Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - przekład tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-PNJJpt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - przekład tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: japoński
Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego -(godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 20 godzin = praca własna (zadania domowe) [0,7 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma zaawansowaną wiedzę o języku japońskim (K_W01)

- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze japońskiego obszaru językowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i japonistycznego (K_W05)

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kultury Azji Wschodniej (K_W08)

- ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii (np., media, teatr, film) (K_W09)

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10)

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U10)

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U11)

- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U12)

- umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13)

- potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U14)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15)

- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U21)

- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U22)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu (K_K02)

- docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K03)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_K07)

Literatura:

Przygotowana przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane będą teksty zróżnicowane pod względem tematyki oraz przynależności gatunkowej. Praca nad tekstem będzie obejmowała:

- pogłębioną lekturę

- udzielanie odpowiedzi na pytania sprawdzające poziom zrozumienia tekstu

- formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w oparciu o przeczytany tekst

- tłumaczenie tekstu lub jego fragmentów

Poza kompetencjami językowymi, lektura tekstów z zakresu problematyki japońskiej ma na celu poszerzenie wiedzy o kontekście kulturowym.

Literatura:

Teksty wskazane przez prowadzącego.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Materiały zadane z wyprzedzeniem student ma obowiązek opracować samodzielnie (sprawdzić słownictwo, udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści, przetłumaczyć itp.).

Ocena końcowa będzie uwzględniała uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz terminowe złożenie prac zaliczeniowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.