Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-HLJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student będzie miał obowiązek przygotować prezentację na wybrany przez wykładowcę/lub studenta temat lub opracować artykuł naukowy lub przeczytać lekturę związaną z tematyką wykładów i w celu sprawnego koordynowania takimi małymi lub większymi projektami na zajęciach z grupą ponad 20-osobową wymagana będzie obecność.

Ponadto na zajęciach studenci będą proszeni o czytanie fragmentów literatury omawianej na zajęciach i interpretowanie w grupach kilkuosobowych


Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Po skończeniu kursu student/ka:

ma wiedzę o literaturze japońskiej, rozumie jej kontekst historyczno-kulturowyoraz zna postawy przekładoznawstwa w kontekście literackim. Łączy wiedzę z innymi dziedzinami nauk humanistycznych.


- ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01),

- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze japońskiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04),

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W05),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kultury Azji Wschodniej (K_W08),

- ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii (np., media, teatr, film (K_W09),

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10)

-zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po skończeniu kursu student/ka:


- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10),

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U11),

- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U12),

- umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13),

- potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U14),

- posiada umiejętność tworzenia pracpisemnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15)

- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U21)

- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U22)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01),
docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03),


rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_K07)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

-- wykład

-- prezentacja multimedialna

-- wprowadzenie elementu dyskusji na zajęciach

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Podczas cyklu wykładów student zapoznany zostaje z literaturą japońską po 1868 roku, czyli: zjawiskami w tej literaturze, wpływem Odnowy Meiji na literaturę Japonii, wpływem modernizacji Japonii na kulturę tego kraju; roli, jaką odegrały napływające do Japonii z Zachodu (rozumianego jako Europa i Stany Zjednoczone Ameryki) nowości - zjawiska materialne i niematerialne, które na długo zmieniły światopogląd Japończyków, wpływając tym samym na uprawianą przez nich sztukę (literaturę, teatr).

Poznaje także dzieje literatury japońskiej końca XIX wieku, poprzez epokę Taishō, Shōwa aż do współczesnej zwanej Heisei. Wprowadzony zostaje także w klimat japońskch nagród literackich, by lepiej orientować się, jacy pisarze są współcześnie "czytani" w Japonii, jacy są tłumaczeni na język polski

Pełny opis:

Podczas wykładów z historii literatury japońskiej (po 1868 roku) student zostaje wprowadzony w takie tematy, jak:

1. Modernizacja oraz przemiany w społeczeństwie oraz kulturze.

2. Podział na okresy; przegląd głównych szkół i tendencji

3. Epigoni literatury Edo. Satyra na bałwochwalczych imitatorów Europy.

4. Twórczość oświeceniowa – poglądy Fukuzawy Yukichi.

Dominacja utylitaryzmu i praktycyzmu. Rozwój prasy i jej znaczenie dla popularyzacji literatury.

5. Przekłady i trawestacje literatury europejskiej oraz znaczenie seiji-shōsetsu

Ruch na rzecz wprowadzenia żywego języka mówionego do literatury (o zgodność mowy i tekstu pisanego).

6. Różnica między językiem literatury epok minionych a XX w.

7. Narodzin nowej powieści realistycznej. Tsubouchi Shōyō: forma i zadania powieści a tradycja anglosaska. Futabatei Shimei: tradycja rosyjska

8. Tendencje pseudoklasyczne i oznaki rozczarowania europeizacją. Ken’yūsha, Ozaki Kōyō, Koda Rōhan, Higuchi Ichiyō. Obraz kobiety w prozie Higuchi.

9. Tendencje romantyczne. Wczesna twórczość Mori Ōgai, Kitamury Tōkoku. 10. W kręgu bungaku-kai i myśl chrześcijańska. Między romantyzmem a realizmem: Izumi Kyōka, Tokutomi Roka, Tokuda Shūsei, Mayama Seika, Kunikida Doppo

11. Powstanie, rozwój i charakterystyka japońskiego naturalizmu. Powstanie i rozwój powieści – shōsetsu. Powieść o sobie – shi-shōsetsu.

