Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-WDJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z zajęć w semestrze zimowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wiedzę o języku japońskim i innych językach Archipelagu Japońskiego (K_W01)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii z uwzględnieniem mediów, teatru, filmu itp. (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury japońskiej (K_U13)

-- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultu (K_U20)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu japonisty (K_K04)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom ponadstandardowych informacji na temat geografii Japonii, jej aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, dziedzictwa kulturowego, ekonomii, stosunków politycznych, historii, języka i kultury oraz informacja nt. źródeł dotyczących tych zagadnień, ich dostępności, metod ich odszukiwania, oceny przydatności oraz wykorzystania.

W przypadku przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywały się w formie wideokonferencji na platformie MSTeams w czasie rzeczywistym, w stałym przedziale czasowym (zgodnie z planem semestralnym).

Pełny opis:

1. Sytuacja polityczna - system wyborczy, najważniejsze partie, kluczowi politycy i skandale ostatnich dekad

2. Spory terytorialne i sytuacja międzynarodowa Japonii

3. Rodzina cesarska - rola, reprezentacja i przyszłość

4. Społeczeństwo japońskie - struktura i bieżące problemy

5. Aktywizm społeczny - ruchy obywatelskie i masowe protesty w historii najnowszej

6. Japonia niehomogeniczna i przejawy szeroko rozumianej dyskryminacji

7. Katastrofy naturalne - historia, przebieg, prewencja i wpływ na społeczeństwo

8. JSDF - pacyfistyczna konstytucja i rola sił zbrojnych

9. Świątynia Yasukuni i dziedzictwo wojny w Azji i na Pacyfiku. Współczesny nacjonalizm.

10. Kultura popularna - historia, kluczowi twórcy, percepcja na świecie

Literatura:

lista lektur podawana jest przez wykładowcę w trakcie trwania kursu

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy (W01, W08, W09, U13, U20, U21, K04, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia potencjalnie mogą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student również może uzyskać przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom ponadstandardowych informacji na temat aktualnej sytuacji społecznej i politycznej Japonii, dziedzictwa kulturowego, ekonomii, stosunków politycznych, historii, języka i kultury oraz informacja nt. źródeł dotyczących tych zagadnień, ich dostępności, metod ich odszukiwania, oceny przydatności oraz wykorzystania.

Wśród zagadnień poruszanych w niniejszym cyklu semestralnym są:

1. Święta publiczne i niepubliczne w Japonii

2. Ceremonie w życiu codziennym Japończyków oraz ich wymiar prawno-społeczny

3. Zwyczaje i wierzenia w życiu codziennym i kulturowym

4. System edukacji

5. Sfera pracy

6. Kultura popularna - film, komiks, muzyka

7. Kuchnia japońska i dieta Japończyków

8. Życie codzienne w Japonii z perspektywy obcokrajowca/stypendysty

Uwagi:

Podstawą do wystawienia oceny jest egzamin pisemny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)