Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka współczesnego języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-GWJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie dwóch poprzednich semestrów kursu tego przedmiotu (2516-s1JAP1L-GWJJ oraz 2516-s1JAP2Z-GWJJ)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład 30 h + praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim(K_W01)

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W03)

-- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07)

-- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W11)

-- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U01)

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku japońskim (K_U02)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U04)

-- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

-- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16)

-- potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U18)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka japońskiego (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu (K_K02)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po japońskim obszarze językowym (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Przewaga metod dydaktycznych podających ze sporadycznymi elementami elementów eksponujących i poszukujących.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka japońskiego zapewnią słuchaczom teoretyczne podstawy zarówno do praktycznej nauki języka, jak i do badań naukowych z dziedziny językoznawstwa japońskiego (japonicznego), w tym riukiuanistyki.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu Gramatyka współczesnego języka japońskiego :

1. Wstępna charakterystyka języka japońskiego:

a) zarys typologiczny;

b) afiliacja genetyczna;

c) historia;

2. Fonetyka i fonologia języka japońskiego:

a) cechy dystynktywne i niedystynktywne;

b) fonemy języka japońskiego;

c) fonologia suprasegmentalna.

d) mory i sylaby;

e) akcent;

f) wybrane zagadnienia morfofonologiczne.

3. Morfologia - wprowadzenie:

a) klasyfikacja kategorii leksykalnych;

b) kryteria klasyfikacyjne i rozbieżności w istniejących klasyfikacjach.

4. Morfologia czasownika:

a) kategorie odmiany czasownika;

b) podział czasowników na klasy fleksyjne;

c) podgrupy czasowników: właściwe, przymiotne, spójka.

5. Morfologia kategorii nominalnych:

a) paradygmat odmiany przez przypadki;

b) wykładniki struktury informacyjnej w odmianie przez przypadki;

c) formanty słowotwórcze i derywacyjne.

6. Morfologia kategorii nieodmiennych:

a) przysłówki;

b) onomatopeje ("mimetyki");

c) wykrzykniki.

7. Składnia:

a) zdanie proste: podstawowe role elementów zdania, struktura fraz;

b) zdania złożone współrzędnie;

c) "łańcuchy zdaniowe";

d) zdania dopełnieniowe;

e) zdania przydawkowe.

8. Zróżnicowanie dialektalne języka japońskiego.

9. Inne języki z rodziny japonicznej.

11. Zróżnicowanie socjolingwistyczne języka japońskiego.

12. Pismo japońskie, w tym systemy romanizacji

Literatura:

R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 1, Wyd. Akademickie Dialog 1998

R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, J. Pietrow, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 2, Wyd. UJ 2003

inna literatura podana przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test końcowy weryfikujący funkcjonalne przyswojenie wiedzy z zakresu materiału omówionego w trakcie semestru.

Próg zaliczeniowy wynosi 70%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Prowadzący grup: Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia potencjalnie mogą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student również może uzyskać przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia potencjalnie mogą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student również może uzyskać przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia potencjalnie mogą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student również może uzyskać przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)