12. Krytyka naturalizmu. Tendencje antynaturalistyczne: Shirakaba, Tanbi-ha (estetyzm, neoromantyzm)

13. Tendencje antynaturalistyczne i antyidealistyczne: shinrichi-ha (neointelektualizm), shingenjitsu-shugi (neorealizm)

14A Pisarze niezależni- twórczość Natsumego Soseki

14B Szkoła estetów - tambiha: Tanizaki, Nagai, Sato

15. Narodziny nowych form poezji. W kręgu romantyków i symbolistów.

16. Przemiany w teatrze. Ruch reformujący kabuki. Narodziny shinpa.

Narodziny shingeki

17. Narodziny literatury dziecięcej - czasopisma dla dzieci - zwłaszcza działalność "Akai Tori" (1918-1936) - Suzuki Miekichi, Ogawa Mimei i inni

18. Ruchy chłopskie, robotnicze i powstanie literatury proletariackiej. Problem tzw. demokracji okresu Taishō.

19. Modernizm (neosensualizm, neopsychologizm i in.).

20. Sytuacja literatury przed wybuchem i podczas wojny. Walka o zachowanie praw literatury i okres ożywienia artystycznego w latach trzydziestych.

21. Literatura po II wojnie światowej – powrót wielkich mistrzów pióra.

22. Rozrachunek z odpowiedzialnością za wojnę: szkoła powojenna sengoha

Działalność czasopisma Kindai-bungaku i innych pism literackich.

23. Literatura demokratyczna. Demokratyzacja i rozwój ruchu związkowego.

24. Dazai Osamu – konflikty moralne.

25. Nowe poszukiwania warsztatowe i ideowe. Sukces Abe Kōbō.

Trzecie pokolenie młodych.

26. Ōe Kenzaburō i Kaikō Takeshi – konflikty moralne i polityczne.

Poszukiwanie nowych tematów – pokolenie przełomu lat 60-tych (demonstracje przeciwko Anpo) i lat 70-tych

27. Powojenna literatura obyczajowa. Blaski i cienie literatury popularnej.

28. Rozwój krytyki literackiej i badań literaturoznawczych. Recepcja literatury japońskiej w świecie (w Polsce)

29. Japońskie nagrody literackie - zwłaszcza Akutagawa-sho (jej historia) i Naoki- sho (historia)

30. Pisarze tłumaczeni współcześnie na język polski - historia przekładu literatury japońskiej na j. polski; główne wydawnictwa i ośrodki badawcze literatury japońskiej (badacze i ich działalność)

31. Główne tendencje w literaturze japońskiej XXI wieku

32. Blogi literackie w Polsce poświęcone literaturze japońskiej i jej historii.

Literatura:

Lista lektur, których znajomość będzie wymagana podczas egzaminu zostanie przekazana studentom na początku roku akademickiego

Mikołaj Melanowicz, Literatura japońska , t. I, II, III, PIW, Warszawa l994-1996.

Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Mikołaj Melanowicz, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Wilkoszewska Krystyna (red.), Estetyka japońska, t. I, II, III, Universitas, Kraków 2008.

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy, t. 1: Nō, Kyōgen, t. 2: Kabuki, Bunraku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010

Keene Donald, Dawn to the West: Japanese Literature in the Modern Era, t. 2: Poetry, Drama, Criticism; t. 3: Fiction; Holt, Rinehart and Winston, New York 1984

Literatura przygotowywana we fragmentach przez prowadzącego w zależności od tematyki wykładu, jako punkt odniesienia w stosunku do tematu wykładu etc.

Metody i kryteria oceniania:

preentacja na ocenę

znajomość lektur

przygotowanie do zajęć

test sprawdzający wiadomości z poprzednich zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kasza, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Justyna Kasza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas cyklu wykładów student zapoznany zostaje z literaturą japońską po 1886 roku, czyli: zjawiskami w tej literaturze, wpływem Odnowy Meiji na literaturę Japonii, wpływem modernizacji Japonii na kulturę tego kraju; roli, jaką odegrały napływające do Japonii z Zachodu (rozumianego jako Europa i Stany Zjednoczone Ameryki) nowości - zjawiska materialne i niematerialne, które na długo zmieniły światopogląd Japończyków, wpływając tym samym na uprawianą przez nich sztukę (literaturę, teatr).

