Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 23 godzin = praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,8 ECTS]

• 4 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

-- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku japońskim (K_U15)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka japońskiego (K_U18)

-- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku japońskim (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie konwersacji) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nabycie przez studentów kompetencji językowej w zakresie stosowania wzorców gramatycznych i konstrukcji zdaniowych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (jōkyū), jak również słownictwa w zakresie omawianych podręczników.

W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane na I i II roku studiów i nowo poznane w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach.

W semestrze letnim studenci realizują prezentację na wybrany przez siebie temat i biorą udział w związanej z nią krytycznej dyskusji na forum grupy. W tym celu zaznajamiani są z odpowiednimi wyrażeniami używanymi w sytuacji dyskusji w japońskim środowisku komunikacyjnym, które ćwiczą w trakcie symulowanych dyskusji- ćwiczeń na zajęciach.

Literatura:

materiały wskazane przez wykładowcę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Chie Fukai, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Chie Fukai, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Seiji Arai, Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne są utrwalane poprzez ćwiczenia, modelowe konwersacje oraz wypowiedzi ustne, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika. Studenci poznają techniki tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz tworzą wypowiedzi pisemne na wskazany temat.

Literatura:

Matsuda Hiroshi, Kameda Mihon [et al.] „Jōkyū de manabu Nihongo”, Kenkyūsha 2006 (wydanie poprawione)

Matsuda Hiroshi [et al.], "Jōkyū de manbu Nihongo: wāku bukku", Kenkyūsha 2008 (wydanie poprawione)

Inne materiały wskazane przez prowadzących

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Zaliczenie w oparciu o:

-udział w zajęciach

-pisemne kolokwium zaliczeniowe wieloczłonowe

-zaliczenie ustne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.