Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-HLJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie semestru kursu "Historii literatury japońskiej", który zakresem obejmuje materiał dotyczacy twórczości piśmienniczej od starożytności po przełom okresów Heian/Kamakura

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,6 ECTS]

• 6 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o klasycznej literaturze japońskiej, obejmującej jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa japońskiego (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student umie umiejscowić poznawane utwory literatury japońskiej w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09)

-- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów z literatury japońskiej (K_U10)

-- umie dokonać prostej analizy i interpretacji poznawanych utworów z literatury japońskiej z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności i za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła.

Pierwszy semestr obejmuje twórczość literacką od starożytności po początek średniowiecza. Drugi semestr poświęcony jest literaturze średniowiecznej i nowożytnej. Cały kurs kończy się egzaminem w semestrze zimowym na drugim roku. Egzamin końcowy obejmuje treści w obu semestrów kursu "Historia literatury japońskiej".

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. II)

• literatura anegdotyczna (setsuwa bungaku) i podróżnicza (kikō-bungaku)

• literatura eseistyczna (sylwy Hōjōki i Tsurezuregusa) i twórczość pisarzy-outsiderów-eremitów (inja-bungaku); kategorie estetyczne średniowiecza: yūgen, wabi, sabi

• literatura okresu Muromachi (1): gozan-bungaku; diarystyka i zapiski z podróży; opowieści religijne i świeckie

• literatura okresu Muromachi (2): bajki otogizōshi

• teatr średniowiecza; gatunki dramatyczne przed (kagura, gigaku, sarugaku, bugaku, dengaku); powstanie i rozwój teatru ; charakterystyka teatru ; farsy kyōgen

• narodziny i rozkwit kultury mieszczańskiej; poezja popularna (haikai, haiku, kyōka); szkoły haikai; Matsuo Bashō; twórczość Kobayashi Issa

• literatura mieszczańska; nowe formy prozy (literatura popularna i pouczająca oraz jej znaczenie oraz ukiyozōshi – ich rodzaje i tematyka; Ihara Saikaku)

• teatr nowożytny jōruri (bunraku) i kabuki

• spuścizna Chikamatsu Monzaemona; charakterystyka najpopularniejszych dramatów jōruri i kabuki (treść, główne idee, sterotypy postaci)

• poezja od połowy XVIII w. (epigoni poezji dworskiej; odrodzenie stylu Bashō (shōfū-kaifuku) i twórczość Yosa Busona; „jedność tekstu i obrazu”)

• literatura dla rozrywki (gesaku-bungaku) – proza późnego Edo i jej walory literackie: rodzaje literatury dla rozrywki; słynni twórcy gesaku-bungaku i ich utwory

• popularność studiów humanistycznych i nowożytna myśl religijno-filozoficzna; wpływ estetyki (ukiyo, kanzen-chōaku) i etyki konfucjańskiej (shingaku) na literaturę okresu Edo

Literatura:

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

―, A History of Japanese Literature. Vol. 2: World Within Walls - Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600-1876, Columbia Univ. Press 1999

―, Travelers of a Hundred Ages, Columbia University Press, New York 1999

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Ulotny świat ukiyo. Obraz kltury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny (t. 1-2) , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

przekłady literatury klasycznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny obejmujący materiał z obu semestrów (W04, U09, U10, U11, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są w formie stacjonarnej.

UWAGA: W sytuacji pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

UWAGA: W sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest twórczości literackiej w Japonii w okresie od XIII do połowy XIX w. Omawia wszystkie najważniejsze zjawiska, jakie zachodziły na przestrzeni stuleci, prezentuje powstanie i rozwój gatunków, a także pisarstwo poszczególnych autorów.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. II)

• literatura anegdotyczna (setsuwa bungaku) i podróżnicza (kikō-bungaku)

• literatura eseistyczna (sylwy Hōjōki i Tsurezuregusa) i twórczość pisarzy-outsiderów-eremitów (inja-bungaku); kategorie estetyczne średniowiecza: yūgen, wabi, sabi

• literatura okresu Muromachi (1): gozan-bungaku; diarystyka i zapiski z podróży; opowieści religijne i świeckie

• literatura okresu Muromachi (2): bajki otogizōshi

• teatr średniowiecza; gatunki dramatyczne przed (kagura, gigaku, sarugaku, bugaku, dengaku); powstanie i rozwój teatru ; charakterystyka teatru ; farsy kyōgen

• narodziny i rozkwit kultury mieszczańskiej; poezja popularna (haikai, haiku, kyōka); szkoły haikai; Matsuo Bashō; twórczość Kobayashi Issa

• literatura mieszczańska; nowe formy prozy (literatura popularna i pouczająca oraz jej znaczenie oraz ukiyozōshi – ich rodzaje i tematyka; Ihara Saikaku)

• teatr nowożytny jōruri (bunraku) i kabuki

• spuścizna Chikamatsu Monzaemona; charakterystyka najpopularniejszych dramatów jōruri i kabuki (treść, główne idee, sterotypy postaci)

• poezja od połowy XVIII w. (epigoni poezji dworskiej; odrodzenie stylu Bashō (shōfū-kaifuku) i twórczość Yosa Busona; „jedność tekstu i obrazu”)

• literatura dla rozrywki (gesaku-bungaku) – proza późnego Edo i jej walory literackie: rodzaje literatury dla rozrywki; słynni twórcy gesaku-bungaku i ich utwory

• popularność studiów humanistycznych i nowożytna myśl religijno-filozoficzna; wpływ estetyki (ukiyo, kanzen-chōaku) i etyki konfucjańskiej (shingaku) na literaturę okresu Edo

Literatura:

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

―, A History of Japanese Literature. Vol. 2: World Within Walls - Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600-1876, Columbia Univ. Press 1999

―, Travelers of a Hundred Ages, Columbia University Press, New York 1999

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Ulotny świat ukiyo. Obraz kltury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny (t. 1-2) , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

przekłady literatury klasycznej

Uwagi:

Egzamin obejmuje całość materiału z przedmiotu "Historia literatury japońskiej", począwszy od starożytności po koniec okresu nowożytnego. Egazmin końcowy odbywa się w fomie ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)