Poznaje także dzieje literatury japońskiej końca XIX wieku, poprzez epokę Taishō, Shōwa aż do współczesnej zwanej Heisei. Wprowadzony zostaje także w klimat japońskch nagród literackich, by lepiej orientować się, jacy pisarze są współcześnie "czytani" w Japonii, jacy są tłumaczeni na język polski

Pełny opis:

Podczas wykładów z historii literatury japońskiej (po 1886 roku) student zostaje wprowadzony w takie tematy, jak:

Modernizacja oraz przemiany w społeczeństwie oraz kulturze.

Podział na okresy; przegląd głównych szkół i tendencji

Epigoni literatury Edo. Satyra na bałwochwalczych imitatorów Europy.

Twórczość oświeceniowa – poglądy Fukuzawy Yukichi.

Dominacja utylitaryzmu i praktycyzmu. Rozwój prasy i jej znaczenie dla popularyzacji literatury.

Przekłady i trawestacje literatury europejskiej oraz znaczenie seiji-shōsetsu

Ruch na rzecz wprowadzenia żywego języka mówionego do literatury (o zgodność mowy i tekstu pisanego).

Różnica między językiem literatury epok minionych a XX w.

Narodzin nowej powieści realistycznej. Tsubouchi Shōyō: forma i zadania powieści a tradycja anglosaska. Futabatei Shimei: tradycja rosyjska

Tendencje pseudoklasyczne i oznaki rozczarowania europeizacją. Ken’yūsha, Ozaki Kōyō, Koda Rōhan, Higuchi Ichiyō. Obraz kobiety w prozie Higuchi.

Tendencje romantyczne. Wczesna twórczość Mori Ōgai, Kitamury Tōkoku. W kręgu bungaku-kai i myśl chrześcijańska. Między romantyzmem a realizmem: Izumi Kyōka, Tokutomi Roka, Tokuda Shūsei, Mayama Seika, Kunikida Doppo

Powstanie, rozwój i charakterystyka japońskiego naturalizmu. Powstanie i rozwój powieści – shōsetsu. Powieść o sobie – shi-shōsetsu.

Krytyka naturalizmu. Tendencje antynaturalistyczne: Shirakaba, Tanbi-ha (estetyzm, neoromantyzm)

Tendencje antynaturalistyczne i antyidealistyczne: shinrichi-ha (neointelektualizm), shingenjitsu-shugi (neorealizm)

Pisarze niezależni

Kume Masao

Narodziny nowych form poezji. W kręgu romantyków i symbolistów.

Przemiany w teatrze. Ruch reformujący kabuki. Narodziny shinpa.

Narodziny shingeki

Ruchy chłopskie, robotnicze i powstanie literatury proletariackiej. Problem tzw. demokracji okresu Taishō.

Modernizm (neosensualizm, neopsychologizm i in.).

Sytuacja literatury przed wybuchem i podczas wojny. Walka o zachowanie praw literatury i okres ożywienia artystycznego w latach trzydziestych.

Literatura po II wojnie światowej – powrót wielkich mistrzów pióra.

Rozrachunek z odpowiedzialnością za wojnę: szkoła powojenna sengoha

Działalność czasopisma Kindai-bungaku i innych pism literackich.

Literatura demokratyczna. Demokratyzacja i rozwój ruchu związkowego.

Dazai Osamu – konflikty moralne.

Nowe poszukiwania warsztatowe i ideowe. Sukces Abe Kōbō.

Trzecie pokolenie młodych.

Ōe Kenzaburō i Kaikō Takeshi – konflikty moralne i polityczne.

Poszukiwanie nowych tematów – pokolenie przełomu lat 60-tych (demonstracje przeciwko Anpo) i lat 70-tych

Powojenna literatura obyczajowa. Blaski i cienie literatury popularnej. Rozwój dramatu w okresach Taishō i Shōwa.

Tendencje w poezji (od 1926 roku).

Rozwój krytyki literackiej i badań literaturoznawczych. Recepcja literatury japońskiej w świecie (w Polsce)

Japońskie nagrody literackie

Pisarze tłumaczeni współcześnie na język polski

Główne tendencje w literaturze japońskiej XXI wieku

Literatura:

Lista lektur, których znajomość będzie wymagana podczas egzaminu zostanie przekazana studentom na początku roku akademickiego

Mikołaj Melanowicz, Literatura japońska , t. I, II, III, PIW, Warszawa l994-1996.

Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Mikołaj Melanowicz, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Wilkoszewska Krystyna (red.), Estetyka japońska, t. I, II, III, Universitas, Kraków 2008.

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy, t. 1: Nō, Kyōgen, t. 2: Kabuki, Bunraku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010

Keene Donald, Dawn to the West: Japanese Literature in the Modern Era, t. 2: Poetry, Drama, Criticism; t. 3: Fiction; Holt, Rinehart and Winston, New York 1984

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Justyna Kasza, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Justyna Kasza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas cyklu wykładów student zapoznany zostaje z literaturą japońską po 1886 roku, czyli: zjawiskami w tej literaturze, wpływem Odnowy Meiji na literaturę Japonii, wpływem modernizacji Japonii na kulturę tego kraju; roli, jaką odegrały napływające do Japonii z Zachodu (rozumianego jako Europa i Stany Zjednoczone Ameryki) nowości - zjawiska materialne i niematerialne, które na długo zmieniły światopogląd Japończyków, wpływając tym samym na uprawianą przez nich sztukę (literaturę, teatr).

Poznaje także dzieje literatury japońskiej końca XIX wieku, poprzez epokę Taishō, Shōwa aż do współczesnej zwanej Heisei. Wprowadzony zostaje także w klimat japońskch nagród literackich, by lepiej orientować się, jacy pisarze są współcześnie "czytani" w Japonii, jacy są tłumaczeni na język polski

Pełny opis:

Podczas wykładów z historii literatury japońskiej (po 1886 roku) student zostaje wprowadzony w takie tematy, jak:

Modernizacja oraz przemiany w społeczeństwie oraz kulturze.

Podział na okresy; przegląd głównych szkół i tendencji

Epigoni literatury Edo. Satyra na bałwochwalczych imitatorów Europy.

Twórczość oświeceniowa – poglądy Fukuzawy Yukichi.

Dominacja utylitaryzmu i praktycyzmu. Rozwój prasy i jej znaczenie dla popularyzacji literatury.

Przekłady i trawestacje literatury europejskiej oraz znaczenie seiji-shōsetsu

Ruch na rzecz wprowadzenia żywego języka mówionego do literatury (o zgodność mowy i tekstu pisanego).

Różnica między językiem literatury epok minionych a XX w.

Narodzin nowej powieści realistycznej. Tsubouchi Shōyō: forma i zadania powieści a tradycja anglosaska. Futabatei Shimei: tradycja rosyjska

Tendencje pseudoklasyczne i oznaki rozczarowania europeizacją. Ken’yūsha, Ozaki Kōyō, Koda Rōhan, Higuchi Ichiyō. Obraz kobiety w prozie Higuchi.

Tendencje romantyczne. Wczesna twórczość Mori Ōgai, Kitamury Tōkoku. W kręgu bungaku-kai i myśl chrześcijańska. Między romantyzmem a realizmem: Izumi Kyōka, Tokutomi Roka, Tokuda Shūsei, Mayama Seika, Kunikida Doppo

Powstanie, rozwój i charakterystyka japońskiego naturalizmu. Powstanie i rozwój powieści – shōsetsu. Powieść o sobie – shi-shōsetsu.

Krytyka naturalizmu. Tendencje antynaturalistyczne: Shirakaba, Tanbi-ha (estetyzm, neoromantyzm)

Tendencje antynaturalistyczne i antyidealistyczne: shinrichi-ha (neointelektualizm), shingenjitsu-shugi (neorealizm)

Pisarze niezależni

Kume Masao

Narodziny nowych form poezji. W kręgu romantyków i symbolistów.

Przemiany w teatrze. Ruch reformujący kabuki. Narodziny shinpa.

Narodziny shingeki

Ruchy chłopskie, robotnicze i powstanie literatury proletariackiej. Problem tzw. demokracji okresu Taishō.

Modernizm (neosensualizm, neopsychologizm i in.).

Sytuacja literatury przed wybuchem i podczas wojny. Walka o zachowanie praw literatury i okres ożywienia artystycznego w latach trzydziestych.

Literatura po II wojnie światowej – powrót wielkich mistrzów pióra.

