Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-PNJJKTU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

- ma podstawową wiedzę z zakresu specjalistycznych rejestrów języka japońskiego (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty po japońsku typowe dla japońskiego obszaru kulturowego i japońskich sytuacji komunikancyjnych (K_U02)

- potrafi tłumaczyć teksty użytkowe z języka japońskiego na język polski (K_U04)

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy powiązane z tekstami użytkowymi zarówno w języku polskim jak i japońskim (K_U05)

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

(K_U12)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim typowych dla japońskiego obszaru kulturowego z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Skrócony opis:

Studenci poznają zasady odbioru oraz tworzenia tekstów użytkowych w języku japońskim, ucząc się zarówno reguł formalnych jak i pragmatycznych. Czytając oraz tworząc własne teksty użytkowe, studenci uwrażliwiani są na systemowo zwerbalizowaną stratyfikację japońskich ról komunikacyjnych, a także na istnienie systemowo różnych rejestrów językowych normatywnie zalecanych w różnych okolicznościach komunikacyjnych, z naciskiem tak na leksykalne, jak na strukturalne przejawy tych różnic.

Literatura:

Materiały dydaktyczne dobrane przez prowadzącego zgodnie z zapotrzebowaniem oraz poziomem grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Zlecanie studentowi do wykonania zadań i wypracowań sprawdzających umiejętność tworzenia tekstów w języku japońskim.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Daria Fabisiak
Prowadzący grup: Daria Fabisiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seiji Arai, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Seiji Arai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seiji Arai, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Seiji Arai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)