Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-WDJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wiedzę o języku japońskim i innych językach Archipelagu Japońskiego (K_W01)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii z uwzględnieniem mediów, teatru, filmu itp. (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury japońskiej (K_U13)

-- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultu (K_U20)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu japonisty (K_K04)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom ponadstandardowych informacji na temat geografii Japonii, jej aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, dziedzictwa kulturowego, ekonomii, stosunków politycznych, historii, języka i kultury oraz informacja nt. źródeł dotyczących tych zagadnień, ich dostępności, metod ich odszukiwania, oceny przydatności oraz wykorzystania.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Społeczeństwo

Ekosystem. Edukacja. Opieka społeczna i zdrowotna. Praca i czas wolny.

Sporty. Dzielnice rozrywki, przemysł usług seksualnych (1)

2. Rodzina

Narodziny. Dzieciństwo. Małżeństwo. Śmierć i pogrzeb.

3. Wierzenia i obyczaje

Tradycja i nowoczesność. Kulty i sekty rodzime. Miejsce kultów.

Obrzędy przejścia (rites de passage). Kalendarz. Świętowanie

Przewiduje się:

-- bezpośredni kontakt z obiektami japońskiej rzeczywistości,

-- pokazy japońskich filmów naukowych i dokumentalnych (w wersji

oryginalnej) z wprowadzeniem,

Literatura:

lista lektur podawana jest przez wykładowcę w trakcie trwania kursu

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy (W01, W08, W09, U13, U20, U21, K04, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia potencjalnie mogą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student również może uzyskać przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.