Rozrachunek z odpowiedzialnością za wojnę: szkoła powojenna sengoha

Działalność czasopisma Kindai-bungaku i innych pism literackich.

Literatura demokratyczna. Demokratyzacja i rozwój ruchu związkowego.

Dazai Osamu – konflikty moralne.

Nowe poszukiwania warsztatowe i ideowe. Sukces Abe Kōbō.

Trzecie pokolenie młodych.

Ōe Kenzaburō i Kaikō Takeshi – konflikty moralne i polityczne.

Poszukiwanie nowych tematów – pokolenie przełomu lat 60-tych (demonstracje przeciwko Anpo) i lat 70-tych

Powojenna literatura obyczajowa. Blaski i cienie literatury popularnej. Rozwój dramatu w okresach Taishō i Shōwa.

Tendencje w poezji (od 1926 roku).

Rozwój krytyki literackiej i badań literaturoznawczych. Recepcja literatury japońskiej w świecie (w Polsce)

Japońskie nagrody literackie

Pisarze tłumaczeni współcześnie na język polski

Główne tendencje w literaturze japońskiej XXI wieku

Literatura:

Lista lektur, których znajomość będzie wymagana podczas egzaminu zostanie przekazana studentom na początku roku akademickiego

Mikołaj Melanowicz, Literatura japońska , t. I, II, III, PIW, Warszawa l994-1996.

Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Mikołaj Melanowicz, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Wilkoszewska Krystyna (red.), Estetyka japońska, t. I, II, III, Universitas, Kraków 2008.

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy, t. 1: Nō, Kyōgen, t. 2: Kabuki, Bunraku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010

Keene Donald, Dawn to the West: Japanese Literature in the Modern Era, t. 2: Poetry, Drama, Criticism; t. 3: Fiction; Holt, Rinehart and Winston, New York 1984

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas cyklu wykładów student zapoznany zostaje z literaturą japońską po 1886 roku, czyli: zjawiskami w tej literaturze, wpływem Odnowy Meiji na literaturę Japonii, wpływem modernizacji Japonii na kulturę tego kraju; roli, jaką odegrały napływające do Japonii z Zachodu (rozumianego jako Europa i Stany Zjednoczone Ameryki) nowości - zjawiska materialne i niematerialne, które na długo zmieniły światopogląd Japończyków, wpływając tym samym na uprawianą przez nich sztukę (literaturę, teatr).

Poznaje także dzieje literatury japońskiej końca XIX wieku, poprzez epokę Taishō, Shōwa aż do współczesnej zwanej Heisei. Wprowadzony zostaje także w klimat japońskch nagród literackich, by lepiej orientować się, jacy pisarze są współcześnie "czytani" w Japonii, jacy są tłumaczeni na język polski

Pełny opis:

Podczas wykładów z historii literatury japońskiej (po 1886 roku) student zostaje wprowadzony w takie tematy, jak:

Modernizacja oraz przemiany w społeczeństwie oraz kulturze.

Podział na okresy; przegląd głównych szkół i tendencji

Epigoni literatury Edo. Satyra na bałwochwalczych imitatorów Europy.

Twórczość oświeceniowa – poglądy Fukuzawy Yukichi.

Dominacja utylitaryzmu i praktycyzmu. Rozwój prasy i jej znaczenie dla popularyzacji literatury.

Przekłady i trawestacje literatury europejskiej oraz znaczenie seiji-shōsetsu

Ruch na rzecz wprowadzenia żywego języka mówionego do literatury (o zgodność mowy i tekstu pisanego).

Różnica między językiem literatury epok minionych a XX w.

Narodzin nowej powieści realistycznej. Tsubouchi Shōyō: forma i zadania powieści a tradycja anglosaska. Futabatei Shimei: tradycja rosyjska

Tendencje pseudoklasyczne i oznaki rozczarowania europeizacją. Ken’yūsha, Ozaki Kōyō, Koda Rōhan, Higuchi Ichiyō. Obraz kobiety w prozie Higuchi.

