Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2Z-PNJJPJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

0711-s1JAP2z-PJ

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 28 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do testów i zaliczenia przedmiotu) [0,95 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,05 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku japońskim (K_U02)

-- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i japońskim (K_U05)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji 常用漢字 (ideogramy powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 ideogramów.

Na II roku studiów studenci poznają 660 nowych ideogramów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (ideogramy powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 ideogramów (przed reformą 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie ideogramów w tym zakresie oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na II roku studiów studenci poznają 660 nowych ideogramów.

Studenci przyswajają umięjętności poprawnego pisania, czytania i zastosowania ideogramów, jak również poprawnego ich tłumaczenia w parach pl-jp i jp-pl.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Metody i kryteria oceniania:

-- obecność minimum 90%

-- małe testy kontrolne (W02, U02, U05, K01)

-- pisemne testy na ocenę, po omówieniu każdych nowych 100 ideogramów (W02, U02, K01)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi ideogramami). Nowe znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

kryteria oceny

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (po omówieniu 100 ideogramów), sprawdzające znajomość omówionego materiału;

Wyniki uzyskane z kolokwiów składać będą się na ocenę końcową w semestrze, uzyskaną ze średniej arytmetycznej. Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

W przypadku osiągnięcia wyniku poniżej 50% z kolokwium musi być ono poprawione, nawet jeżeli wynik uzyskany ze średniej to 70%.

Niezaliczone kolokwia poprawiane są zbiorczo pod koniec semestru.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70%-76% na ocenę dostateczną, 77%-82% - dostateczny plus, 83%-88% na ocenę dobrą, powyżej 89%-94% - dobry plus, powyżej 95%-100% na ocenę bardzo dobrą).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi ideogramami). Nowe znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

kryteria oceny

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (po omówieniu 100 ideogramów), sprawdzające znajomość omówionego materiału;

Wyniki uzyskane z kolokwiów składać będą się na ocenę końcową w semestrze, uzyskaną ze średniej arytmetycznej. Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

W przypadku osiągnięcia wyniku poniżej 50% z kolokwium musi być ono poprawione, nawet jeżeli wynik uzyskany ze średniej to 70%.

Niezaliczone kolokwia poprawiane są zbiorczo pod koniec semestru.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70%-76% na ocenę dostateczną, 77%-82% - dostateczny plus, 83%-88% na ocenę dobrą, powyżej 89%-94% - dobry plus, powyżej 95%-100% na ocenę bardzo dobrą).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student zobowiązany jest każdorazowo do samodzielnego przygotowania się do zajęć, z zakresu materiału wskazanego przez prowadzącego (tj. ok. 30 nowych ideogramów wraz ze złożeniami, które tworzy z innymi ideogramami). Nowe znaki będą omawiane w kolejności zgodnej z podręcznikiem Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 2, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich

Uwagi:

kryteria oceny

-- obecność i aktywny udział w zajęciach (minimum 90% obecności)

-- każdorazowe przygotowanie do zajęć

-- pisemne testy na ocenę (po omówieniu 100 ideogramów), sprawdzające znajomość omówionego materiału;

Wyniki uzyskane z kolokwiów składać będą się na ocenę końcową w semestrze, uzyskaną ze średniej arytmetycznej. Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

W przypadku osiągnięcia wyniku poniżej 50% z kolokwium musi być ono poprawione, nawet jeżeli wynik uzyskany ze średniej to 70%.

Niezaliczone kolokwia poprawiane są zbiorczo pod koniec semestru.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70%-76% na ocenę dostateczną, 77%-82% - dostateczny plus, 83%-88% na ocenę dobrą, powyżej 89%-94% - dobry plus, powyżej 95%-100% na ocenę bardzo dobrą).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)