Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - lektura tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-PNJJlt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - lektura tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 23 godzin = praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,8 ECTS]

• 4 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12)

-- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka japońskiego (K_U18)

-- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku japońskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08)

Skrócony opis:

Zajęcia te mają na celu zapoznanie studentów z różnymi rodzajami tekstów w języku japońskim. Na zajęciach student będzie miał rzadką okazję zapoznania się z tekstami znajdującymi się w codziennym obiegu życia Japończyków - których obecność, tak oczywista, ale przede wszystkim też niezbędna!, nie zawsze jest do końca uświadamiana.

Pełny opis:

Studentom zaproponowane zostanie szerokie spektrum tekstów użytkowych jak: instrukcje obsługi sprzętów, skład chemiczny kosmetyku, zasady korzystania z karty płatniczej, elementy savoir vivre'u bibliotecznego, czy np. sposób użycia leku na biegunkę chociażby. Zostaną także przedstawione teksty prasowe - nagłówki, spisy treści periodyków japońskich jak np. poświęcony kulturze i szeroko rozumianej publicystyce Bungei-shunju etc. Zajmować się także będziemy fragmentami korespondencji i języka biznesowego, ulotkami poświęconymi przemocy w rodzinie czy grupom feministycznym w Japonii. Na podstawie diagnozy wykładowcy/prowadzącego, czy poziom grupy w zakresie języka japońskiego spełnia wymogi pracy nad tekstem literackim, grupie zostanie przedstawiony do wdrożenia na zajęciach tekst literacki.

Literatura:

Ponieważ nie są to zajęcia wprowadzające w teorię przekładu, translatoryki /translatologii /traduktologii, studenci będą tylko na elementarnym poziomie widzy z tego zakresu (np. rozumienia czym jest tekst wyjściowy a czym tekst docelowy) pracowali na tekstach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z szerokim spektrum współczesnych tekstów japońskojęzycznych w ich oryginalnym kształcie. Wykorzystane zostaną m.in. reportaże, eseje, artkuły prasowe oraz literatura popularno-naukowa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie pracował z niewielkimi objętościowo, nowymi tekstami. Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem w wyznaczonym przedziale czasowym będzie sprawdzana poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści.

Dłuższe materiały będą zadawane z wyprzedzeniem, a ich lekturę na zajęciach poprzedzi samodzielna praca studenta w domu.

Literatura:

Obowiązuje literatura podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

Uwagi:

Student ma obowiązek opracować materiały zadane z wyprzedzeniem (sprawdzić słownictwo, udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści, przetłumaczyć). Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć (przejawiające się m.in. nieumiejętnością przeczytania znaków, nieznajomością słownictwa) będzie skutkowało obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia (0.5).

Obecność na zajęciach jest obligatoryjna. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności będą skutkowały obniżeniem końcowej oceny o pół stopnia (0.5).

Ocena końcowa będzie uwzględniała

- udział w zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- prace domowe oraz prace zaliczeniowe

Prace należy składać terminowo. Przekroczenie terminu będzie skutkowało obniżeniem oceny z danej pracy o pół stopnia (0.5). Po upływie dwóch tygodni od przekroczenia terminu, prace nie będą przyjmowane.

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów, student będzie musiał napisać pracę zaliczeniową na ocenę, obejmującą całość materiału omówionego w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z szerokim spektrum współczesnych tekstów japońskojęzycznych w ich oryginalnym kształcie. Wykorzystane zostaną m.in. reportaże, eseje, artkuły prasowe oraz literatura popularno-naukowa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie pracował z niewielkimi objętościowo, nowymi tekstami. Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem w wyznaczonym przedziale czasowym będzie sprawdzana poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści.

Dłuższe materiały będą zadawane z wyprzedzeniem, a ich lekturę na zajęciach poprzedzi samodzielna praca studenta w domu.

Literatura:

Obowiązuje literatura podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć.

Uwagi:

Student ma obowiązek opracować materiały zadane z wyprzedzeniem (sprawdzić słownictwo, udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści, przetłumaczyć). Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć (przejawiające się m.in. nieumiejętnością przeczytania znaków, nieznajomością słownictwa) będzie skutkowało obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia (0.5).

Obecność na zajęciach jest obligatoryjna. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności będą skutkowały obniżeniem końcowej oceny o pół stopnia (0.5).

Ocena końcowa będzie uwzględniała

- udział w zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- prace domowe oraz prace zaliczeniowe

Prace należy składać terminowo. Przekroczenie terminu będzie skutkowało obniżeniem oceny z danej pracy o pół stopnia (0.5). Po upływie dwóch tygodni od przekroczenia terminu, prace nie będą przyjmowane.

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów, student będzie musiał napisać pracę zaliczeniową na ocenę, obejmującą całość materiału omówionego w ciągu semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.