Tendencje romantyczne. Wczesna twórczość Mori Ōgai, Kitamury Tōkoku. W kręgu bungaku-kai i myśl chrześcijańska. Między romantyzmem a realizmem: Izumi Kyōka, Tokutomi Roka, Tokuda Shūsei, Mayama Seika, Kunikida Doppo

Powstanie, rozwój i charakterystyka japońskiego naturalizmu. Powstanie i rozwój powieści – shōsetsu. Powieść o sobie – shi-shōsetsu.

Krytyka naturalizmu. Tendencje antynaturalistyczne: Shirakaba, Tanbi-ha (estetyzm, neoromantyzm)

Tendencje antynaturalistyczne i antyidealistyczne: shinrichi-ha (neointelektualizm), shingenjitsu-shugi (neorealizm)

Pisarze niezależni

Kume Masao

Narodziny nowych form poezji. W kręgu romantyków i symbolistów.

Przemiany w teatrze. Ruch reformujący kabuki. Narodziny shinpa.

Narodziny shingeki

Ruchy chłopskie, robotnicze i powstanie literatury proletariackiej. Problem tzw. demokracji okresu Taishō.

Modernizm (neosensualizm, neopsychologizm i in.).

Sytuacja literatury przed wybuchem i podczas wojny. Walka o zachowanie praw literatury i okres ożywienia artystycznego w latach trzydziestych.

Literatura po II wojnie światowej – powrót wielkich mistrzów pióra.

Rozrachunek z odpowiedzialnością za wojnę: szkoła powojenna sengoha

Działalność czasopisma Kindai-bungaku i innych pism literackich.

Literatura demokratyczna. Demokratyzacja i rozwój ruchu związkowego.

Dazai Osamu – konflikty moralne.

Nowe poszukiwania warsztatowe i ideowe. Sukces Abe Kōbō.

Trzecie pokolenie młodych.

Ōe Kenzaburō i Kaikō Takeshi – konflikty moralne i polityczne.

Poszukiwanie nowych tematów – pokolenie przełomu lat 60-tych (demonstracje przeciwko Anpo) i lat 70-tych

Powojenna literatura obyczajowa. Blaski i cienie literatury popularnej. Rozwój dramatu w okresach Taishō i Shōwa.

Tendencje w poezji (od 1926 roku).

Rozwój krytyki literackiej i badań literaturoznawczych. Recepcja literatury japońskiej w świecie (w Polsce)

Japońskie nagrody literackie

Pisarze tłumaczeni współcześnie na język polski

Główne tendencje w literaturze japońskiej XXI wieku

Literatura:

Lista lektur, których znajomość będzie wymagana podczas egzaminu zostanie przekazana studentom na początku roku akademickiego

Mikołaj Melanowicz, Literatura japońska , t. I, II, III, PIW, Warszawa l994-1996.

Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Mikołaj Melanowicz, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Wilkoszewska Krystyna (red.), Estetyka japońska, t. I, II, III, Universitas, Kraków 2008.

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy, t. 1: Nō, Kyōgen, t. 2: Kabuki, Bunraku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010

Keene Donald, Dawn to the West: Japanese Literature in the Modern Era, t. 2: Poetry, Drama, Criticism; t. 3: Fiction; Holt, Rinehart and Winston, New York 1984

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Dzięki zamieszczanym na niej materiałom (prezentacje w programie Power Point, zdjęcia pisarzy - miejsc- środowiska pisarza, skany literatury japońskiej w polskim tłumaczeniu oraz w oryginalnym języku japońskim), a także hyperlinki do źródeł związanych tematycznie z wykładem (artykuły naukowe w j. polskim, jak i j.angielskim)

Pełny opis:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Literatura:

Taka sama jak w przypadku zajęć stacjonarnych dodatkowo wzbogacona podawanymi na platformie Microsoft Teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) na bieząco linkami do źródeł naukowych internetowych

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie zdania testu zaliczeniowego na semestr (koniec semestru letniego) dostępnego na platformie MICROSOFT FORMS (będącej narzędziem Microsoft365) aktywnego w czasie wskazanym przez prowadzącego przedmiot. Warunkiem zaliczenia jest:

terminowe podejście do testu zaliczeniowego w czasie wirtualnym określonym odpowiednio wcześniej przez prowadzącego

przy wykorzystaniu linku podanego przez prowadzącego przedmiot, wypełnienie testu zaliczeniowego i uzyskanie progu 70% prawidłowych odpowiedzi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.