Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-HJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie 2 pierwszych bloków historii Japonii, obejmujących okres od czasów najdawniejszych po koniec okresu Meiji (14 Ga p.n.e. - 1912 n.e.)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,5 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Historia Japonii od okresu Taishō po współczesność (1912- ... ), z uwzględnieniem przemian nie tylko politycznych, ale także społecznych i gospodarczych, z permanentnym odniesieniem do obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Japonii.

Pełny opis:

Okres historii Japonii, którego dotyczy wykład, obfitował w wydarzenia radykalnie zmieniające sytuację samej Japonii oraz jej bliższych i dalszych sąsiadów. Część wykładu będzie poświęcona opisowi i analizie przyczyn, przebiegu i skutków tych wydarzeń. a część ogólnej charakterystyce podokresów:

Podokres I - era Taishō (1912-1926) i początkowe lata ery Shōwa 1926-1930

Podokres II - wczesne lata ery Shōwa (1931-1945)

Podokres III - środkowe i późne lata ery Shōwa (1945-1989)

Podokres IV - Era Heisei oraz początek ery Reiwa (1989- ... )

Plan wykładów:

III 1 – Okres Meiji – podsumowanie

III 2 – Polityka okresu Taishō – przyhamowanie ekspansjonizmu i demokratyzacja (ale bez przesady)

III 3 – Początek okresu Shōwa – kontynuacja polityki okresu Taishō

III 4 – Wielki kryzys i polityka dyskryminacji wobec Japonii ze strony „tłustych kotów”

III 5 – W klubie „spóźnialskich”; japońska specyfika

III 6 – „Ogon merdający psem” – rola sił zbrojnych w kształtowaniu polityki

III 7 – Od Mandżurii do Indochin

III 8 – Pearl Harbor i japoński Blitzkrieg na Pacyfiku

III 9 – Pierwsze porażki i początek „rekonkwisty” Sprzymierzonych – od rajdu na Tokio po zdobycie Guadalcanalu

III 10 – „Amerykański walec” w akcji: od Wysp Gilberta przez Filipiny i Iwo Jimę po Okinawę oraz Hiroshimę i Nagasaki; Japonia na kolanach, ale kto ją na nie rzucił?

III 11 – Bilans japońskich strat i zbrodni; ocena japońskich dowódców oraz japońskiej „sztuki wojennej” lat 30. i 40

III 12 – Okupacja, rozliczenia na pokaz, pożytki z Japonii i kurs zwrotny

III 13 – Wojna koreańska, traktat pokojowy i sojusz japońsko-amerykański

III 14 – Petryfikacja japońskiej sceny politycznej i japoński „cud” gospodarczy

III 15 – Cudów nie ma: pęknięcie bański spekulacyjnej i stagnacja – okresy Heisei i Reiwa(?)

III 16 – To tylko słowa – potęga militarna bez armii(?) – problem 9. artykułu Konstytucji i Japońskie Siły Samoobrony.

III 17 – Japońska „aksamitna potęga”: nowy japonizm – uznanie dla japońskiej kultury wysokiej oraz ogólnoświatowy bzik na punkcie japońskiej kultury popularnej: manga, anime, wirtualne gwiazdy, gry etc.

III 18 – Problemy, problemy: „katastrofa”(?) demograficzna – dopiero majaczy na horyzoncie a może już jest; coraz dalej od czoła; konflikty z sąsiadami – spory terytorialne i historyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka (2004), Japonia, seria „Historia państw świata w XX wieku”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa

A. Gordon (2010), "Nowożytna historia Japonii. Od czasów Tokugawów do współczesności", PIW, Warszawa

C. Totman (2009), "Historia Japonii", WUJ, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Kołodziejski Michał, "Takahashi Korekiyo (1854-1936) a gospodarka międzywojennej Japonii", Wyd. TRIO, Warszawa 2004

Królak Halina, "Tsuda Ume 1864-1929. Prekursorka żeńskiego szkolnictwa wyższego w Japonii", Wyd. TRIO, Warszawa 2003

