rządów wojskowych z siedzibą w Kamakurze

10. okres Kamakura (1192–1338) - Yoritomo i bakufu [‘rządy z namiotu’]; przywództwo rodu Hōjō; instytucja shikken ['ten, który dzierży władzę']

11. 1274 i 1281 - najazdy Mongołów; 1281 r. klęska mongolskiej floty i kamikaze [‘boski wiatr’]

12. utrata władzy przez ród Hōjō; Odnowa Kenmu - próba restauracji władzy cesarskiej przez cesarza Godaigo i zniszczenie bakufu Kamakura; koniec okresu Kamakura.

13. Bunt Ashikaga Takaujiego, wypędzenie Godaigo i ucieczka cesarza do Yoshino. Osadzenie na tronie w Kioto marionetkowego cesarza - początek okresu Nanbokuchō (dworu południowego i północnego); tytuł shōguna dla Takaujiego - początek drugiego bakufu Muromachi

14. Rywalizacja lojalistów zwiazanych z dworem południowym oraz popleczników dworu północnego oraz bakufu, zakończona kapitulacją dworu południowego.

Literatura:

J. Tubielewicz, "Historia Japonii", Ossolineum, Wrocław 1984

J. W. Hall, "Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj", PIW, Warszawa 1979

C. Totman, "Historia Japonii", Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

D. M. Brown (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 1 (Ancient Japan), Cambridge University Press, Cambridge 1993

D. H. Shively, W. H. McCullough (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 2 (Heian), Cambridge University Press, Cambridge 1999

K. Yamamura (ed.), "The Cambridge History of Japan" t. 3 (Medieval Japan), Cambridge University Press, Cambridge 1990

L. Frederic,"Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603)", PIW Warszawa 1971

Uwagi:

Podstawą do wystawienia oceny jest egzamin pisemny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)