Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2Z-PNJJK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

6 punktów ECTS*:

• 90 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [3,1 ECTS]

• 80 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [2,7 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi porozumiewać przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- potrafi rozpoznawać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- jest przygotowany, dzięki kompetencjom językowym, do sprawnego poruszania się w obszarze kulturowym Japonii (K_K08)

Metody dydaktyczne:

częściowo zdalne lekcje i praktyki online

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Student uzyskuje kompetencje językowe w zakresie stosowania form gramatycznych i konstrukcji zdaniowych na poziomie średnim (B1), jak również słownictwa w zakresie omawianych podręczników.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na doskonaleniu kompetencji językowych w zakresie mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie początkującym i średniozaawansowanym (N4-N3 według kryteriów Japanese Language Proficiency Test). Kurs zakłada ćwiczenie powyższych sprawności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

W ramach zajęć studenci czytają tekst z podręcznika, którego zrozumienie sprawdzane jest poprzez pytania kontrolne. Zapoznają się z nowymi konstrukcjami gramatycznymi oraz słownictwem, których zastosowanie utrwalane jest poprzez ćwiczenia. Na temat poruszany w czytance prowadzona jest dyskusja. Rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych służą symulacje konwersacji i scenek sytuacyjnych. Studenci tworzą też wypowiedzi pisemne na wybrane tematy, z wykorzystaniem nowo poznanego materiału gramatyczno-leksykalnego.

Kurs wspomagany jest różnorodnymi materiałami audiowizualnymi, które przyczyniają się do rozwijania sprawności językowych studentów oraz poszerzają znajomość kontekstu kulturowego.

Literatura:

ニューアプローチ 中級日本語 基礎編 小柳 昇 (著) 語文研究社

"New Approach Chuukyu Nihongo Kisohen" Noboru Koyanagi, Gobunkenkyusha

inne materiały wskazane przez lektorów

Metody i kryteria oceniania:

- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach: wymagana obecność na zajęciach to minimum 90%; kryterium obecności jest warunkiem podejścia do kolokwium zaliczeniowego;

- testy kontrolne

– kolokwium zaliczeniowe kilkuczłonowe

Inne zasady współpracy:

- Student zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia grupy, do której został przypisany. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwiane na bieżąco. Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje nieuwzględnieniem obecności studenta na danych zajęciach.

- Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwiona nieobecność i wyznaczenie późniejszego terminu kolokwium może skutkować zmianą formy zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Daria Fabisiak, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Toshikazu Seguchi, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

ニューアプローチ中上級日本語[完成編] 小柳 昇 (著) 語文研究社

Uwagi:

Korzystając z podręcznika studenci osiągają znajomość japońskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym (JLPT 2 i 3)

wzmacniając umiejętności czytania i konwersacji wraz ze zdolnościami rozumienia ze słuchu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Akihiro Tajima, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

ニューアプローチ中級日本語[基礎編] 小柳 昇 (著) 語文研究社

Uwagi:

Korzystając z podręcznika studenci osiągają znajomość japońskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym (JLPT 2 i 3)

wzmacniając umiejętności czytania i konwersacji wraz ze zdolnościami rozumienia ze słuchu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Akihiro Tajima, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

ニューアプローチ中級日本語[基礎編] 小柳 昇 (著) 語文研究社

Uwagi:

Korzystając z podręcznika studenci osiągają znajomość japońskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym (JLPT 2 i 3)

wzmacniając umiejętności czytania i konwersacji wraz ze zdolnościami rozumienia ze słuchu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)