Kubiak Ho-Chi (red.), Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, “Nozomi”, Warszawa 2006

Łuczko Mirosław, "Itō Hirobumi i Yamagata Aritomo. Czołowi politycy okresu Meiji (1868-1912)", Wyd. TRIO, Warszawa 2006

Pałasz-Rutkowska Ewa, Andrzej T. Romer, "Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009

Pałasz-Rutkowska Ewa, "Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941", „Nozomi”, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu otwartego (W08, W12, U01, U08, K05),

zasady oceniania: na ocenę przekłada się procent uzyskanych punktów

[0,50) - ndst

[50,64) - dst

[64,74) - dst+

[74,83) - db

[83,92) - db+

[92,100] - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłąd obejmuje okres historii Japonii od od początku ery Taisho - 1912 r. po współczesność.

Pełny opis:

Okres historii Japonii, którego dotyczy wykład, obfitował w wydarzenia radykalnie zmieniające sytuację samej Japonii oraz jej bliższych i dalszych sąsiadów. Część wykładu będzie poświęcona opisowi i analizie przyczyn, przebiegu i skutków tych wydarzeń. a część ogólnej charakterystyce podokresów:

Podokres I - era Taishō (1912-1926) i początkowe lata ery Shōwa 1926-1930

Podokres II - wczesne lata ery Shōwa (1931-1945)

Podokres III - środkowe i późne lata ery Shōwa (1945-1989)

Podokres IV - Era Heisei oraz początek ery Reiwa (1989- ... )

Plan wykładów j.w.

Literatura:

Literatura podstawowa: j.w.oraz

1. K. Stefański: Materiały dydaktyczne do wykładu

2. Zbigniew Flisowski, "Burza nad Pacyfikiem"

Literatura pomocnicza: j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłąd obejmuje okres historii Japonii od od początku ery Taisho - 1912 r. po współczesność.

Pełny opis:

Okres historii Japonii, którego dotyczy wykład, obfitował w wydarzenia radykalnie zmieniające sytuację samej Japonii oraz jej bliższych i dalszych sąsiadów. Część wykładu będzie poświęcona opisowi i analizie przyczyn, przebiegu i skutków tych wydarzeń. a część ogólnej charakterystyce podokresów:

Podokres I - era Taishō (1912-1926) i początkowe lata ery Shōwa 1926-1930

Podokres II - wczesne lata ery Shōwa (1931-1945)

Podokres III - środkowe i późne lata ery Shōwa (1945-1989)

Podokres IV - Era Heisei oraz początek ery Reiwa (1989- ... )

Plan wykładów j.w.

Literatura:

Literatura podstawowa: j.w.oraz

1. K. Stefański: Materiały dydaktyczne do wykładu

2. Zbigniew Flisowski, "Burza nad Pacyfikiem"

Literatura pomocnicza: j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłąd obejmuje okres historii Japonii od od początku ery Taisho - 1912 r. po współczesność.

Pełny opis:

Okres historii Japonii, którego dotyczy wykład, obfitował w wydarzenia radykalnie zmieniające sytuację samej Japonii oraz jej bliższych i dalszych sąsiadów. Część wykładu będzie poświęcona opisowi i analizie przyczyn, przebiegu i skutków tych wydarzeń. a część ogólnej charakterystyce podokresów:

Podokres I - era Taishō (1912-1926) i początkowe lata ery Shōwa 1926-1930

Podokres II - wczesne lata ery Shōwa (1931-1945)

Podokres III - środkowe i późne lata ery Shōwa (1945-1989)

Podokres IV - Era Heisei oraz początek ery Reiwa (1989- ... )

Plan wykładów j.w.

Literatura:

Literatura podstawowa: j.w.oraz

1. K. Stefański: Materiały dydaktyczne do wykładu

2. Zbigniew Flisowski, "Burza nad Pacyfikiem"

Literatura pomocnicza: j.w.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)