Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-HLJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o klasycznej literaturze japońskiej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa japońskiego (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student umie umiejscowić poznawane utwory literatury japońskiej w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09)

-- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów z literatury japońskiej (K_U10)

-- umie dokonać prostej analizy i interpretacji poznawanych utworów z literatury japońskiej z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła.

Pierwszy semestr obejmuje twórczość literacką od starożytności po początek średniowiecza. Drugi semestr poświęcony jest literaturze średniowiecznej i nowożytnej. Cały kurs kończy się egzaminem w semestrze zimowym na drugim roku. Egzamin końcowy obejmuje treści w obu semestrów kursu "Historia literatury japońskiej".

Pełny opis:

Główne zagadnienia

• periodyzacja historii literatury japońskiej; przedpiśmienna tradycja literacka oraz etapy asymilacji pisma chińskiego w Japonii; najstarsze formy literackie

• wielkie kroniki narodowe: Kojiki, Nihongi; zapiski obyczajów ludowych (fudoki)

• poezja rodzima w okresie Nara

• chińska krytyka literacka i poezja chińska – sinizacja kultury japońskiej – wpływy buddyzmu; narodziny setsuwa

• odrodzenie tradycji narodowej (kokufūka)

• poetyka Kokin-wakashū

• rozwój nowych gatunków prozy w X wieku: pierwsze opowieści (monogatari); Tosa-nikki jako utwór prekursorski

• literatura diarystyczna dam dworu (ōchō-joryū-nikki-bungaku)

• Murasaki Shikibu, Genji-monogatari

Makura no sōshi i eseistyka dworska (zuihitsu); główne kategorie estetyczne okresu Heian (miyabi, okashi, aware)

• opowieści historyczne (rekishi-monogatari): Eiga-monogatari i literatura epigońska (giko-monogatari)

• liryka z przełomu XII/XIII w.; poetyka pieśni wiązanej (renga)

• opowieści wojenne (gunki-monogatari): Heike monogatari

Literatura:

Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009

Estetyka japońska. Antologia, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Olszewski Krzysztof, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

przekłady klasycznej literatury japońskiej

Metody i kryteria oceniania:

semestralna praca zaliczeniowa weryfikująca również znajomość omawianych na zajęciach lektur (W04, W05, U09, U10, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)