Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka i estetyka Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-SIEJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka i estetyka Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego (K_W01)

ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W09 ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film) (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury japońskiej (K_U13)

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_U20)

potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków z japońskiego obszaru kulturowego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K06)


Metody dydaktyczne:

prezentacja

pogawędka

dyskusja

wykład

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień z obszaru sztuki i estetyki japońskiej。

Pełny opis:

Kurs ma umożliwić zapoznanie się studentów z ogólnymi cechami tradycyjnej estetyki japońskiej i jej ich pływu na kszałtowanie się japońskiej sztuki.

Treść zajęć będzie dotyczyła wytworów sztuki od czasów najdawniejszych po okres nowożytny

Literatura:

- Kubiak Ho-Chi, B., Estetyka i sztuka japońska, Universitas,

Kraków 2009

- Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. K. Wilkoszewska,

Universitas, Kraków 2001, 2005

- pozostałe materiały i literatura zostaną przedstawione studentom w trakcie trwania kursu

Metody i kryteria oceniania:

zadania domowe

pisemny test końcowy

koniecznych jest 70 procent do zaliczenia

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)